ARCHIWUM - AKTUALNOŚCI


W dziale: "Informacje" w części "Interpretacje prawne" zostało zamieszczone wyjaśnienie przepisów prawa budowlanego " W sprawie kwalifikowania bramownic i urządzeń elektronicznego systemu poboru opłat".

Na stronie: Informacje w dziale Komunikaty został zamieszczony Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

W Centrum Olimpijskim PKOI w Warszawie w dniu 24.03.2011 r. odbył się Finał VIII edycji Kampanii "Dobry Beton", podczas którego wręczono certyfikaty Znak Jakości DOBRY BETON. Do konkursu przystępują nowoczesne wytwórnie betonu towarowego z całej Polski, które zostają poddane ocenie pod względem jakości produkcji betonu oraz ochrony środowiska naturalnego. Udział w uroczystości wziął Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.

W Lublinie w dniach 25-27.03.2011 r. odbyły się XXX jubileuszowe Targi Budowlane LUBDOM WIOSNA, skierowane do przedsiębiorców, handlowców, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i do osób prywatnych noszących się z zamiarem budowy, remontu lub kupna domu, czy mieszkania.
Patronat nad Targami objęło m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uroczystego otwarcia Targów dokonała Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Lubelskich Beata Gorajek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wiceprezydent Miasta Lublina Grzegorz Siemiński, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Urszula Sieteska. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podczas otwarcia Targów reprezentowała Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego.
Jak w latach ubiegłych podczas trzech dni targowych odwiedzający mogli zapoznać się z szeroką i bogatą ofertą wyrobów zaprezentowaną przez ponad 220 wystawców.

W siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniu 23.03.2011 r. obradowała Rada Wyrobów Budowlanych, organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. W posiedzeniu uczestniczyli także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Anna Wilczewska oraz Radca GINB Jerzy Baryłka.
Posiedzenie Rady otworzył jej Przewodniczący Ryszard Kowalski, który przypomniał zebranym, że zgodnie z porządkiem obrad głównym tematem spotkania jest omówienie i przyjęcie rekomendacji dotyczącej badania wyrobów budowlanych oraz zgłoszenie pierwszej listy wyrobów proponowanych przez Radę do kontroli.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński postulował, by eksperci Rady zarekomendowali takie grupy wyrobów, których badania będą miały duże znaczenie dla rynku wyrobów budowlanych, a także by były to wyroby, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, stan konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Członkowie Rady zgodzili się również ze zdaniem Głównego Inspektora, że planowane badania powinny dotyczyć najważniejszych cech wyrobów, które mają zasadnicze znaczenie dla jakości, a które najczęściej bywają falsyfikowane.
Zebrani podczas dyskusji omówili podstawowe kryteria prowadzenia kontroli oraz przedstawili propozycje do listy w ramach przygotowywanej rekomendacji.
Posiedzenie zakończono przyjęciem tekstu rekomendacji oraz listy wyrobów rekomendowanych do kontroli prowadzonych przez służby nadzoru budowlanego.

Pełny tekst rekomendacji

W dniach 15-17 marca br. w Szczecinie odbyła się XXI Ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich. Ogólnopolska narada organów NB i AAB poświęcona była omówieniu ostatnich zmian w przepisach prawa oraz procedowanym projektom ustaw. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat bieżących problemów orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego.

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2011 r. Nr 45 opublikowana została ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa w art. 68 wprowadza następujące zmiany w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623):
1) w tabeli w Kategorii obiektów budowlanych Kategoria IX otrzymuje brzmienie: „Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,  budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych”;
2) w tabeli w Kategorii obiektów budowlanych Kategoria XI otrzymuje brzmienie: „Kategoria XI — budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze”.
W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo budowlane nastąpiła zmiana kategorii budowlanej żłobków z kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) na kategorię IX (budynki kultury, nauki i oświaty).
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 4 kwietnia 2011 r.

Na warszawskim Torwarze w weekend  5-6 marca br. odbyły się wiosenne Targi Mieszkaniowe Nowy Dom Nowe Mieszkanie, organizowane przez firmę Murator Expo. Otwarcia targów, na prośbę Prezesa Murator Expo Jacka Oryla, dokonał Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.W Pałacu Lubomirskich w Warszawie w dniu 2.03.2011 r. odbyła się uroczysta Gala Buildera, podczas której laureaci Polskiego Herkulesa z lat ubiegłych wręczyli wyróżnienia dla firm, instytucji, organizacji i uczelni wyższych wspierających i wpływających na rozwój branży budowlanej w Polsce. Udział w gali wziął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński.
Wystąpienie Roberta Dziwińskiego podczas otwarcia gali dotyczyło podsumowania sytuacji polskiej branży budowlanej w ubiegłym roku.

W dziale Informacje w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone Stanowisko GINB "W sprawie budowy zjazdów".

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 42 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217). Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 marca 2011 r.

W Łodzi w dniach 17-20 lutego br. odbyły się XVIII Targi Budownictwa Interbud. Wśród zaproszonych gości byli Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski oraz m. in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk, Prezes Polskiej Izby Budownictwa Zdzisław Sławkowicz i Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Stefan Nawrocki.

W dniach 9-10 lutego br. Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wziął udział w naradzie dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa podkarpackiego, zorganizowanej przez Ryszarda Witka – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wśród osób zaproszonych znaleźli się: Jan Tomaka – Poseł na Sejm RP, Andrzej Reguła – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Wiesław Kaczor – Dyrektor Oddziału GDDKiA. Podczas narady omówiono zadania stojące przed nadzorem budowlanym w roku 2011. W szczególności poruszone zostały kwestie dotyczące usuwania skutków powodzi, osuwisk, utrzymania obiektów budowlanych, budowy autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19. Ponadto uczestnicy narady, wraz z Mirosławem Karapytą –Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, wzięli udział w zwiedzaniu laboratorium drogowego w Rudnej Wielkiej oraz odcinka węzła centralnego realizowanej autostrady A4. Podczas narady odbyła się także konferencja prasowa z mediami lokalnymi.

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lutego 2011 r. Nr 34 opublikowana została ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173). Powyższa ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności (zob. art. 1 ww. ustawy).
Powyższa ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 17 maja 2011 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32 opublikowana została ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159). Przedmiotowa ustawa w art. 3 wprowadza nowe brzmienie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w następującym brzmieniu:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5—6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.”
Ponadto powyższa ustawa dodaje w art. 62 ustawy – Prawo budowlane ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”
Powyższa zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 marca 2011 r.

W dziale "Informacje" w części "Interpretacje prawne" zostało zamieszczone Stanowisko GINB "W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego".

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyła się we wtorek 8 lutego br. konferencja prasowa poświęcona prezentacji wyników ruchu budowlanego w Polsce w 2010 r. Jak stwierdził Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, po ubiegłorocznych wskaźnikach tegoroczne można podać z satysfakcją. Sprawdziły się prognozy, że wyniki w budownictwie 2010 r. będą nieco lepsze od tych z roku 2009.


W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2011 r. Nr 8 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31). Powyższy akt prawny wszedł w życie 26 stycznia 2011 r.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w naradzie służb nadzoru budowlanego województwa lubelskiego, która odbyła się w dniach 26-27 stycznia br. w Janowie Lubelskim. Narada poświęcona była m.in. analizie przyczyn występowania katastrof budowlanych w województwie lubelskim w latach 2006-2010 oraz dyskusji z zakresu stosowania przepisów ustawy – Prawo budowlane.

W Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 17.01.2011 r. odbyła się uroczysta gala, rozpoczynająca obchody stulecia istnienia instytucji dozoru technicznego. Nad organizacją jubileuszu środowiska dozorowego, dziś reprezentowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny, czuwa Komitet Honorowy Obchodów, w skład którego wszedł m. in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński. Honorowy patronat nad uroczystościami przyjął Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

20 stycznia br. w Szczecinie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w naradzie szkoleniowej powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z województwa zachodniopomorskiego.

W dniach 11-13 stycznia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych i Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego byli obecni na 20. Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu, które odbyły się pod hasłem „Zrównoważone budownictwo – energooszczędność, innowacyjność, bezpieczeństwo”.

W redakcji czasopisma „Konstrukcje Stalowe” Polska Izba Konstrukcji Stalowych zorganizowała 18.01.2011 r. dyskusję, w której wśród zaproszonych gości uczestniczył Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jerzy Baryłka. Na spotkaniu rozważano problemy dotyczące zabezpieczania antykorozyjnego prestiżowych inwestycji realizowanych z funduszy publicznych. Nieracjonalny wybór metod zabezpieczania przed korozją, często głównie podyktowany kryterium finansowym, przyczynia się do podwyższania kosztów eksploatacji tych obiektów. Celem dyskusji było określenie także innych przyczyn przyjmowania niekorzystnych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów budowlanych o dużej trwałości oraz sposobów zmiany istniejącego stanu rzeczy.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 254 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706). Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem 30 grudnia 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 5 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14). Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem ogłoszenia.

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 grudnia 2010 r. Nr 239 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597). Powyższy akt prawny wprowadza nowe brzmienie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), zawierającego wykaz Polskich Norm powołanych w ww. rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 21 marca 2011 r.

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.

W Warszawie, 12 grudnia 2010 r., w historycznym (oddanym do użytku w 1905 r.) gmachu Domu Technika NOT odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej. Spotkanie zorganizował Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości przyjął Wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak. Wśród gości była obecna też Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało 7 grudnia br. obchody 20-lecia swej działalności w połączeniu ze świętowaniem Dnia Górnika w branży cementowej. Gratulacje i życzenia z tej okazji od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazała zebranym Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.
W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wyrobach budowlanych, dotyczące m. in. możliwości pobierania próbek wyrobów bezpośrednio na budowie. Podkreśliła również znaczenie wysokiej jakości cementu w kształtowaniu nowoczesnych form architektonicznych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych w różnorodnych obiektach budowlanych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 243 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623).

Przedstawiciel GUNB, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jerzy Baryłka uczestniczył 10 grudnia br. w seminarium „Termomodernizacja budynków z zapewnieniem wysokich standardów jakości procedur i usług budowlanych z wykorzystaniem zaleceń świadectw charakterystyki energetycznej”. Seminarium zostało przygotowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach projektu REQEST, dofinansowanego w ramach programu  Inteligentna Energia – Program dla Europy. Na zaproszenie organizatora przedstawiciel GUNB wygłosił referat „Zasady i procedury związane z zapewnieniem jakości robót budowlanych i instalacyjnych w termomodernizacji. Zadania i rola nadzoru budowlanego oraz nadzoru inwestorskiego”.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego województwa lubuskiego, która odbyła się 9-10 grudnia br. w Barlinku. W trakcie narady zorganizowanej przez Lubuskiego WINB Edwarda Wasilewicza, w której uczestniczyli także Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo oraz Jacek Szer - Łódzki WINB, omówiono wybrane zagadnienia dotyczące działalności organów nadzoru budowlanego i problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego. Na zakończenie szkolenia GINB Robert Dziwiński przedstawił informacje dotyczące planowanych zmian w prawie budowlanym.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban 9 grudnia br. wziął udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. Konferencję przygotowało Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z innymi agendami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zaproszeni goście uczestniczyli w panelach dyskusyjnych poświęconych wieloaspektowości zagrożeń korupcyjnych i problemom działań zmierzających do powstrzymania tego zjawiska.  

Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP, resortowych, za długoletnią służbę oraz honorowych dyplomów towarzyszyło uroczystemu spotkaniu (9 grudnia br.) przygotowanemu na zakończenie sezonu budowlanego 2010 przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa i Komitet Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. Zebrani wymienili oceny oraz opinie na temat koniunktury w budownictwie w ostatnim roku, a na zakończenie podzielili się opłatkiem. 

W Domu Polonii w Pułtusku 9 grudnia br. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości. Na zaproszenie organizatora wykład poświęcony problematyce europejskich i krajowych regulacji prawnych dotyczących wyrobów budowlanych wygłosiła Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB Anna Wilczewska.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539).
Powyższy akt prawny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 grudnia 2010 r. Stanowi, że wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji dla następujących obiektów i robót budowlanych: metra, sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym dróg krajowych i wojewódzkich, jeśli konieczna jest budowa lub przebudowa wynikająca z budowy lub przebudowy tych dróg, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich niezwiązanych z tymi drogami, dróg gminnych i powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich, sieci przesyłowych i rurociągów ropy naftowej i produktów naftowych.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ TERENOWYCH ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO W ZWIĄZKU Z POWODZIĄ W 2010 R.

Długotrwała i o skali rzadko spotykanej w naszym kraju tegoroczna powódź przyczyniła się do zniszczenia i uszkodzenia bardzo wielu obiektów budowlanych. Od pierwszych dni tej tragedii służby nadzoru budowlanego w całej Polsce były w stanie pogotowia. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego już po uzyskaniu pierwszych informacji o wystąpieniu powodzi podjął działania organizacyjne, mające na celu jak najszybsze wkroczenie do akcji przedstawicieli służb nadzoru, których zadaniem była ocena stanu technicznego obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez wodę, a także wspomaganie innych służb w minimalizowaniu skutków działania żywiołu. Na mocy wydanego przez GINB Zarządzenia Nr 5 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zespołów roboczych do spraw oceny stanu technicznego obiektów budowlanych dotkniętych powodzią powstało 13 takich dwuosobowych zespołów. Dla usprawnienia ich pracy wyznaczono także 4 pracowników rezerwowych i koordynatora. GINB wystosował również pismo do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z prośbą o włączenie się jej członków w działania służb nadzoru budowlanego i udzielanie fachowej pomocy w likwidacji skutków żywiołu poprzez m.in. dokonywanie ocen i ekspertyz technicznych zniszczonych oraz uszkodzonych obiektów budowlanych. Zaapelował również, by pomoc ta była nieodpłatna, w ramach działalności społecznej.

W Głównym Urzędzie przygotowano i opublikowano na stronie internetowej Urzędu „Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi”, zawierające podstawowe zasady postępowania po powrocie do zniszczonych obiektów budowlanych oraz numery kontaktowe do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

W Dębem k. Warszawy w pierwszych dniach grudnia br. odbyły się kolejne ogólnopolskie warsztaty z zakresu orzecznictwa administracyjnego i wyrobów budowlanych dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej zorganizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W warsztatach wzięło udział ponad 160 uczestników. Byli wśród nich przedstawiciele służb nadzoru i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego, a także dyrektorzy departamentów merytorycznych i pracownicy GUNB. Warsztaty otworzyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Andrzej Urban – Zastępca GINB.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do właścicieli i zarządców  obiektów  budowlanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego:

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 listopada 2010 r. Nr 212 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 212, poz. 1389). Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem ogłoszenia.

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Powyższy akt prawny wszedł w życie w dniu 15 listopada 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2010 r. Nr 119 opublikowana została ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804). Ustawa weszła w życie w dniu 20 lipca 2010 r.

