Prawo

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 sierpnia 2013r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. poz. 932).


******

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.