STATUS PRAWNY

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz statutu nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Szczegółową organizację Urzędu określają zarządzenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GUNB oraz w sprawie podziału zadań w kierownictwie GUNB.