W dniach 24-25 listopada br. Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Anna Macińska – Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego wzięli udział w naradzie szkoleniowej z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego województwa małopolskiego, zorganizowanej przez Zastępcę Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Artura Kanię. Narada poświęcona była omówieniu stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ujednoliceniu orzecznictwa administracyjnego. Spotkanie otworzyli Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Żbik, którzy podkreślili ogrom pracy wykonanej przez służby uczestniczące w szacowaniu zniszczeń powstałych wskutek tegorocznej powodzi. Uczestnicy narady omówili m.in. zadania i obowiązki nałożone na nadzór budowlany w związku z tegoroczną powodzią i wystąpieniem osuwisk na terenie województwa. Podczas spotkania odbyła się także uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych pracownikom nadzoru budowlanego przez Prezydenta RP.

W dniach 22-24 listopada br. Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Anna Macińska – Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego wzięli udział w warsztatach szkoleniowych dla organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego, zorganizowanych w Wiśle-Jaworniku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jana Spychałę i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Igora Śmietańskiego. Gościem spotkania był Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa.
W pierwszym dniu warsztatów Główny Inspektor Robert Dziwiński omówił aktualne problemy związane z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego i „specustaw”. Odbyła się także dyskusja poświęcona współpracy organów AAB i NB województwa śląskiego oraz wybranym problemom orzecznictwa.

23 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy i wyróżnianie pracodawców za ich aktywność w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Na gali finałowej obecni byli przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracy oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, który odczytał list gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości udział wziął Andrzej Urban – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tegoroczni zwycięzcy konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy tradycyjnie odebrali statuetki Mecum Tutissimus Ibis i dołączyli do „Złotej Listy Pracodawców” rekomendowanych przez inspekcję pracy jako wzór godny naśladowania.

W dniach 18 - 19 listopada br. w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyło się XI Ogólnopolskie Seminarium pt. Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych, zorganizowane przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Seminarium jest kontynuacją zapoczątkowanego przed laty forum dyskusyjnego poświęconego tym zagadnieniom.

Omawianiu zagadnień związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami organów Państwowej Straży Pożarnej i służb nadzoru budowlanego poświęcona była narada szkoleniowa przedstawicieli straży pożarnej i wojewódzkich służb nadzoru budowlanego, która odbyła 4 i 5 listopada br. w Kielcach. W naradzie udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca Głównego Inspektora Paweł Ziemski, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Iwona Świderska, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz, ze strony organizatorów, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, nadbrygadier Janusz Skulich - Zastępca Komendanta Głównego PSP, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP bryg. Paweł Janik i Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP st. bryg. Piotr Wojtaszewski.

W Uniejowie k. Łodzi 18 i 19 października odbyły się warsztaty szkoleniowe dla powiatowych służb nadzoru budowlanego poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa budowlanego i „specustawie” drogowej oraz Kodeksowi postępowania administracyjnego. W spotkaniu udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

W dniach 20-21 października br. w Szczawnie-Zdroju odbyła się I Międzynarodowa Konferencja "Innowacje w europejskim budownictwie konstrukcyjnym - powrót do natury ekologia, nowoczesność", zorganizowana przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego pod patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Konferencja poświęcona była głównie problematyce konstrukcji z elementów z drewna klejonego, produkowanych w specjalizowanych wytwórniach na potrzeby konkretnych obiektów budowlanych. W konferencji wziął udział Stanisław Zieleniewski, Radca GINB, który wygłosił referat pt. "Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych".

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
1) z dnia 26 października 2010 r. Nr 198 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 198, poz. 1316). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2010 r.;
2) z dnia 27 października 2010 r. Nr 200 - ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2010 r.

Celem powyższej ustawy jest usprawnienie procedur związanych z wywłaszczaniem nieruchomości lub ograniczaniem praw do nieruchomości dla realizowania celów publicznych, a także doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), co wyeliminuje problemy interpretacyjne.


Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski oraz Starszy specjalista Anna Lipińska i Główny specjalista Mariusz Gerasik (oboje z Departamentu Prawno-Organizacyjnego) wzięli udział w dziewiątych dorocznych Warsztatach Legislacyjnych, zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji oraz Polskim Towarzystwem Legislacji. Tematem tegorocznych warsztatów było "Redagowanie a wykładnia tekstu prawnego". W czasie tego czterodniowego spotkania uczestnicy, prawnicy-legislatorzy zatrudnieni głównie w rządowych i parlamentarnych służbach prawnych, mieli okazję do wysłuchania kilku referatów problemowych, a również do uczestniczenia w dyskusjach tematycznych i konsultacyjnych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Zastępca GINB Paweł Ziemski wzięli udział w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa świętokrzyskiego, zorganizowanej w dniach 21-22 października br. w Jacentowie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Urszulę Markowską. Narada poświęcona była zagadnieniom stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane, nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz obowiązkom WINB i PINB w świetle zmiany przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych i Jerzy Baryłka - Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w dniach 18-20 października br. w Puławach w Warsztatach Inżynierów Budownictwa i VII Konferencji Naukowo Technicznej pt. "Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych", zorganizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (Oddziały Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński i Warszawski). Podczas spotkania, które miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń oraz doskonalenie zawodowe środowiska inżynierów budownictwa w obszarze wykonawstwa budowlanego i eksploatacji obiektów budowlanych, Dyrektor Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa wygłosiła referat pt.: "Oddziaływanie powodzi na obiekty budowlane", natomiast Jerzy Baryłka wygłosił referat pt.: "Kontrole dokonywane przez organy nadzoru budowlanego w procesie budowlanym".

Na rynku materiałów budowlanych co trzeci produkt nie ma deklarowanych przez producentów właściwości użytkowych. Takie wnioski płyną z badań jakości przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej na zlecenie Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. Wyniki badań przedstawił prezes ZPPMdB Ryszard Kowalski na konferencji prasowej zwołanej pod egidą Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Obecny na konferencji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński zadeklarował, że wyniki badań przekaże wszystkim wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego.

W dniach 11-12 października br., w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. "Bezpieczeństwo i ochrona elektrowni jądrowych - rola, zadania i działania instytucji państwowych". Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z wdrożeniem programu polskiej energetyki jądrowej, w tym sprawy związane z uruchomieniem w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Zaprezentowano również zasady działania systemu amerykańskiego, brytyjskiego oraz regulacje szwedzkie i fińskie.

W dniach 9-12 października br. w Newcastle w Irlandii Północnej odbyła się konferencja członków Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC). Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowały na spotkaniu Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.
Wzorem poprzednich spotkań głównym tematem obrad Konsorcjum były sprawy związane z nadzorem budowlanym, w tym - z racji, że gospodarzem spotkania była Irlandia Północna - szczegółowe przedstawienie systemu irlandzkiego. Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania były również kwestie związane z przyjętymi przez Parlament Europejski w dniu 18 maja br. zmianami w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Uczestnikom spotkania przedstawiony został m.in. zakres nowelizacji oraz skutki jakie za sobą niesie dla krajów Unii Europejskiej.

W dniach 11-12 października br. Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Urbanistów zorganizowała konferencję pt. „Klęski żywiołowe, a urbanistyka, architektura i budownictwo”. W spotkaniu, mającym charakter prelekcji, wzięli udział Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban oraz Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska. Podczas konferencji omówiono zagadnienie występowania osuwisk w Polsce oraz sposoby ich zabezpieczania, zaprezentowano również przykłady rozwiązań stosowanych w miastach angielskich. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja poświęcona sprawom związanym z planowaniem przestrzennym uwzględniającym w planach zagospodarowania przestrzennego tereny zagrożone powodzią.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Dyrektor Departamentu Prawno - Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w dniach 13-14.10.2010 r. we wspólnej naradzie szkoleniowej służb architektury i budownictwa w m. Fojutowo. W naradzie uczestniczyli również Wojewoda Kujawsko – Pomorski Rafał Bruski, Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Stefan Markowski i Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Mirosław Jagodziński. Celem spotkania było omówienie współpracy organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego województwa oraz najczęściej występujących problemów związanych z prowadzeniem przez te organy postępowań administracyjnych z zakresu przygotowania i realizacji procesu budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego poprowadził seminarium, którego tematem było szczegółowe omówienie ustawy Prawo budowlane. Narada miała formę warsztatów grupowych.

W dniu 15 października br. w Soczewce k. Płocka odbyła się uroczystość Dnia Budowlanych zorganizowana przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. W uroczystości, której patronował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski udział wzięli Marszałek Województwa Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski.

W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych, która złożyła zebranym gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w działalności zawodowej w budownictwie. Przekazała również podziękowanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za aktywny udział przedstawicieli środowiska zawodowego w kwalifikowaniu stanu zniszczeń i uszkodzeń obiektów budowlanych powstałych wskutek tegorocznej powodzi na terenie województwa mazowieckiego.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Ministra Olgierda Dziekońskiego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wręczył Ministrowi Dziekońskiemu honorowe odznaczenie - Odznakę Nadzoru Budowlanego. W ciepłych słowach podziękował odznaczonemu za okazywaną sympatię oraz za pomoc i zaangażowanie w wiele inicjatyw związanych z zakresem działania Urzędu. Wyraził również nadzieję, że Minister Olgierd Dziekoński, w latach 2007-2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a od 24 września 2010 r. Sekretarz Stanu - Koordynator Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zachowa okres współpracy z GUNB w życzliwej pamięci.

Tegoroczne Centralne Obchody Dnia Budowlanych, zorganizowane przez Związek Zawodowy „Budowlani”, odbyły się w dniu 8 października br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Patronat nad uroczystościami objęło Ministerstwo Infrastruktury. W spotkaniu udział wzięli, wchodzący w skład Komitetu Honorowego obchodów, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban i Dyrektor Generalny Urzędu Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz. Tradycyjne spotkanie przedstawicieli środowiska budowlanego, parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk naukowych, PZITB, ITB, IPB oraz PIP było okazją do wymiany doświadczeń różnych organizacji branżowych oraz dyskusji na temat sukcesów i problemów polskiego budownictwa.

Dzień Budowlanych to okazja do uhonorowania osób, których wkład w rozwój branży budowlanej zasługuje na najwyższe uznanie. W Warszawie główne uroczystości odbyły się w Galerii Porczyńskich podczas Gali Dnia Budowlanych zorganizowanej przez Związek Pracodawców Budownictwa. Uczestniczyli w nich Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Zastępcy – Paweł Ziemski i Andrzej Urban. Podczas spotkania szczególnie zasłużone osoby otrzymały przyznane przez Prezydenta RP medale i odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych Złotym medalem za Długoletnią Służbę był Andrzej Roch Dobrucki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w latach 1994-1998, dziś Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska - Kuropatwa wzięła udział w I Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbył się w dniach 8-9 września br. w Warszawie pod hasłem "Inżynierowie Ojczyźnie i Światu". W spotkaniu zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Politechnikę Warszawską uczestniczyło ponad 300 inżynierów pracujących w kraju i poza jego granicami, którzy przybyli z 14 krajów m.in. z USA, Kanady, Australii i RPA.

Z okazji obchodzonego przez środowiska związane z budownictwem   Dnia Budowlanych w Rynii k. Warszawy 1 października br. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej i pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Uroczystość, w której wzięli udział byli i obecni pracownicy Urzędu, miała szczególny charakter ze względu na przypadający w tym roku jubileusz piętnastolecia działalności GUNB.


W dniach 28-30 września br. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy odbyła się ogólnopolska narada organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, zorganizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jaromira Grabowskiego.
Na uroczystości otwarcia narady obecni byli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury Krzysztof Antczak, Dyrektor Departament Rynku Budowlanego i Techniki. W spotkaniu udział wzięło ponad 90 uczestników – kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich oraz dyrektorzy departamentów w GUNB.
Jubileuszowa, dwudziesta narada organów NB i AAB tradycyjnie poświęcona była dyskusji na temat wybranych problemów orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego. Ponadto omówiono zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych.

W dniach 24-25 września br. w Solinie w woj. podkarpackim Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska oraz Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego woj. podkarpackiego. Spotkanie zorganizowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Witka dotyczyło omówienia działań nadzoru budowlanego w związku z powodzią i osuwiskami ziemi, które miały miejsce w 2010 r. na terenie woj. podkarpackiego.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w spotkaniu z okazji jubileuszu 60-lecia Inspekcji Handlowej, które odbyło się w dniu 23 września br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Podczas spotkania, po wystąpieniach zaproszonych gości, zostały wręczone odznaki 60-lecia Inspekcji dla zasłużonych pracowników z całego kraju.

W dniu 23 września br. w stołecznym Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca tegoroczną edycję kampanii medialnej "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie-upadki, poślizgnięcia" zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W konferencji udział wzięli Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Radca GINB Jerzy Baryłka, a także przedstawiciele instytucji centralnych, partnerów społecznych, organów nadzoru i kontroli oraz największych przedsiębiorstw na rynku budowlanym.

W dniach 19-24 września br. w Krynicy odbyła się 56 Konferencja Naukowa "KRYNICA 2010", zorganizowana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB. Część ogólna konferencji poświęcona była problemom naukowo-badawczym budownictwa oraz niezawodności bezpieczeństwa podczas eksploatacji obiektów budowlanych.
W części problemowej konferencji dotyczącej diagnostyki, monitoringu i modernizacji eksploatowanych obiektów budowlanych wzięła udział Elżbieta Janiszewska - Kuropatwa Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych, która wygłosiła referat o wpływie oddziaływania szczególnie niekorzystnych czynników zewnętrznych na użytkowane obiekty. Uczestniczyła również we wręczaniu prestiżowych w środowisku zawodowym nagród, przyznanych za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: zjawiska termiczno-wilgotnościowe w betonach konstrukcyjnych, innowacyjność w projektowaniu i w realizacji obiektów mostowych, zarządzanie i organizacja procesów budowlanych oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i w działalności praktycznej w budownictwie.

Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 9 września br. w Wałczu w woj. zachodniopomorskim uczestniczył w XII Warsztatach Nadzoru Budowlanego zorganizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu. Przedstawiciel GUNB wziął udział w panelu dyskusyjnym, w którym wraz z przedstawicielem Głównego Inspektora Pracy omówili wspólne problemy współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru.
Ponadto w dniach 10-11 września br., Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego brał udział w Konferencji Technicznej pt.: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” zorganizowanej przez Komitet Remontów PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu, Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Szczecinie, Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie i Starostwo Powiatowe w Wałczu. Konferencja Techniczna odbyła się pod patronatem m.in Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 15 września br., Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w organizowanym w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2010 Forum Inżynierskim DOIIB w Szklarskiej Porębie. Podczas spotkania omówione zostały aktualne problemy organizacyjne i prawne Okręgowych Izb PIIB oraz zagadnienia dotyczące współpracy organów administracji publicznej właściwych w sprawach budownictwa i członków DOIIB w sprawnym przebiegu procesów budowlanych.

26 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XIV Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2009". Na uroczystości obecny był Pan Andrzej Urban Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak i inni przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej. W tym roku nominacje do tytułu otrzymało 800 obiektów budownictwa ogólnego, obiekty zabytkowe, przemysłowe i inne. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się następującymi walorami: rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi, funkcjonalnością modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, poziomem zachowania architektury i innych elementów zabytkowych, rozwiązaniami technicznymi, poziomem nowoczesności i efektywności procesów technologicznych, zastosowaniem technologicznym i materiałowym w obiektach modernizowanych, jak i ich funkcjonalności i estetyki, uzyskania efektów ekologicznych, jak również dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych.
Laureatom nagrody wręczali m.in. Pan Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pan Andrzej Urban Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Obiekty nagradzane są wizytówką Konkursu i pomimo upływających lat dobrze się prezentują.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. z dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr 148:

    ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992). Ustawa weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

    ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 148, poz. 993). Ustawa weszła w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 994). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.,

    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 148, poz. 995). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.;

  2. z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr 149 - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996). Ustawa weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2010 r.

Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Informacje w pozycji "Stanowiska Głównego Inspektora" zostało zamieszczone wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego "W sprawie uznania drogi wraz ze zjazdami za jeden obiekt liniowy w świetle zmian do ustawy - Prawo budowlane wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 144 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 144, poz. 969). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2010 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2010 r. Nr 138 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 138, poz. 935);
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 143 opublikowana została ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2010 r.
Celem powyższej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Na stronie: Informacje, w dziale: Komunikaty została zamieszczona informacja pt.:

W dniu 5 sierpnia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosował do służb nadzoru budowlanego podziękowanie za zaangażowanie w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych przez powódź.
Tekst podziękowania

Z najnowszych danych GUNB wynika, że w I półroczu 2010 r. wydano 97 749 decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy w I połowie 2009 r. wydano ich 95373. Oznacza to niewielki - 2% wzrost w porównaniu z I półroczem 2009 r. Największe wzrosty odnotowano dla budowli wodnych - o 76 % oraz dla rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - o 11 %. Dla budynków mieszkalnych nastąpił nieznaczny - 1% wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lipca 2010 r. Nr 132 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 132, poz. 890). Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem ogłoszenia.
Rozporządzenie wprowadza aktualny wykaz gmin i miejscowości, poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130 opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871). Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 października 2010 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 123 opublikowana została ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835). Ustawa weszła w życie z dniem 9 lipca 2010 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2010 r. Nr 121 opublikowana została ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 121, poz. 809). Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2010 r..

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 115 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 115, poz. 773).
Powyższy akt prawny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 15 lipca 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 114 opublikowana została ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760).
Powyższy akt wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 30 grudnia 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W dniu 21 czerwca br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając uroczyście podpisali Porozumienie w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organami nadzoru budowlanego.


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński był gościem IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 18-19 czerwca br. w Warszawie. W swoim wystąpieniu Główny Inspektor podziękował Prezesowi Krajowej Rady PIIB Zbigniewowi Grabowskiemu i członkom Izby za dotychczasową dobrą współpracę, a w szczególności za włączenie się środowiska inżynierów budownictwa do działań prowadzonych przez służby nadzoru budowlanego poprzez udzielenie nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy w likwidacji skutków tegorocznej powodzi, w tym dokonywanie ocen i ekspertyz technicznych zniszczonych i uszkodzonych obiektów budowlanych.

Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dariusz Ratajczak w dniach 16-17 czerwca br. wziął udział w międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Lund w Szwecji, podczas której wygłosił referat nt. możliwości wprowadzenia w Polsce przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, opartych o ich wymagane właściwości użytkowe.

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 2010 r. Nr 106 opublikowana została ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). W art. 65 ww. ustawy zawarta została zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Przedmiotowa nowelizacja zmienia dotychczasową definicję "budowli", a także wprowadza do ustawy - Prawo budowlane nową definicję "obiektu liniowego". Ponadto zmiana obejmuję także nowelizację art. 5, 29 oraz 30 ustawy - Prawo budowlane.
Powyższy akt prawny wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. 17 lipca 2010 r.), z wyjątkiem art. 29 który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W dniach 14-15 czerwca br. w Szczyrku Paweł Ziemski, Zastępca GINB i Norbert Książek, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej byli gośćmi seminarium szkoleniowego dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji z województwa śląskiego, zorganizowanego przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Spotkanie poświęcone było m.in. funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej w świetle orzecznictwa GINB. Przedstawiciele GUNB poprowadzili wykłady nt. aktualnych problemów administracji architektoniczno-budowlanej w ocenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz omówili założenia planowanej reformy Prawa budowlanego.

Przedstawiciele GUNB: Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Daniel Biegalski z Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego wzięli udział w Seminarium nt. "Geodezja a rozwój cywilizacyjny miasta i regionu", które odbyło się w dniach 10-11 czerwca br. w Ryni k. Warszawy.

28 maja br. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w trakcie którego dyskutowano m.in. nt. stanu prac legislacyjnych nad ustawą o wyrobach budowlanych. Gościem spotkania była Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, która przedstawiła najważniejsze założenia przygotowywanej nowelizacji tej ustawy.

W dniach 20-21 maja br. w Rawie Mazowieckiej odbyła się II Konferencji Przemysłu Materiałów Budowlanych, zorganizowana przez Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. W konferencji udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Podczas spotkania dyskutowano m.in. nt. kondycji branży budowlanej, promowania rzetelnych praktyk na rynku materiałów budowlanych, zmian w ustawie o wyrobach budowlanych i ekonomicznych aspektów budownictwa zrównoważonego.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa wzięli udział w konferencji budowlanej województwa opolskiego, która odbyła się w dniach 18-20 maja br. w Jarnołtówku.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2010 r. Nr 92 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 92, poz. 597). Powyższy akt prawny wszedł w życie z dniem ogłoszenia.
Powyższe rozporządzenie wprowadza aktualny wykaz gmin i miejscowości, poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju 2010 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. Nr 83 opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Nr 83, poz. 540). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.;
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 541). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.;
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

W GUNB oraz w wojewódzkich i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego zostało powołanych blisko 200 zespołów ds. oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi. Zespoły dokonują oceny stanu technicznego obiektów budowlanych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz możliwości użytkowania.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego koordynuje działania zespołów i sukcesywnie kieruje pomoc do województw, które wymagają wsparcia z zewnątrz. Do najbardziej poszkodowanych przez powódź rejonów kraju zostały już skierowane pierwsze zespoły z GUNB oraz innych, mniej zagrożonych województw.

Na stronie: Informacje, w dziale: Komunikaty została zamieszczona informacja pt.:

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wziął udział w naradzie służb nadzoru budowlanego województwa zachodniopomorskiego, która odbyła się w dniach 12-14 maja br. w Stargardzie Szczecińskim.

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 maja 2010 r. Nr 75 opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt­kami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2010 r. Powyższa ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych i Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego wzięły udział w konferencji Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC), która odbyła się w dniach 8-11 maja br. w stolicy Norwegii - Oslo.
Forum CEBC tradycyjnie poświęcone było prezentacji systemów nadzoru budowlanego obowiązujących w państwach członkowskich. Podczas sesji dotyczącej zmian w przepisach prawa i praktyce budowlanej w poszczególnych państwach Dyrektor Anna Macińska poinformowała, że na podstawie opracowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i przekazanej wszystkim członkom CEBC ankiety, sporządzona została cząstkowa analiza porównawcza dotycząca organizacji procesu budowlanego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zapowiedziała również, że pełne wyniki analizy zostaną zaprezentowane podczas sesji jesiennej CEBC.

W dniach 6-7 maja br. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa, zorganizowana przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pt. "Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących robót i obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych". W naradzie wzięli udział: Andrzej Urban - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jerzy Krawczyk - Dyrektor Departamentu do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wraz z przedstawicielami departamentu oraz kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.
Na naradzie przedstawiono wyniki działań wojewódzkich organów nadzoru budowlanego za rok 2009 oraz za lata wcześniejsze, a także omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na działania organów mające na celu zapewnienie przez zarządców obiektów budowlanych bezpieczeństwa ich użytkowania, a także wymieniono doświadczenia w zakresie pożądanej linii orzeczniczej.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w konferencji służb nadzoru budowlanego województwa dolnośląskiego, która odbyła się w dniach 5-7 maja br. w Karpaczu. Organizatorem konferencji była Barbara Skultecka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tematyka spotkania obejmowała m.in. dyskusję panelową na temat orzecznictwa administracyjnego w postępowaniach prowadzonych przez nadzór budowlany, omówienie wybranych zagadnień z orzecznictwa administracyjnego oraz prawidłowość sporządzania protokołu obowiązkowej kontroli w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska byli gośćmi narady szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego województwa pomorskiego, która odbyła się w dniach 26-28 kwietnia br. w m. Godętowo w woj. pomorskim. Spotkanie zorganizowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Grzegorza Stosika miało formę warsztatów orzeczniczych oraz poświęcone było omówieniu aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb nadzoru budowlanego w województwie.

W dniach 20-22 kwietnia br. w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Branży budowlanej - realizacja procesu budowlanego wg nowych wymagań w 2010 r., nad którym patronat honorowy objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński. W trakcie Kongresu omawiano m.in. przepisy regulujące obowiązki projektantów, kierowników budowy, inżynierów budownictwa oraz producentów wyrobów budowlanych, obowiązujące procedury prowadzenia inwestycji budowlanych, a także sposoby kontroli i weryfikacji poprawności dokumentacji inwestycyjnej, jakości wykonywanych prac oraz materiałów budowlanych. W spotkaniu udział wziął Piotr Grzesiuk, Naczelnik Wydziału kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej GUNB, który przedstawił referat pt.: "Współpraca uczestników procesu inwestycyjnego z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji".

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. Nr 65 opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 407). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2010 r.;
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65, poz. 408). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2010 r.;
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 65, poz. 409). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2010 r.

W dniach 20-22 kwietnia br. w Tomaszowicach w woj. małopolskim odbyła się ogólnopolska narada organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, zorganizowana wspólnie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W spotkaniu udział wzięło ponad 70 uczestników - kierownictwo i dyrektorzy departamentów GUNB, kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich.

23 kwietnia br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski był gościem XXXVII Międzynarodowych Targów Budownictwa "Twój Dom 2010" w Bielsku-Białej, które odbywały się pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji targów były "Innowacje i nowe technologie w budownictwie". Przedstawiciel GUNB wziął udział w specjalnej konferencji, poświęconej zagadnieniu innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej, która połączona była z prezentacją najnowszych rozwiązań budowlanych, oferowanych przez wystawców.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w XI konferencji naukowo-technicznej pt. "Problemy rzeczoznawstwa budowlanego", zorganizowanej przez Instytut Techniki Budowlanej, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się w dniach 14-16 kwietnia br. w Miedzeszynie k. Warszawy. Robert Dziwiński i Anna Macińska byli w gronie członków Rady Programowej Konferencji, której przewodniczył doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki z Instytutu Techniki Budowlanej.

10 kwietnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku", przyznawanej za najlepszy magisterski projekt dyplomowy polskich uczelni architektonicznych. W uroczystości wziął udział Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska byli gośćmi warsztatów szkoleniowych dla pracowników nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, zorganizowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi Jacka Szera oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. mgr inż. Andrzeja Witkowskiego, które odbyły się w dniach 8-9 kwietnia br. w m. Słok k. Bełchatowa. Wspólne szkolenia specjalistyczne są realizowane w ramach porozumienia o współpracy, które zostało zawarte w dniu 11 lutego br. pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

25 marca br. przedstawiciele GUNB - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban i Radca GINB Jerzy Grzybowski wzięli udział w spotkaniu poświęconym prezentacji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach pt: "Generalny wykonawca a podwykonawcy. Dobre praktyki w budowie systemu bezpieczeństwa pracy w budownictwie", które odbyło się w siedzibie Związku Zawodowego "Budowlani" w Warszawie. Głównym celem spotkania było omówienie przykładów efektywnego współdziałania generalnych wykonawców z podwykonawcami, jak również zaangażowania inwestorów w tworzenie warunków do bezpiecznej pracy. Ponadto przedmiotem dyskusji były postulaty Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zawarte w stanowisku Rady z dnia 27 stycznia br. w sprawie przeciwdziałania zjawiskom powodującym dramatyczny wzrost zdarzeń wypadkowych w budownictwie.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski wziął udział w konferencji szkoleniowej nadzoru budowlanego województwa śląskiego, poświęconej problematyce wykonawstwa zastępczego w praktyce nadzoru budowlanego. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach 17-19 marca br. w Ustroniu-Jaszowcu w woj. śląskim, był Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała. W uroczystości otwarcia konferencji udział wzięli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek i Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rączka.

W dniu 17 marca br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wziął udział w spotkaniu Ogólnym Członków Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR-SIPUR. Spotkanie członków związku, do którego głównych zadań należy promocja poliuretanu jako jednego z najlepszych materiałów izolacyjnych oraz szerzenie zasad uczciwej konkurencji między producentami, przetwórcami oraz importerami i dystrybutorami izolacji poliuretanowych, poświęcone było m.in. omówieniu sposobów walki z nieuczciwą konkurencją na rynku budowlanym w Polsce.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. z dnia 8 marca 2010 r. Nr 34 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 34, poz. 183). Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2010 r.;
  2. z dnia 10 marca 2010 r. Nr 36 - ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 36, poz. 196). Powyższa ustawa wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r."

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego, która odbyła się 4 marca br. w Rzeszowie. Spotkanie zorganizowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Witka poświęcone było omówieniu problemów związanych z wykonywaniem zadań przez powiatowe inspektoraty. Gościem narady był Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, który w swoim wystąpieniu m.in. podkreślił sprawność działania służb nadzoru budowlanego.

Spośród 269 wszystkich katastrof budowlanych zarejestrowanych w Polsce w 2009 r., aż 199 spowodowanych było zdarzeniami losowymi tzn. powstały na skutek działania sił natury (silnych wiatrów, obfitych opadów śniegu, pożarów, powodzi), jak również wybuchów gazu (metanu, propan-butanu), uderzenia samochodu w budynek, wybuchów kotłów c.o., itp. Przyczyną 124 takich katastrof były trąby powietrzne i huraganowe wiatry, które w lipcu ubiegłego roku przeszły głównie w województwach: wielkopolskim, łódzkim i podlaskim. Natomiast główną przyczyną 65 katastrof, które nie wynikały ze zdarzeń losowych, był zły stan techniczny obiektów budowlanych.

Katastrofy budowlane 2009

Zaprezentowane dzisiaj podsumowanie ubiegłego roku oraz prognoza na 2010 rok dla polskiego budownictwa, znajdują również potwierdzenie w analizach statystycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W porównaniu z 2008 r. odnotowano 9% spadek liczby pozwoleń na budowę, o 15% zmalała liczba obiektów budowlanych oddanych do użytku. Spadek, w szczególności dotyczący wydawanych pozwoleń na budowę, jest wynikiem wyhamowania w pierwszej połowie 2009 r., natomiast w drugiej połowie roku zaobserwowano, co prawda niewielki, ale wyraźny trend wzrostowy - powiedział Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski 4 marca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie podczas konferencji organizowanej przez Komitet Budownictwa przy KIG i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2010 r. Nr 28 opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145). Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 marca 2010 r.;
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 28, poz. 147). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lutego 2010 r. Nr 27 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem1 marca 2010 r.

W dniach 10-11 lutego br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński spotkał się z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego na naradzie, zorganizowanej przy okazji odbywających się w Łodzi XVII Targów Budownictwa INTERBUD. Podczas otwarcia Narady, które miało miejsce na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej obecni byli Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prorektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, Dziekan Wydziału dr hab. inż. Dariusz Gawin i Prezes Targów INTERBUD Paweł Babij.

11 lutego br. podczas narady wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w Łodzi, uroczyście podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Robertem Dziwińskim i Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanym przez nadbryg. Janusza Skulicha, Zastępcę Komendanta PSP.
Porozumienie dotyczy realizacji ustawowych zadań i obowiązków służb nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej w ramach współpracy na szczeblu centralnym i terenowym, w szczególności poprzez wzajemne przekazywanie informacji o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych, wybuchowych i innych miejscowych zagrożeniach, mogących spowodować katastrofę budowlaną, udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstania katastrof obiektów budowlanych, wspieranie oraz upowszechnianie inicjatyw i rozwiązań technicznych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

W dniach 10-12 lutego br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i delegacja GUNB w składzie: Zastępca GINB Paweł Ziemski, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych Jerzy Krawczyk i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska uczestniczyli w XVII Targach Budownictwa INTERBUD w Łodzi.


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. z dnia 3 lutego 2010 r. Nr 17 - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 95);
  2. z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 21 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 lutego 2010 r.

„Po przeanalizowaniu danych statystycznych dotyczących budownictwa, można stwierdzić, że rok 2009 był dla naszej branży - co z dużym prawdopodobieństwem można było przewidzieć - rokiem z tendencją generalnie spadkową. W porównaniu z 2008 r. odnotowano 9% spadek liczby pozwoleń na budowę, a o 15% zmalała liczba obiektów budowlanych oddanych do użytku" - powiedział Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas konferencji prasowej nt. ruchu budowlanego w Polsce w 2009 r.
Dodał jednak, że "chociaż budownictwo niewątpliwie odczuło wstrząs ekonomiczny związany ze światowym kryzysem finansowym, to nie spowodował on takiego załamania, z jakim mieliśmy do czynienia na początku obecnego stulecia, a wykazana w podsumowaniu rocznym tendencja spadkowa – po szczegółowej analizie danych dotyczących wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę z obu półroczy – nie wydaje się być tendencją głębszą. W II półroczu 2009 r., porównaniu z I półroczem, we wszystkich badanych kategoriach wyraźnie widoczny jest wzrost wydanych pozwoleń na budowę. Możemy więc przewidywać, że najgorsze w  budownictwie mamy już za sobą”.

Skrótowa informacja prasowa
Rozszerzona informacja prasowa
Tabele wynikowe wg poszczególnych kategorii obiektów budowlanych

Na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2010 w Poznaniu 21 stycznia br. odbyła się Konferencja „Bezpieczny obiekt budowlany przyjazny jego użytkownikom”. W Konferencji wziął udział Radca GINB Dariusz Ratajczak, który wygłosił referat pt: „Projektowanie budynków bezpiecznych pożarowo w aspekcie zmian w przepisach techniczno-budowlanych”.

W dniach 19-20 stycznia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i przedstawiciele GUNB przebywali w Poznaniu, gdzie po raz 19. odbywały się Międzynarodowe Targi Budownictwa „BUDMA”. Tegoroczna edycja największych targów budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej odbywała się pod hasłem „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, człowiek”. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali minister gospodarki i minister infrastruktury oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

W dniach 13-14 stycznia br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wziął udział w XII edycji konferencji „Inwestorski Tor Przeszkód”, organizowanej przez The Warsaw Voice. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do właścicieli i zarządców  obiektów  budowlanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego:

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 223 - ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). Powyższa ustawa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r.;
  2. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 –rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224, poz. 1802). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały następujące akty prawne:
  1. z dnia 22 grudnia 2009 r.
    1.   Nr 218:
      • ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 218, poz. 1690). Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009 r.,
      • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
    2.   Nr 219:
      • ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 219, poz. 1704). Powyższa ustawa wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2010 r.,
      • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
  2. z dnia 24 grudnia 2009 r. Nr 221 – ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 1736). Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2010 r.”.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 216 opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr 216, poz. 1676). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr 211 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

14 grudnia br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i przedstawiciele GUNB wzięli udział w Konferencji pt.: „Bezpieczeństwo w środowisku pracy”, poświęconej współpracy organów kontrolnych i inspekcyjnych. Konferencję zorganizowały wspólnie Państwowa Inspekcja Pracy, Wyższy Urząd Górniczy i Urząd Dozoru Technicznego.12 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie odbyła się uroczystość rocznicowa 100-lecia Delegacji Architektów Polskich (DAP), która towarzyszyła obradom Walnego Zjazdu Delegatów SARP 2009. Na uroczystości obecny był Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.
Podczas Zjazdu ogłoszono wyniki rywalizacji w konkursie Nagroda Roku SARP 2008, Nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych oraz Nagroda „Polski Cement w architekturze” za najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2008 roku. Honorową Nagrodę SARP 2009 przyznano architektom Krzysztofowi Ingardenowi i Jackowi Ewy.

Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 205, poz. 1584). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2009 r.

Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem była tematem konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Radę Duszpasterstwa Środowisk Budowlanych, która odbyła się 2 grudnia w siedzibie WSZiP w Warszawie. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Metropolitę Warszawskiego Ks. Abp. Kazimierza Nycza oraz Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W spotkaniu ze studentami i pracodawcami budownictwa udział wziął Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.

1 grudnia br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wziął udział w spotkaniu przy „okrągłym stole” na temat „Normalizacja – potencjał do wykorzystania”, zorganizowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny. W obradach uczestniczyli przedstawiciele urzędów państwowych, powołanych m.in. do zapewnienia społeczeństwu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wyrobów wysokiej jakości oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, których wyroby muszą spełniać wymagania postawione przez te urzędy. Przedstawiciele PKN zaprezentowali uczestnikom, w jaki sposób Polskie Normy mogą być efektywnie wykorzystywane, zarówno przez oceniających jak i ocenianych. Spotkanie miało na celu m.in. wypracowanie w drodze konsensusu wspólnego stanowiska w sprawie możliwości wykorzystania systemu normalizacji dla ułatwienia działania zarówno urzędów jak i przedsiębiorstw w Polsce. Spotkanie było także okazją do uczczenia 85-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2009 r. Nr 195 opublikowana została ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 195, poz. 1501). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2009 r.

Zmiany wprowadzone do Kpa polegają na wyłączeniu członka samorządowego kolegium odwoławczego od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem.

W dniach 24-26 listopada br. w Dębem k/Warszawy odbyły się VII warsztaty z zakresu orzecznictwa administracyjnego i wyrobów budowlanych dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, zorganizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W warsztatach udział wzięło blisko 160 uczestników - przedstawicieli służb nb i aab szczebla wojewódzkiego i pracowników GUNB. Na warsztatach obecni byli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępcy GINB Paweł Ziemski i Andrzej Urban oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych Urzędu.

Kwestie dotyczące budownictwa na terenach zamkniętych podnoszone podczas dzisiejszego seminarium są niezwykle złożone i szczególnie wymagające właśnie ze względu na swoją specyfikę. Wiemy ile trudności i barier wiąże się z ograniczeniem dostępności terenów zamkniętych oraz z zastrzeżeniem jawności niektórych inwestycji z tego obszaru. Spotykacie się Państwo w związku z tym w swojej pracy z szeregiem problemów, z którymi w budownictwie ogólnym na ogół nie mamy do czynienia. Ta szczególna specyfika wynika, nie tylko z unormowań prawnych, ale również ze ściśle technicznych aspektów. I o tych aspektach – o czym świadczą tytuły kilkudziesięciu planowanych na te dwa dni referatów - będziecie mieli Państwo okazję w najbliższym czasie dyskutować. Życzę Państwu udanej konferencji, owocnych przemyśleń dotyczących tematów tutaj poruszanych oraz szeregu wniosków, które będziecie Państwo mogli wykorzystać w swojej pracy” – tymi słowami powitał Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uczestników seminarium organizowanego w GUNB w dniach 19-20 listopada br.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, byli gośćmi warsztatów szkoleniowych dla służb nadzoru budowlanego województwa łódzkiego, które odbyły się w dniach 19-20 listopada br. w Kleszczowie. Spotkanie, zorganizowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera, obejmowało: w pierwszym dniu - warsztaty orzecznicze z zakresu procedury administracyjnej, natomiast w drugim dniu - warsztaty poświęcone problematyce oddawania obiektów do użytkowania, kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, kontroli dróg i kontroli stosowania wyrobów budowlanych.

„Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa” to tytuł seminarium skierowanego do projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi w danych regionach, które odbyło się w dniach 18-19 listopada br. w Warszawie. Tematem dyskusji były m.in. obowiązki inwestora i projektanta oraz forma projektu budowlanego z punktu widzenia organu administracji architektoniczno-budowlanej ds. pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W seminarium udział wziął Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

18 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody XVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy i wyróżnianie pracodawców za ich aktywność w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.
Podczas uroczystości wręczenia tegorocznym zwycięzcom statuetek „Mecum Tutissimus Ibis” („Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”), obecni byli przedstawiciele polskiego parlamentu, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracy. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniach 6 i 7 listopada br. w Zakopanem blisko 200 projektantów, rzeczoznawców, zarządców obiektów, pracowników urzędów samorządowych oraz strażaków PSP spotkało się na Ogólnopolskim Seminarium Naukowo-Technicznym pt.: „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej”, zorganizowanym przez Krakowski Oddział NOT, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką PSP.
W Seminarium wziął udział Radca GINB Dariusz Ratajczak, który wygłosił referat pt.: „Kierunki ewolucji przepisów techniczno–budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa małopolskiego, która odbyła się w dniach 26-27 października br. w Tomaszowicach k/Krakowa. Spotkanie zorganizowane przez Małopolskiego WINB Janusza Żbika poświęcone było stosowaniu przepisów prawa budowlanego i wypracowaniu w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej.

W dniach 20-21 października br. w Ustroniu-Zawodziu w woj. śląskim odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa śląskiego. Tematyka szkolenia poświęcona była stosowaniu przepisów art. 48 - 51 ustawy - Prawo budowlane. Na zaproszenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jana Spychały w spotkaniu, w roli moderatora dyskusji, udział wziął Norbert Książek, Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego GUNB.

W Kielcach 16 października br. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”, w której wzięło udział blisko 300 projektantów, rzeczoznawców oraz przedstawicieli nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej i Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnikiem spotkania był Radca GINB Dariusz Ratajczak, który wygłosił referat pt: „Wpływ zmian przepisów techniczno-budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe budynków”.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w uroczystości z okazji 75-lecia powstania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się 16 października br. w Domu Technika NOT w Warszawie. Z okazji jubileuszu Główny Inspektor złożył wszystkim członkom PZITB życzenia wszelkiej pomyślności.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w seminarium szkoleniowym pt:. „Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów”, które odbyło się w dniach 13 -15 października br. w Międzyzdrojach. W trakcie spotkania przedstawiciele GUNB odpowiadali na pytania z zakresu Prawa budowlanego. W seminarium uczestniczyli powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego woj. zachodniopomorskiego, urzędnicy WINB w Szczecinie, przedstawiciele Oddziału Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  urzędnicy Wydziałów Administracji Architektoniczno-Budowlanej z powiatów woj. zachodniopomorskiego. Obecni byli również przedstawiciele Kominiarzy oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Ocena zagrożeń obiektów budowlanych zanieczyszczonych pyłem azbestowym i metody kontroli zagrożeń były tematem seminarium, które odbyło się w dniach 13-14 października br. w Warszawie. W seminarium, zorganizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej, uczestniczyła Joanna Wojciechowska, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniach 10-13 października br. w Limassol na Cyprze odbyło się 41 spotkanie członków Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC). W Konferencji udział wzięło 44 delegatów z 23 krajów oraz zaproszeni goście. Spotkanie miało wyjątkowy charakter ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 20-lecia pierwszego zjazdu CEBC. Gościem honorowym był m.in. Peter Hart, pierwszy Sekretarz Generalny Konsorcjum. Ceremonii otwarcia spotkania dokonał dr Lazaros S. Sarrides, Stały Sekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Cypru oraz David Smith, Przewodniczący CEBC. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowały na zjeździe Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska i Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były kwestie związane z nadzorem budowlanym, w tym w szczególności: prawo budowlane, nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju budownictwa.

W dniu 9 października br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Zastępca GINB Andrzej Urban wzięli udział w Centralnych Uroczystościach „Dnia Budowlanych 2009”, zorganizowanych wspólnie przez Związek Zawodowy „Budowlani” oraz organizacje samorządowe środowiska budowlanego. W obchodach uczestniczyli Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński i Piotr Styczeń. Spotkanie było okazją m.in. do podsumowania mijającego sezonu budowlanego i dyskusji nt. wpływu kryzysu na funkcjonowanie sektora budowlanego. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia resortowe osobom zasłużonym dla budownictwa.

W dniach 5-7 października br. w Izbicku w woj. opolskim odbyła się ogólnopolska narada organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, zorganizowana wspólnie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Gośćmi narady byli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski i Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2009 r. Nr 160 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08 (Dz. U. Nr 160, poz. 1276), który wszedł w życie z dniem 29 września 2009 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 września 2009 r. Nr 161 opublikowane zostały akty prawne, które wejdą w życie z dniem 15 października 2009 r.:
         - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz. 1279).

         - ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1281).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w spotkaniu i dyskusji nt. „Nowego podejścia do warunków technicznych” zorganizowanym 30 września br. we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

W dniach 30 września – 2 października br. w Złotnikach Lubańskich odbyła się konferencja służb nadzoru budowlanego województwa dolnośląskiego, w której, na zaproszenie Bożeny Skulteckiej, p.o. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, udział wzięli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

30 września br. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona przygotowaniu społeczeństwa do zagrożeń powodowanych zmianami klimatu, zorganizowana przez  Koalicję Klimatyczną - porozumienie organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony klimatu globalnego.

Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 29 września br. uczestniczył w I Forum Doradcy Energetycznego 2009 na temat: „Certyfikacja energetyczna budynków w praktyce”. Forum pod hasłem: „Świadectwa energetyczne – pierwsze miesiące doświadczeń, nowe standardy w polskim budownictwie” zorganizowała redakcja miesięcznika „Doradca Energetyczny” wraz z redakcją „Polskiego Instalatora” i Polską Korporacją Techniki SGGiK.

Podczas spotkania Jerzy Baryłka wygłosił referat na temat: „Rola nadzoru budowlanego we wdrażaniu certyfikacji energetycznej budynków w zakresie świadectw i kontroli urządzeń grzewczych”.

Nie czas jeszcze na podsumowania całego roku, ale już dzisiaj można powiedzieć, że nie będzie on zły ani dla nadzoru budowlanego, ani dla branży budowlanej. Po podsumowaniu I półrocza 2009 roku widać wyraźnie symptomy ożywienia gospodarczego, w szczególności dotyczące budownictwa” - powiedział Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 25 września br. podczas uroczystych obchodów Święta Budowlanych.


W Dzienniku Ustaw z dnia 25 września 2009 r. Nr 159 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08 (Dz. U. Nr 159, poz. 1262). Powyższy wyrok wszedł w życie z dniem 25 września 2009 r. Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej o zbadanie zgodności art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 42 Konstytucji RP.

Jerzy Baryłka, radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w IV Debacie dla przedsiębiorców sektora paliwowego, która odbyła się 23 września br. w siedzibie Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnych problemów natury prawnej oraz rynkowej dotykających branżę paliwową. Spotkanie miało charakter dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele resortów: finansów, gospodarki, spraw wewnętrznych i administracji, ochrony środowiska, urzędów: regulacji energetyki, dozoru technicznego, miar, nadzoru budowlanego oraz firm konsultingowych, koncernów paliwowych, prywatnych sieci stacji paliw i stowarzyszeń.  Przedstawiciel GUNB omówił wymagania Prawa budowlanego dotyczące prowadzenia robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową i remontem stacji paliw.

W dniach 10-11 września br. w Wałczu w woj. zachodniopomorskim Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w XI Warsztatach Nadzoru Budowlanego pt.: „Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym”, odbywających się w ramach Międzynarodowej Konferencji Techniczno-Ekonomicznej „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Przedstawiciel GUNB wziął udział w dyskusji nt. zadań nadzoru budowlanego i problemów związanych ze stosowaniem Prawa budowlanego. Paweł Ziemski był także członkiem Komitetu Honorowego Konferencji Technicznej „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”, zorganizowanej przez Komitet Remontów PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu, Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Szczecinie i Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, która poświęcona została m.in. bezpieczeństwu i higienie pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz problematyce hałasu w obiektach budowlanych.

Z okazji Dnia Budowlanych, wszystkim osobom związanym z budownictwem, a w szczególności pracownikom administracji publicznej w budownictwie – służbom nadzoru budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Pragnę życzyć Państwu, aby w codziennej pracy mogli Państwo korzystać z dobrych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które ułatwią realizację obowiązków zawodowych, a także stabilnej i dobrze płatnej pracy oraz sukcesów i spełnienia planów w życiu zawodowym i osobistym.
Wszystkim działającym na rynku budowlanym życzę sprzyjającej koniunktury, aby pomimo osłabienia gospodarczego, polskie firmy rosły w siłę w kraju i za granicą. W tak miłym dla nas dniu Święta wszystkich środowisk związanych z budownictwem, życzę nam wszystkim, aby cała nasza branża była, jak dotychczas, wiodącą w polskiej gospodarce, a jej rozwój przełożył się na osobiste Państwa dokonania i sukcesy.

Robert Dziwiński
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w Naradzie szkoleniowej powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego, która odbyła się w dniach 17-18 września br. w Rymanowie.W dniu 16 września br. Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, wzięła udział w uroczystości z okazji zakończenia wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. W trakcie spotkania z udziałem Kierownictwa resortu rozwoju regionalnego, przedstawicieli instytucji oraz beneficjentów funduszy unijnych, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska z satysfakcją podsumowała realizację unijnych projektów na lata 2004-2006. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Kamienica w Warszawie.

15 września br. w Warszawie odbyło się Polsko - Austriackie Forum Gospodarcze, zorganizowane z okazji wizyty Prezydenta Federalnego Republiki Austrii Heinza Fischera w Polsce. W trakcie uroczystego otwarcia Forum, którego dokonali wspólnie Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezydent Austrii Heinz Fischer, obie strony - polska i austriacka, podkreśliły znaczenie dobrych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Austrią.

4 września 2009 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 144 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 września 2009 r.

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r.

3 września br. w Białymstoku Dariusz Ratajczak, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w seminarium szkoleniowym nt. "Interpretacje i praktyczne rozwiązania stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu i eksploatacji budynków", zorganizowanym przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w seminarium, poświęconym m.in. funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej w świetle orzecznictwa Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Seminarium odbyło się w dniach 3-4 września br. w Włodowicach, z udziałem przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji z terenu województwa śląskiego. W drugim dniu szkolenia przedstawiciel kierownictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego poprowadził wykłady i dyskusję na temat aktualnych problemów administracji architektoniczno-budowlanej.

W dniu 3 września br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w Ogólnopolskim Forum Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, podczas którego omówione zostały kwestie istotne dla funkcjonowania inspekcji i samorządów powiatowych. Konferencja została  zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich we współpracy z GINB.
Podczas spotkania Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno – Organizacyjnego wygłosiła referat pt. „Miejsce i rola powiatowej inspekcji nadzoru budowlanego jako organów administracji zespolonej w budownictwie”. Następnie wywiązała się dyskusja, podczas której Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński odpowiadał na pytania uczestników konferencji i zaproszonych gości.

27 sierpnia br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008”. Tym razem do Konkursu zgłoszono 621 obiektów, spośród których większość stanowiły obiekty budownictwa ogólnego, obiekty zabytkowe i przemysłowe.

W dniu 26 sierpnia br. Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska uczestniczyła w Konferencji pt.: „Polska bez barier – Sejm bez barier. Podstawa demokracji i korzystania z praw obywatelskich”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Kancelarię Sejmu RP, pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Z najnowszych danych GUNB wynika, że w I półroczu 2009 r. wydano 95373 decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy w I połowie 2008 r. wydano ich 105443. Oznacza to spadek o 10% w porównaniu z I półroczem 2008 r. Największe spadki odnotowano dla budynków wielorodzinnych - o 20 % oraz jednorodzinnych - o 12 %. Ogółem dla budynków mieszkalnych nastąpił spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę o 12,6 %. Natomiast znaczny wzrost liczby decyzji o pozwoleniu na budowę - o 30 % - wystąpił w kategorii "budowle wodne".

Prezentujemy wyniki kontroli hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne oraz innych mieszkalnych obiektów socjalnych.
Informacja prasowa

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostały zamieszczone następujące stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej oraz W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 108 z dnia 8 lipca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 108, poz. 907). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2009 r.

W dniach 25-26 czerwca br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski wziął udział w naradzie szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa lubuskiego w Lubikowie k/Międzyrzecza, która odbyła się z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego.

W dniu 23 czerwca br. przedstawiciele GUNB, Kazimiera Ochnio z Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej oraz Jerzy Baryłka z Departamentu Prawno-Organizacyjnego, uczestniczyli w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w spotkaniu podsumowującym, zainicjowany przez UOKiK, projekt „Bezpieczne Place Zabaw".

Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa wzięła udział w XIII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór „Bezpieczeństwo Zapór. Bezpieczeństwo Ludności i Środowiska”, która odbyła się w dniach 24-27 czerwca br. w Starych Jabłonkach k/Ostródy. Tematyka konferencji poświęcona była bezpieczeństwu budowli piętrzących wodę w Polsce, w tym m.in. problematyce utrzymania obiektów w odpowiednim stanie technicznym z uwzględnieniem ryzyka występowania zagrożeń.

25 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość finalna Ogólnopolskiego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2008, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Wzorem lat ubiegłych, w  tegorocznej XIX edycji Konkursu spośród 62 budów zgłoszonych przez inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów i samorządy terytorialne, wyłoniono obiekty budowlane, które osiągnęły wyróżniające się wyniki realizacyjne.

W dniach 22-23 czerwca br. w Jasionce k/Rzeszowa odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego, w której, na zaproszenie Ryszarda Witka, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

W dniach 18-20 czerwca br. w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w cyklicznie organizowanym przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. seminarium, skupiającym przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, instytucji branżowych, inwestorów i przedsiębiorstw wykonawczych województwa mazowieckiego. Tegoroczne spotkanie, nad którym patronat objął Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, poświęcone było prezentacji założeń Ustawy Metropolitalnej na przykładzie aglomeracji warszawskiej w odniesieniu do obecnej organizacji administracji publicznej województwa mazowieckiego.

W dniu 19 czerwca br. w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w uroczystości otwarcia VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie obrad przedmiotem dyskusji były m.in. działania Izby w zakresie zmian legislacyjnych oraz znowelizowana przez sejm ustawa - Prawo budowlane.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 93, poz. 763). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2009 r.;

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 94 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 94, poz. 772). Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 czerwca 2009 r.

W dniach 17-18 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się narada szkoleniowa z okazji 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego województwa lubelskiego. Na zaproszenie Urszuli Sieteskiej, Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w naradzie udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Gościem specjalnym była Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska.

Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska i Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Molenda wzięły udział w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego woj. podkarpackiego, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca br. w Rzeszowie. W spotkaniu, zorganizowanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Witka, uczestniczyli powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego oraz pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Podczas narady Anna Macińska poprowadziła część spotkania poświęconą stosowaniu przepisów ustawy-Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, w trakcie której wyjaśniała również zmiany w Prawie budowlanym. Tematem zreferowanym przez Annę Molendę było orzecznictwo w organach nadzoru budowlanego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Na zakończenie narady przedstawicielki GUNB odpowiadały na pytania uczestników szkolenia, odbyła się także dyskusja nt. nowelizacji ustawy-Prawo budowlane.

W dniach 2-3 czerwca br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w konferencji szkoleniowej służb nadzoru budowlanego województwa wielkopolskiego w Mikorzynie k. Konina. W konferencji zorganizowanej przez Jerzego Witczaka, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z okazji 10-lecia istnienia wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego uczestniczyli Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego.

W dniach 2-3 czerwca br. w Suchedniowie w woj. świętokrzyskim odbyła się narada szkoleniowa połączona z obchodami 10-lecia istnienia inspektoratów nadzoru budowlanego w woj. świętokrzyskim, zorganizowana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Urszulę Markowską. W Naradzie udział wziął Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski, który omówił problemy orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego oraz nowelizację ustawy-Prawo budowlane.

W dniu 2 czerwca br. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych”, zorganizowana dla projektantów, wykonawców, zarządców obiektów i pożarników przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych, utworzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Podczas Konferencji Radca Głównego Inspektora Nadzoru  Budowlanego Dariusz Ratajczak wygłosił referat pt.: „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych. Zasady ustalania odległości między obiektami”.

W dniach 28-29 maja br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska wzięli udział w Konferencji Przemysłu Materiałów Budowlanych w Rawie Mazowieckiej. Głównym organizatorem Konferencji był Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. W trakcie spotkania omówiono m.in. sytuację makroekonomiczną kraju i jej wpływ na warunki funkcjonowania budownictwa. Podczas sesji poświęconej prawu Unii Europejskiej omówiono Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego dot. wyrobów budowlanych. Odbyła się także dyskusja z udziałem europosłów nt: tworzenia prawa europejskiego.

W dniach 27-29 maja br. w Dyminie w woj. pomorskim Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu ds. Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej województwa pomorskiego. Seminarium miało bardzo praktyczny charakter i służyło omówieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością tych organów. Wagę współpracy między organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczególnie podkreślił obecny na spotkaniu Andrzej Kondracki, p.o. Dyrektor wydziału Infrastruktury w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Tematyka spotkania dotyczyła głównie spraw z zakresu orzecznictwa i bezpieczeństwa podczas budowy i użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto omówiono zagadnienie odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, jak również organów nadzoru budowlanego, związanej z przygotowaniem i przebiegiem procesu budowlanego oraz użytkowaniem obiektów budowlanych.

W dniach 26-29 maja br. w Międzyzdrojach odbyła się XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2009”, zorganizowana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, ITB, PZITB oraz Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Doceniana od lat w środowisku inżynierskim Konferencja objęta była w tym roku patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uczestniczyli w niej: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

W dniu 27 maja br. Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył  w dyskusji  redakcyjnej nt: „Bezpieczny obiekt budowlany”, zorganizowanej przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, miesięcznik „Administrator” oraz portal internetowy „Zarządcy Nieruchomości”. W spotkaniu w siedzibie Konfederacji w Warszawie udział wzięli przedstawiciele środowisk związanych z budownictwem i gospodarką nieruchomościami. Tematem dyskusji były m.in. przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa obiektu budowlanego i ocena stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.  Przedmiotem dyskusji była także rola, jaką w zwiększeniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych ma i może mieć system ich ubezpieczenia.

26 maja br. w siedzibie Związku Zawodowego "Budowlani" w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w Posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Głównym Inspektorze Pracy. Tematem obrad był stan wypadkowości przy pracy w budownictwie w świetle materiałów źródłowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz omówienie przykładowych nieprawidłowości będących źródłem zagrożeń wypadkowych.

W dniach 25-26 maja br. w Łąkominie w woj. lubuskim Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski wziął udział w szkoleniu dla administracji architektoniczno-budowlanej województwa lubuskiego, zorganizowanym przez Starostę Gorzowskiego. Podczas szkolenia Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski omówił istotne dla administracji architektoniczno-budowlanej zmiany ustawy-Prawo budowlane.

W dniu 22 maja br. w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Seria groźnych pożarów – czy twój budynek jest bezpieczny?”, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w której wzięło udział ponad 200 projektantów, wykonawców i zarządców obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Podczas konferencji Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dariusz Ratajczak wygłosił referat nt.: „Zmiany wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w przepisach techniczno-budowlanych”.

W dniu 21 maja br. Jerzy Baryłka Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w Warsztatach infrastrukturalnych na temat "Koleje dużych prędkości" z cyklu "Kolej i drogi w Polsce - modernizacja, rozwój, inwestycje", zorganizowanych pod patronatem Ministra Infrastruktury przez Construction Club, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Generalną Dyrekcję Dróg Kolejowych i Autostrad.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2009 r. Nr 72 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 620). Powyższy akt prawny wejdzie w życie z dniem 29 maja 2009 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 maja 2009 r. Nr 74 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków służby cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 633). Powyższy akt prawny wejdzie w życie z dniem 3 czerwca 2009 r.

W dniu 20 maja br. w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca, wzięli udział w ceremonii wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych zasłużonym inspektorom pracy i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy.

W dniach 19-20 maja br. w Otwocku odbyły się Warsztaty Nadzoru Budowlanego województwa mazowieckiego, zorganizowane z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 10-lecia istnienia wojewódzkich struktur nadzoru budowlanego. Na zaproszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jaromira Grabowskiego udział w warsztatach wzięli Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

W dniach 14-15 maja br. w Pokrzywnej w woj. opolskim Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB Anna Macińska wzięli udział w Wojewódzkiej Konferencji Nadzoru Budowlanego, zorganizowanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krystiana Walkowiaka. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.


W dniach 15-17 maja br. w Bielsku-Białej odbyły się XXXV Targi Budownictwa „Twój Dom 2009”,  skierowane do przedsiębiorców, inwestorów i handlowców branży budowlanej. Patronat nad Targami objęło Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Prezydent Miasta Bielsko-Biała. Podczas tegorocznych targów produkty i nowe technologie zaprezentowało blisko 200 wystawców.

W dniu 15 maja br. w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban, na zaproszenie Prezesa KRIA Sławomira Żaka, wziął udział w uroczystości otwarcia VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów.

W dniach 13-14 maja br. w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, której przewodniczyli: Przewodniczący polskiej sekcji Komisji - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Przewodniczący azerbejdżańskiej sekcji Komisji - Minister Przemysłu i Energetyki Natig Alijew. Pierwszego dnia w posiedzeniu Komisji, z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, uczestniczyła Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, która omówiła problematykę organizacji i funkcjonowania służb budowlanych oraz przedstawiła rozwiązania prawne związane z procedurami budowlanymi w Polsce. Przedstawicielka GUNB omówiła także problematykę sprawowania nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

W dniach 12-13 maja br. w Złotnikach Lubańskich Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski wziął udział w IV Forum Dyskusyjnym, poświęconym zmianom przepisów prawa budowlanego, które zorganizowała Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Dolnośląski WINB. W ramach Forum odbyło się szkolenie dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej Okręgowych Izb z udziałem powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i dyrektorów wydziałów architektury w starostwach powiatowych województwa dolnośląskiego. Omówiono także wyniki kontroli przeprowadzonych w oparciu m.in. o wnioski zgłoszone przez uczestników w trakcie poprzednich forów.

11 maja br. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa "Komin 2009. Ciepło jest ulotne. Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacji" skierowana do uczestników procesu budowlanego. W konferencji udział wzięli Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban i Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dariusz Ratajczak, który wygłosił referat pt.: "Rola organów nadzoru budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych".

9 maja br. w Mrągowie Radca GINB Dariusz Ratajczak, wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, w trakcie którego przedstawił informację o działaniach nadzoru budowlanego w zakresie bezpieczeństwa budynków.

W dniach 8-10 maja br. w Tychach odbyła się IX edycja Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Tradycyjnie honorowy patronat nad wydarzeniem objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński. W tegorocznych targach swoją ofertę zaprezentowało blisko 100 wystawców, głównie z regionu śląskiego, w tym projektanci, wykonawcy domów i mieszkań, firmy budowlane, instalacyjne i meblarskie oraz instytucje finansujące budownictwo. Targi odwiedziło ponad 4 tys. gości. Organizatorem imprezy było Biuro Promocji i Wystaw ASTRA z Bielska-Białej.

W dniu 6 maja br. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa, zorganizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy udziale Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na temat wdrożenia zmian w systemie informatycznym wspomagającym nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE.

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące stanowisko GINB : W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób pełniących funkcję projektanta.

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2009 r. Nr 71 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07 (Dz. U. Nr 17, poz. 618). Wyrok wszedł w życie z dniem 12 maja 2009 r.

Prezentujemy najnowsze wyniki kontroli hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne oraz innych mieszkalnych obiektów socjalnych. Akcja kontrolna trwa nadal.

W dniach 7-8 maja br. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa, zorganizowana przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nt. "Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących robót i obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych". Wzięła w niej udział kierownicza kadra wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele departamentu. Na naradzie szczegółowo przedstawiono wyniki działań wojewódzkich organów nadzoru budowlanego za rok 2008 oraz za lata wcześniejsze, a także omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na działania organów mające na celu zapewnienie przez zarządców obiektów budowlanych bezpieczeństwa ich użytkowania.

W dniach 5-6 maja br. w Białymstoku odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego województwa podlaskiego. Spotkanie miało szczególny charakter ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego. Na zaproszenie Podlaskiego WINB Jakuba Grzegorczyka w naradzie udział wzięli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-0rganizacyjnego Anna Macińska.

4 maja br. w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczny Powiat, zorganizowanej przez Pogotowie Kominiarskie z Dęblina. Uczestnikami spotkania byli mistrzowie kominiarstwa, zarządcy nieruchomości i przedstawiciele instytucji państwowych. Konferencja zorganizowana w dniu św. Floriana, patrona Kominiarzy, była okazją do uroczystego otwarcia programu Bezpieczny Powiat.

28 kwietnia br. w Warszawie Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w IX sympozjum naukowym nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie pt.: „Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych”. Tematem przewodnim spotkania była problematyka zdalnego monitoringu obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przemieszczeń i drgań budowli. W trakcie sympozjum zaprezentowano najnowsze zdobycze technologii i rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane przy monitoringu obiektów budowlanych zarówno metodami naziemnymi jak i satelitarnymi, celem zapewnienia jakości robot w obiektach wznoszonych i bezpieczeństwa użytkowania w obiektach eksploatowanych. Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja, którą poprowadził prof. Piotr Witakowski. Organizatorem spotkania było Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy Instytucie Techniki Budowlanej.

"Do dnia dzisiejszego trwają wspólne działania kontrolne nadzoru budowlanego i państwowej straży pożarnej. W pierwszej kolejności skontrolowaliśmy hotele pracownicze przekształcone w wielorodzinne budynki socjalne. Takich budynków według naszych informacji jest w Polsce 218. Wszystkie zostały skontrolowane..."

W 2008 roku nadzór budowlany na terenie całego kraju, podczas 1703 kontroli, sprawdził 4791 wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Nieprawidłowości i uchybienia, np. takie jak: brak wymaganego oznakowania bądź niewłaściwe oznakowanie, brak deklaracji zgodności, brak specyfikacji technicznej, niedokonanie właściwej oceny zgodności, stwierdzono u 1382 wyrobów (29% wszystkich wyrobów objętych kontrolami).
Dużą część nieprawidłowości - dotyczącą 888 wyrobów - producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele usunęli dobrowolnie podczas trwania kontroli lub zaraz po jej zakończeniu, jeszcze przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

28 kwietnia br. w Warszawie Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowanego wziął udział w Konferencji nt: "Ewolucja warunków, technologii i organizacji pracy w gospodarce rynkowej. Wypadki przy pracy w latach 1989-2009 w Polsce", zorganizowanej z okazji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Związek Zawodowy Budowlany. Patronat nad Wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. W spotkaniu udział wzięli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele zainteresowanych resortów, członkowie Rady Ochrony Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Społecznej Inspekcji Pracy, a także reprezentanci partnerów społecznych sektora budowlanego.

W dniach 22-24 kwietnia br. w Osiekach k/Koszalina Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w spotkaniu organizacyjno-szkoleniowym służb nadzoru budowlanego województwa zachodniopomorskiego, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Kabata. W trakcie spotkania Przedstawiciel GUNB omówił planowane zmiany w przepisach Prawa budowlanego. Podczas szkolenia odbyło się również spotkanie z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

22 kwietnia br. w Warszawie Jerzy Baryłka, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Departamencie Prawno-Organizacyjnym uczestniczył w warsztatach infrastrukturalnych nt: "Uwarunkowania prawne" z cyklu "Drogi i kolej w Polsce - modernizacja, rozwój, inwestycje", zorganizowanych przez Construction Club wspólnie z PKP PLK, PKP SA i GDDKiA, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. W ramach warsztatów przedstawiono bariery i uwarunkowania prawne w procesie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, a także przeprowadzono debatę na ten temat.

W dniach 21-22 kwietnia br. we Wrocławiu Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w międzynarodowym seminarium podsumowującym dwuletnią europejską kampanię informacyjno-kontrolną w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów w sektorze budownictwa oraz w sektorze handlu detalicznego. Podczas seminarium kraje europejskie zaangażowane w kampanię wymieniały doświadczenia i prezentowały najlepsze praktyki w obszarze eliminacji i ograniczania uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

17 kwietnia br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w uroczystości otwarcia XII edycji Ogólnopolskich Targów Budowlanych MUREXPO 2009, które odbyły się w dniach 17-19 kwietnia br. na warszawskim Torwarze. Targi MUREXPO to jedno z najważniejszych wydarzeń dla profesjonalistów zajmujących się budową oraz wykańczaniem i aranżacją wnętrz. Patronat honorowy nad imprezą objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

15 kwietnia br. w siedzibie SARP w Warszawie odbył się wernisaż wystawy "Archipol Expo Warszawa 2009. Twórczość Architektów Polskich we Francji od lat 60. do dziś". W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban. Ekspozycja ukazuje nieznane wcześniej w Polsce projekty i realizacje dwudziestu pięciu architektów polskich, którzy wyemigrowali do Francji, w większości w latach 60. dwudziestego wieku.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr 56, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2009 r. Nr 53, opublikowana została ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53, poz. 433).

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące stanowisko GINB: W sprawie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli i wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg publicznych.

W 2008 roku zarejestrowano w GUNB 1113 katastrof budowlanych. Przyczyną prawie 96% wszystkich katastrof - czyli aż 1064 - były zdarzenia losowe, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, wybuchy gazu, pożary, itp.
1000 katastrof spowodowały bardzo silne wiatry, przede wszystkim sierpniowe trąby powietrzne i huragany, które przetoczyły się przez województwa: łódzkie, opolskie, podlaskie i mazowieckie.

W dniach 30-31 marca br. w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego województwa łódzkiego, zorganizowana z okazji 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego. Na zaproszenie Łódzkiego WINB Jacka Szera w spotkaniu uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-0rganizacyjnego Anna Macińska.

W dniu 27 marca br. Jerzy Baryłka, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, uczestniczył w I Ogólnopolskim Kongresie podsumowującym funkcjonowanie nowych przepisów "Ocena energetyczna – priorytety i zalecenia w zakresie certyfikacji budynków", zorganizowanym przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jerzy Baryłka wygłosił referat pt. "Rola organów nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy-Prawo budowlane, wdrażających przepisy Dyrektywy energetycznej 2002/91/WE".

26 marca br. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce uroczyście wręczyło certyfikaty Znaku Jakości "Dobry Beton" liderom polskiego przemysłu betonu towarowego. Laureatami tegorocznej VI edycji Kampanii zostały 33 wytwórnie betonu towarowego z całego kraju, wyróżnione za dbałość o jakość produktu i troskę o środowisko naturalne. W uroczystej gali w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, udział wzięła Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. Honorowy patronat nad uroczystością finałową objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

W dniach 19-21 marca br. w Zakopanem odbyło się doroczne międzynarodowe seminarium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2009". Tematyka seminarium dotyczyła w głównej mierze bezpieczeństwa budynków wysokich. W trakcie sesji poświęconej nowym sposobom określania wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków, referat pt. „Kierunki zmian w przepisach techniczno - budowlanych" wygłosił Radca GINB Dariusz Ratajczak.

W dniach 17-20 marca br. w Wiśle odbyły się XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, zorganizowane przez Oddział Małopolski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Program Warsztatów obejmował wykłady z dziedziny geotechniki i fundamentowania, a także prezentacje i wystawy specjalistycznych firm budowlanych, związanych z projektowaniem i wykonawstwem robót budowlanych w zakresie geotechniki i podziemnych części konstrukcji budynków i budowli. Podczas spotkania inżynierów w Wiśle Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego reprezentowała Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

W dniach 16-18 marca br. w Juracie odbyła się Ogólnopolska Narada organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej, zorganizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, we współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Krystyną Weiler. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 uczestników - kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich, Kierownictwo GUNB, dyrektorzy i pracownicy Urzędu. Gościem specjalnym narady był Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski.

W dniu 19 marca br. w Warszawie Jerzy Baryłka, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawo-Organizacyjnego uczestniczył w warsztatach infrastrukturalnych na temat: "Drogi i kolej w Polsce - modernizacja, rozwój, inwestycje", zorganizowanych przez Construction Club wspólnie z PKP PLK, PKP SA i GDDKiA, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. W ramach warsztatów przedstawiono zrealizowane w 2008 r. inwestycje PKP PLK na EURO 2012, omówiono stan zaawansowania projektów dworcowych realizowanych przez PKP SA ze współfinansowaniem UE, a także stan zaawansowania robót w zakresie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W trakcie spotkania przedstawiono oczekiwania inwestora PKP PLK w stosunku do firm projektowych i wykonawczych na etapie przygotowania materiałów przedprojektowych, projektowych, przetargów i realizacji robót oraz zaprezentowano dobre praktyki zagranicznych firm projektowych.

12 marca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. W Zgromadzeniu udział wzięły 132 firmy - członkowie PIPHB oraz goście, wśród których obecny był Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski.

W Dzienniku Ustaw Nr 31 z dnia 26 lutego 2009 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

W Monitorze Polskim Nr 11 z dnia 24 lutego 2009 r. opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

27 lutego br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban uczestniczył w uroczystości przyznania tytułów "Złotego Inżyniera 2008" laureatom XV edycji plebiscytu Czytelników "Przeglądu Technicznego". W gronie wyróżnionych inżynierów znaleźli się projektanci i konstruktorzy, pracownicy nauki oraz szefowie kierujący wielkimi firmami i właściciele małych firm rodzinnych. Z okazji jubileuszu 15-lecia plebiscytu po raz pierwszy przyznano tytuł "Diamentowego Inżyniera 2008", którym wyróżniono inż. Konrada Jaskółę, Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polimex-Mostostal S.A. Plebiscyt, organizowany pod egidą "Przeglądu Technicznego", służy promocji polskich wynalazców i twórców techniki.

26 lutego br. w Warszawie uroczyście wręczono Certyfikaty Dewelopera laureatom XXIII edycji Certyfikatu, przyznawane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa rzetelnym i wiarygodnym firmom deweloperskim działającym na rynku krajowym. W uroczystości uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban. Rozdanie nagród poprzedziło forum dyskusyjne na temat aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, instytucji finansowych i form deweloperskich.

"Rok 2008 był kolejnym rokiem w budownictwie z tendencją wzrostową. W porównaniu z rokiem 2007 odnotowano niewielki - o 1% - wzrost liczby pozwoleń na budowę, o 3% procent wzrosła liczba obiektów budowlanych oddanych do użytku. W 2008 roku o ponad połowę więcej, w stosunku do roku poprzedzającego, wzrosła liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych, przy równoczesnym 21% spadku nakazów rozbiórek" - powiedział Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas dzisiejszej konferencji prasowej nt. ruchu budowlanego w Polsce w 2008 r.
Dodał, że "wyraźnie widoczne jest ożywienie w budownictwie infrastrukturalnym, szczególnie w obszarze wydawanych pozwoleń na budowę rurociągów, linii telekomunikacyjnych i energetycznych oraz budowli wodnych".

W dniach 26-27 lutego br. w Dębem nad Narwią k/Warszawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zorganizował warsztaty nt. orzecznictwa administracyjnego w obszarze ustawy - Prawo budowlane dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego.

W dniu 19 lutego br. uroczyście otwarto szesnaste Targi Budownictwa INTERBUD w Łodzi. W uroczystości, z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego i Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Przedstawiciele GUNB wzięli także udział w towarzyszących Targom konferencjach i seminariach. Tegoroczne targi INTERBUD skupiły blisko 350 wystawców z kraju i zagranicy, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły firmy prezentujące technologie i materiały budowlane oraz stolarkę otworową.

Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Stanowisko GINB została zamieszczona informacja W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane.

17 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala nagród miesięcznika "Builder", podczas której wręczone zostały nagrody dla najlepszych firm, instytucji i osób, działających na rynku budowlanym.

W dniu 16 lutego br. w siedzibie GUNB odbyło się posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. Pierwsze w tym roku spotkanie poświęcone było głównie omówieniu problematyki norm wycofanych oraz ocenie konsekwencji dla polskiego rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego decyzję nr 3052/95/WE.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. Nr 23, opublikowane zostały następujące akty prawne:
1)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 23, poz. 135);
2)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. Nr 23, poz. 136).

Powyższe akty prawne weszły w życie z dniem 13 lutego 2009 r.

W dniach 11-12 lutego br. w Bydgoszczy, na zaproszenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Stefana Markowskiego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska uczestniczyli w uroczystości jubileuszowej z okazji 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego w województwie kujawsko-pomorskim.

31 stycznia br. Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska uczestniczyła w Warsztatach szkoleniowych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych, zorganizowanych w Jadwisinie k/Warszawy. Przedstawicielka GUNB wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat praktyki wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych odbywanej w organach nadzoru budowlanego.

W dniach 28-30 stycznia br. w Szymbarku Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski wziął udział w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego województwa pomorskiego, zorganizowanej przez Pomorskiego WINB Krystynę Weiler. W trakcie spotkania z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego przedstawiciel GUNB omówił zmiany w ustawie-Prawo budowlane.

29 stycznia br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban uczestniczył w XIX Forum szkoleniowo-dyskusyjnym Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie. Do udziału w spotkaniu delegatów regionalnych izb inżynierów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, komisji sejmowej i organizacji pozarządowych branży budowlanej. Wiodącymi tematami dyskusji podczas tegorocznego Forum były: kierunki zmian w regulacjach prawnych procesu inwestycji, standing ekonomiczno-finansowy firm projektowo-budowlanych, wpływ nowych regulacji w zakresie ochrony środowiska na prace projektowe, oraz problematyka: świadectwa energetyczne a zakres projektu budowlanego.

W dniach 22-23 stycznia br. przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przebywali, na zaproszenie Prezesa Państwowej Inspekcji Architektoniczno-Budowlanej Ukrainy Aleksandra Bondarenko, z wizytą służbową we Lwowie. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska oraz przedstawiciele terenowych władz budowlanych: Urszula Sieteska - Lubelski WINB, Jacek Szer - Łódzki WINB i Ryszard Witek - Podkarpacki WINB wzięli udział w międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez służby nadzoru budowlanego Ukrainy.

"Spotykając się z Państwem na konferencji szkoleniowej dla nadzoru budowlanego - przy okazji targów wyrobów budowlanych w Poznaniu - pragnę wyrazić nadzieję na wypracowanie wspólnego stanowiska w stosunku do dwóch projektów aktów prawnych: projektu zmian do ustawy o wyrobach budowlanych oraz nowelizacji ustawy-Prawo budowlane" - powiedział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, otwierając 19 stycznia br. w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową Nadzoru Budowlanego.

Ponad 3 tys. wyrobów budowlanych zostanie w tym roku skontrolowanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Planowane jest skontrolowanie 822 sprzedawców oraz 219 producentów wyrobów budowlanych. Więcej informacji w Zbiorczym planie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2009 opublikowanym na stronach: Wyroby budowlane oraz Opracowania, analizy, w dziale: Działalność.

Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone stanowisko GINB: W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne, zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa Budowlanego: W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku

W dniach 14-15 stycznia br. w Warszawie odbyła się XI edycja konferencji "Inwestorski Tor Przeszkód", organizowanej przez The Warsaw Voice, która od lat służy wymianie poglądów i doświadczeń związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. Konferencja kierowana do profesjonalistów z branży nieruchomości i inwestorów jest także okazją do spotkania świata biznesu z przedstawicielami administracji centralnej i samorządowej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu najważniejszych problemów w procesie inwestycyjnym, ocenie przygotowań inwestycji infrastrukturalnych do EURO 2012 oraz prezentacji pierwszych efektów funkcjonowania nowego prawa dotyczącego ochrony środowiska.
    W pierwszym dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny pt.: "Co rząd zmienił i co trzeba zrobić aby przyspieszyć proces przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych?", w którym udział wzięli Maciej Trzeciak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Janusz Mikuła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Ryszard Kowalski, Przewodniczący Prezydium Konferencji Inwestorów. W konferencji "Inwestorski Tor Przeszkód" uczestniczyli również Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska.

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie budowy i remontu dróg leśnych.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały następujące akty prawne:
1)   z dnia 24 grudnia 2008 r. Nr 228:
    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 228, poz. 1513),
    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 228, poz. 1514);
W obu rozporządzeniach zmiany polegają na dodaniu przepisu w brzmieniu:
"Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe."

2)   z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr 230 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów (Dz. U. Nr 230, poz. 1540);
Rozporządzenie usprawni sposób przepływu informacji między organami tworzącymi system kontroli wyrobów, takimi jak Inspekcja Handlowa i organy nadzoru budowlanego, przy jednoczesnym zwiększeniu zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Powyższe rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

3)   z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr 229 - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07;
    Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku orzekł, że art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji RP.

16 grudnia br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli GUNB oraz ekspertów w dziedzinie certyfikacji wyrobów budowlanych z Białorusi, przebywających w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury.
Tematem spotkania była organizacja nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce. Spotkanie poprowadził Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski, który omówił rolę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu właściwego w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. Przybliżył również problematykę postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. W trakcie spotkania omówione zostały podstawowe obowiązki organów kontrolujących wyroby budowlane, zasady prowadzenia kontroli, a także działania podejmowane w przypadku ustalenia przez organy kontrolujące, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa. Uczestnicy spotkania wymienili także doświadczenia związane z funkcjonowaniem w obu krajach systemów wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek europejski i rynki krajowe.
Wizyta delegacji z Białorusi odbyła się w ramach współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Architektury i Budownictwa Republiki Białorusi.

13 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2008 profesorowi Marianowi Fikusowi, przyznanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury. Uroczystość połączona była z otwarciem wystawy Honorowego Laureata. Równocześnie ogłoszono wyniki XII edycji Konkursu "Polski Cement w Architekturze" na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetonowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2007 roku. I Nagroda w Konkursie została przyznana za Adaptację Hali Sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych w Tychach. W imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w uroczystościach uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban.

27 listopada br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban, uczestniczył w konferencji, zorganizowanej w Warszawie przez Korporację Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD", podczas której omawiano systemy regulujące proces budowlany w wybranych krajach europejskich. W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja nt. możliwości wykorzystania dorobku prawnego UE w procesie stanowienia prawa budowlanego w Polsce.

W dniach 26-27 listopada br. przedstawiciele administracji publicznej i eksperci w dziedzinie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, spotkali się w Warszawie podczas Konferencji "13 Warszawski Rynek Nieruchomości". W gronie gości specjalnych była Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska, która wygłosiła prelekcję na temat "Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie - charakterystyka energetyczna budynku". Przedstawicielka GUNB omówiła zagadnienia związane z wprowadzeniem świadectw energetycznych w kontekście implementacji dyrektywy europejskiej do prawa krajowego, przedstawiła kwestię aktów wykonawczych, a także omówiła konsekwencje wprowadzenia certyfikatów energetycznych dla rynku nieruchomości. W trakcie konferencji odbyła się dyskusja panelowa poświęcona aktualnym zamierzeniom legislacyjnym resortu infrastruktury w zakresie nowelizacji prawa budowlanego, która ma na celu uproszczenie procedur budowlanych. Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Informedia Polska była skierowana do kadry zarządzającej firm z branży nieruchomości.

W dniach 20-21 listopada br. w Juracie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników WINB i PINB województwa pomorskiego. Na zaproszenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krystyny Weiler w szkoleniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kondracki. Przedstawicielka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przybliżyła słuchaczom projektowane zmiany w ustawie-Prawo budowlane, a także poprowadziła dyskusję, tematem której były postępowania administracyjne prowadzone przez organy nadzoru budowlanego.

W dniach 20-21 listopada br. w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyło się IX Ogólnopolskie Seminarium nt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych" zorganizowane przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych GUNB oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów administracji rządowej, w tym wojewódzkich organów nadzoru budowlanego, resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, wyższych uczelni technicznych, zarządców obiektów, inwestorów oraz inne osoby zainteresowane omawianą problematyką. Seminarium stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed laty forum dyskusyjnego. "Od dziewięciu lat kultywujemy tradycję spotkań, które integrują nasze środowisko. Tegoroczne spotkanie zbiegło się z doniosłą rocznicą - 80-leciem ustanowienia Prawa Budowlanego" - mówił Dyrektor Departamentu Budownictwa na Terenach Zamkniętych Jerzy Krawczyk otwierając Seminarium. "Jesteśmy w przededniu kolejnej zmiany ustawy-Prawo budowlane. Prace aktualnie się toczą. Kolejne seminarium, za rok, zapewne będzie się opierało już na dokonanych zmianach" - powiedział Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban. Uczestnicy Seminarium wygłosili 34 referaty i wzięli udział w dyskusji, w trakcie której wymieniali poglądy i doświadczenia, wynikające z wykonywania funkcji zawodowych i naukowych w procesie utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych oraz obszarach kolejowych. Spotkanie służyło pogłębieniu wiedzy z zakresu nowych uregulowań prawnych mających w szczególności wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski oraz Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dariusz Ratajczak w dniach18-19 listopada br. uczestniczyli w naradzie szkoleniowej poświęconej zagadnieniom odbioru obiektów budowlanych, zorganizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dla służb nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej województwa łódzkiego. Gościem specjalnym spotkania była Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska. Konferencja miała na celu przede wszystkim przybliżenie międzyinstytucjonalnej współpracy dotyczącej wymagań zawartych w ustawie - Prawo budowlane, które pozwoli na wypracowanie spójnych rozwiązań techniczno-budowlanych, umożliwiających zajęcie jednoznacznego stanowiska w formie wiążącej decyzji przez organy nadzoru budowlanego. Paweł Ziemski omówił projektowane zmiany Prawa budowlanego. Był również moderatorem dyskusji na temat orzecznictwa administracyjnego w obszarze Prawa budowlanego.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Blanka Leszczyńska w dniach 17-18 listopada br. zorganizowała szkolenie dla pracowników terenowych organów nadzoru. W imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w warsztatach udział wzięła Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska. Przedstawicielka Urzędu była moderatorem dyskusji nt. praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy-Prawo budowlane, przepisów wykonawczych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

"Intencją nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych jest stworzenie systemu zaufania i pewności dla konsumentów - inwestorów i użytkowników produktów przemysłu materiałów budowlanych. Ustawa o wyrobach budowlanych ma służyć dobru konsumenta, powinna stworzyć mechanizm, który ułatwi dokonanie łatwego i prawidłowego wyboru spośród szerokiej palety wyrobów dostępnych na rynku" - powiedział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński podczas konferencji "Gospodarka a Budownictwo", zorganizowanej 17 listopada br. w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" przez Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.
Tematem konferencji były m.in. nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której główne założenia zaprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński oraz zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych. Projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych został przygotowany w oparciu o wnioski wypracowane podczas cyklu konferencji regionalnych z udziałem producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, postulujących wprowadzenie skutecznych mechanizmów do walki z nieuczciwymi praktykami podmiotów rynku budowlanego.
Prezentując najważniejsze cele proponowanych zmian ustawy o wyrobach budowlanych, Robert Dziwiński wskazał, że podstawowe zmiany miałyby polegać na wprowadzeniu instytucji zakupu kontrolowanego, a także umożliwieniu organom nadzoru budowlanego natychmiastowego reagowania na sygnały płynące z rynku oraz wyeliminowaniu konieczności zawiadamiania o wszczęciu postępowania administracyjnego, w przypadkach gdy wyniki kontroli wykażą, że wyrób nie spełnia wymagań określonych w ustawie. Jednocześnie podkreślił, że uszczelnienie rynku wyrobów budowlanych będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla wzmocnienia działań nadzoru budowlanego.

W dniach 12-13 listopada br. Dyrektor Departamentu Budownictwa na Terenach Zamkniętych Jerzy Krawczyk uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu "Rozszerzenie kompetencji administracyjnych w celu wdrożenia unijnych regulacji rynku kolejowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility 2005.
Seminarium ukierunkowane było na przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania i regulacji rynku kolejowego, w tym w szczególności na omówienie kwestii wdrażania standardów interoperacyjności kolei. W pierwszym dniu szkolenia dyskutowano różnice pomiędzy regulacją rynku, wynikającą z przepisów prawa ochrony konkurencji a regulacją sektorową. Ponadto zaprezentowano zasady regulacji rynku kolejowego, w tym w szczególności kwestię dostępu do infrastruktury i urządzeń kluczowych, oraz porównanie polskiego modelu z regulacjami w wybranych krajach Unii Europejskiej. W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat działań legislacyjnych i organizacyjnych niezbędnych dla wdrożenia interoperacyjności w Polsce, omawiano również problematykę zrównoważenia interesów przedsiębiorców i odbiorców finalnych na rynku przewozów kolejowych. Na zakończenie warsztatów uczestnicy szkolenia wzięli udział w studium przypadku, poświęconym narodowym planom wprowadzenia w życie wymogów TSI OPE - Ruch Kolejowy.

W wyniku ponad 13 tys. kontroli placów zabaw w całym kraju, organy nadzoru budowlanego stwierdziły 1815 nieprawidłowości, nakazały rozbiórkę 23 obiektów, a także całkowitą likwidację 15 placów zabaw - poinformował Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marek Piwowarczyk, podczas konferencji, poświęconej podsumowaniu akcji kontroli bezpieczeństwa placów zabaw, zorganizowanej przez UOKiK w dniu 4 listopada br. Nadzór budowlany sprawdzał, w jaki sposób zarządcy i właściciele wywiązują się z obowiązku dbania o właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo obiektów małej architektury na placach zabaw, takich jak: huśtawki, drabinki, piaskownice. Uszkodzenia i niedostateczna stabilność urządzeń, zaniedbania w zakresie konserwacji oraz uszkodzenia stwarzające zagrożenie zranienia - to najczęściej stwierdzone zaniedbania właścicieli i zarządców placów zabaw.
Kontrola została przeprowadzona w ramach realizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów międzynarodowego projektu, współfinansowanego przez Komisję Europejską i objęła łącznie 16 tys. placów zabaw na terenie ośmiu krajów. Efektem tegorocznej akcji jest m.in. opracowanie przewodnika, kierowanego do administratorów i właścicieli, odpowiedzialnych za stan placów oraz podręcznika dla inspektorów, dotyczącego przeprowadzania kontroli.

Więcej: Kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów małej architektury na placach zabaw

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski w dniu 28 października br. w Katowicach uczestniczył w zorganizowanym przez Ambasadę Republiki Czeskiej "Spotkaniu Czesko-Polskiego Biznesu z okazji Święta Państwowego RC". Przedstawiciel GUNB, w imieniu Wiceministra Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, przedstawił plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej w Polsce na najbliższe lata.

W dniach 27-28 października br. w Serwach k/ Augustowa Dyrektor Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska wzięła udział w naradzie szkoleniowej poświęconej zagadnieniom dotyczącym bieżącego funkcjonowania organów nadzoru budowlanego w województwie podlaskim, zorganizowanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jakuba Grzegorczyka. Podczas narady przedstawicielka Urzędu omówiła najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone przez GUNB w trakcie kontroli WINB i PINB, uchybienia w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów związanych z działalnością organów nadzoru budowlanego. Iwona Świderska przedstawiła również problematykę kontroli organów nadzoru budowlanego i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w kontekście zagadnień dotyczących nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowymi.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Małgorzata Mazur w dniach 23-24 października br. w Ustroniu Jaszowcu zorganizowała szkolenie dla pracowników WINB i PINB. W szkoleniu uczestniczył Norbert Książek, Główny Specjalista w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego, który omówił praktyczne metody zastosowania art. 50 i 51 w postępowaniach dotyczących samowolnie wykonywanych robót budowlanych.

W dniach 22-24 października br. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Jerzy Baryłka uczestniczył w Warsztatach Inżynierów Budownictwa na temat: "Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych", zorganizowanych przez PZITB w Puławach. Przedstawiciel Urzędu omówił zadania realizowane przez organy nadzoru budowlanego w okresie 80 lat ich istnienia w Polsce. Ponadto wygłosił referat pt. "Wymagania przepisów prawa dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz ich stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych".

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pa weł Ziemski w dniach 22-24 października br. w Bolesławcu wziął udział w konferencji służb nadzoru budowlanego województwa dolnośląskiego zorganizowanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Piotra Zdybka. Paweł Ziemski omówił projektowane zmiany Prawa budowlanego na tle 80-letniej historii polskich unormowań legislacyjnych w tym zakresie. Był również moderatorem dyskusji na temat orzecznictwa administracyjnego w obszarze Prawa budowlanego.

W dniach 21-24 października br. w Józefowie k/Otwocka Radca GINB Dariusz Ratajczak uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji alarmu pożarowego oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Innowacyjna forma szkolenia polegała na połączeniu teorii dotyczącej systemów DSO i SAP z szeroką rozumianą dobrą praktyką projektowania, instalowania, konserwowania i przekazywania do użytkowania tych systemów. Dariusz Ratajczak wygłosił wykład pt. "Zasady prowadzenia odbiorów obiektów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego" oraz uczestniczył wraz z przedstawicielami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dyskusji na temat wymagań dotyczących omawianych instalacji i kontroli ich wykonania.

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Małgorzata Mackiewicz w dniach 16-17 października br. w Gierłoży wzięła udział w warsztatach szkoleniowych dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz pracowników WINB zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Leopolda Ażgina.
Podczas zajęć przedstawicielka GUNB omówiła najczęściej występujące uchybienia w zakresie stosowania przepisów Kpa, Prawa budowlanego oraz innych przepisów związanych z działalnością nadzoru budowlanego.

W dniu 21 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, jego popularyzacji, a także projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy.

W dniach 16-17 października br. w Serocku k/Warszawy odbyła się Ogólnopolska Narada Organów Nadzoru Budowlanego pt. "Problemy stosowania przepisów ustawy o wyrobach budowlanych". W naradzie organizowanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta Dziwińskiego wzięło udział kierownictwo i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Spotkanie miało na celu zaktualizowanie wiedzy, wymianę doświadczeń i opinii na forum dyskusyjnym, jak również wypracowanie pożądanej linii orzeczniczej.
Gościem narady był Jan Bobrowicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, który szeroko omówił tematykę mandatów dla wyrobów budowlanych i norm zharmonizowanych.
Podczas narady, prowadzonej w formie warsztatowo-seminaryjnej, Paweł Ziemski - Zastępca GINB nadzorujący sprawy wyrobów budowlanych w Urzędzie przybliżył uczestnikom projekt zmian do ustawy o wyrobach budowlanych, m.in.: wprowadzenie zakupu kontrolowanego, kwestie dookreślenia obowiązków "upoważnionego przedstawiciela", zlecania badań wyrobów.
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych omówiła zasady i sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych oraz problemy związane z jego funkcjonowaniem, Anna Wilczewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych przedstawiła natomiast wybrane zagadnienia wynikające ze sprawozdawczości i funkcjonowania systemów informatycznych, w tym modyfikacji prowadzonego w Urzędzie systemu SNRWB oraz prowadzonego przez UOKiK systemu Hermes.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Jerzy Baryłka wziął udział w debacie pt. "Emisja CO2, a strategia budownictwa: certyfikat energetyczny, technologie budowlane i ekologiczny transport - jako elementy redukcji CO2", zorganizowanej przez Centrum Komunikacji Media w dniu 15 października br. w Warszawie. Podczas debaty przedstawiciel Urzędu przedstawił referat, w którym omówił działania kierunkowe podejmowane przez Państwo w zakresie zmniejszenia emisji CO2. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na środki prawne obligujące do budowania obiektów energooszczędnych, wspieranie inwestycji energooszczędnych oraz działania informacyjne, kształtujące świadomość społeczeństwa w zakresie oszczędności energii.

W dniach 13-14 października br. w Podlesicach w woj. śląskim, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w seminarium, poświęconym m.in. zagadnieniu funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej w świetle orzecznictwa Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W trakcie szkolenia z udziałem przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji z terenu województwa śląskiego, przedstawiciel kierownictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego poprowadził wykłady i dyskusję na temat aktualnych problemów administracji architektoniczno-budowlanej oraz założeń planowanej reformy prawa budowlanego.

W dniu 11 października br. zainaugurowano XI edycję Targów Budowlanych Murator EXPO Budowa Remont Dom. Patronat honorowy nad tegorocznymi targami objęły Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz uznane organizacje i stowarzyszenia branżowe. W trakcie uroczystości oficjalnego otwarcia Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wygłosił okazjonalne przemówienie do wystawców i gości targów.

8 października br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Budowlanych organizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Podczas uroczystej gali odbywającej się w Galerii Porczyńskich w Warszawie zostały wręczone nagrody laureatom XXII edycji Certyfikatu Dewelopera i XI edycji Konkursu "Pracodawca Roku 2007 w Budownictwie".
Certyfikatem Dewelopera nagradzane są rzetelne i wiarygodne firmy deweloperskie realizujące budownictwo mieszkaniowe na terenie całego kraju, natomiast nagrody "Pracodawca Roku 2007 w Budownictwie" przyznawane są tym pracodawcom, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami w zarządzaniu firmą, rzetelnością i wiarygodnością.

W dniu 3 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych - organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Ryszard Kowalski. Zaproszonym gościem był Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

1 października 2008 r. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Politechniki Warszawskiej.

W dniu 30 września br. w Poznaniu, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Jerzy Baryłka uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Budownictwo niskoenergetyczne - prawo, technologia, praktyka". Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących budownictwa niskoenergetycznego oraz dostępnych technik i technologii. Jego uczestnicy mogli uzyskać informacje dotyczące podstawowych założeń budownictwa niskoenergetycznego, charakterystyki termicznej budynków, wpływu techniki instalacyjnej oraz rozwiązań stosowanych w budownictwie na poprawę efektywności energetycznej budynków.

W roku 2008 przypada rocznica 80-lecia utworzenia struktur państwowego nadzoru budowlanego w Polsce. Pierwszy akt prawny porządkujący proces budowlany i zapewniający wpływ organów państwa na ten proces wprowadzono rozporządzeniem z mocą ustawy Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Po raz pierwszy została wtedy określona rola organów państwa polegająca na czuwaniu nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w procesie budowlanym. Wtedy również utworzono pierwszą strukturę państwowego nadzoru budowlanego, zwaną wówczas "władzą budowlaną", mającą szeroko określone uprawnienia do wydawania pozwoleń na budowę oraz nakazów i zakazów w obszarze budownictwa.
Dla uczczenia tego szczególnego jubileuszu, 25 września br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, odbyła się Konferencja pt. "80 LAT NADZORU BUDOWLANEGO W POLSCE". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego, dyrektorzy urzędów wojewódzkich odpowiedzialni za sprawy administracji architektoniczno-budowlanej, przedstawiciele samorządów zawodowych - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP, środowisk akademickich oraz innych instytucji współpracujących z GUNB, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Wśród znamienitych gości, którzy uświetnili uroczystość byli m.in.: Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Poseł Andrzej Adamczyk, który w imieniu Parlamentu złożył gratulacje służbom nadzoru budowlanego oraz senatorowie - Łukasz Abgarowicz i Stanisław Bisztyga. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński odczytał zgromadzonym list gratulacyjny Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenia państwowe za długoletnią służbę pracownikom nadzoru budowlanego, które zostały wręczone przez Marka Surmacza - Doradcę Prezydenta RP.
W części naukowej Konferencji omawiane były kwestie przeszłości i teraźniejszości nadzoru budowlanego w Polsce, perspektyw i wyzwań stojących przed służbami budowlanymi oraz ich współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i architektów, jak również z jednostkami badawczymi. Zaproszeni goście - niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach - wygłosili następujące referaty: prof. Michał Kulesza - Nadzór budowlany na tle przemian ustrojowych", prof. Tadeusz Biliński - "Prawo budowlane: wczoraj i dziś", Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - "Prawo budowlane: jutro", Ryszard Kowalski - Prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa - "Rynek wyrobów budowlanych", prof. Zbigniew Grabowski - Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - "Rola samorządu zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie", Sławomir Żak - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP - "Samorząd zawodowy architektów - 8 lat samoorganizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie", Marek Kaproń - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej - "Współpraca nadzoru budowlanego z jednostkami badawczymi na przykładzie ITB".
Wygłoszone referaty i wystąpienia stały się inspiracją do dyskusji na temat obecnej kondycji służb nadzoru budowlanego, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w otoczeniu jakich funkcjonują, jak również dużych oczekiwań społecznych stawianych przez nimi. Najcelniejszym podsumowaniem tej dyskusji były słowa Prezesa Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszarda Kowalskiego, w których życzył, aby "wycena pracy nadzoru budowlanego była równie wysoka, jak wysokie są społeczne oczekiwania związane z bezpieczeństwem budownictwa".

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa wzięli udział w odbywającej się w dniach 21-26 września br. Konferencji Naukowej "KRYNICA 2008". Tegoroczna Konferencja, zorganizowana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB, poświęcona była m.in. minimalizacji skutków negatywnego oddziaływania budownictwa na środowisko, recyklingowi i zagospodarowaniu odpadów w budownictwie, problemom energochłonności oraz wykorzystania energii odnawialnej.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępcy Głównego Inspektora - Paweł Ziemski i Andrzej Urban wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji "Dnia Budowlanych 2008", zorganizowanym przez Związek Zawodowy BUDOWLANI w dniu 26 września br. w Warszawie. W spotkaniu będącym okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora budowlanego w Polsce, uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu, Rządu, samorządów zawodowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

23 września br. w Warszawie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Jerzy Baryłka oraz Specjalista w Wydziale Prawnym Departamentu Prawno-Organizacyjnego Przemysław Szyszka uczestniczyli w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Polską Izbę Paliw Płynnych, którego przedmiotem był problem powstawania stacji paliw ze zbiornikami naziemnymi na paliwa płynne. Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego omówili zagadnienia związane z procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do użytkowania oraz zmianą sposobu użytkowania obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektów budowlanych, jakimi są stacje paliw.

W dniach 20-23 września br. Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska oraz Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dariusz Ratajczak uczestniczyli, w zorganizowanej przez Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC), Międzynarodowej Konferencji w Brukseli. Tematem spotkania były m.in. systemy nadzoru budowlanego w Europie, obowiązkowa certyfikacja wyrobów budowlanych oraz przewidywane skutki wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Podczas sesji konferencyjnej, w której prezentowane były zmiany w przepisach prawa i praktyce budowlanej w poszczególnych państwach, strona polska przedstawiła kwestie związane z wprowadzaniem obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, przewidywane skutki wejścia w życie nowelizacji warunków technicznych dla budynków, dostosowującej polskie przepisy do zmian w normalizacji europejskiej oraz projektowane zmiany w Prawie budowlanym mające na celu wprowadzenie ułatwień formalnych w procesie budowlanym i wzmacniające rolę nadzoru budowlanego w tym procesie.

12 września br. w Wałczu w woj. zachodniopomorskim Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w "X Warsztatach Nadzoru Budowlanego Wałcz 2008", odbywających się w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania zrównoważonym rozwojem lokalnym", zorganizowanej pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu zaprezentowane podczas Warsztatów poświecone było głównie problematyce stosowania prawa budowlanego w postępowaniu administracyjnym.

11 września br. w Łukęcinie w woj. lubuskim Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego dla pracowników starostw i gmin. Przedstawicielka Urzędu omawiała podczas spotkania wybrane zagadnienia z zakresu ustawy - Prawo budowlane.

Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji

W dniach 2-4 września br. w Zakopanem przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Jerzy Baryłka - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno - Organizacyjnego, Grzegorz Urbanowicz - naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych oraz Grzegorz Jakubowski - główny specjalista w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych, uczestniczyli w XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo "EKOMILITARIS 2008".
Podczas Konferencji przedstawiciele GUNB wygłosili referaty: Jerzy Baryłka - "Decyzje, organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych, obrazujące ruch budowlany w Polsce", Grzegorz Jakubowski i Grzegorz Urbanowicz - "Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest".

W dniach 1-2 września br. w miejscowości Iznota k/Mikołajek odbyła się, organizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Narada Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W Konferencji udział wzięli Kierownictwo i Dyrektorzy GUNB oraz Wojewódzcy Inspektorzy i ich Zastępcy.
Korzystając z okazji spotkania Kierownictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkich Inspektoratów, Główny Inspektor, w związku z przypadającym na rok bieżący 10-leciem funkcjonowania nadzoru budowlanego, przekazał na ręce przedstawicieli WINB wyrazy uznania dla wszystkich pracowników wojewódzkich i powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i dalszych osiągnięć w budowaniu prestiżu Urzędów.

Zgodnie z tradycją, środowiska związane z budownictwem uroczyście obchodzą we wrześniu "Dzień Budowlanych". Z tej okazji 5 września br. w Rynii odbyło się spotkanie kadry kierowniczej i pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Kierownictwo Urzędu z okazji święta Budowlanych złożyło zebranym serdeczne życzenia zdrowia i sukcesów, również w życiu prywatnym oraz wytrwałości w pracy na rzecz polskiego budownictwa. Dyrektor Generalna przedstawiła informacje o przebiegu i wynikach wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie.

28 sierpnia br. w na Zamku Królewskim w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku".
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, nowoczesne rozwiązania ekologiczne, dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizację obszarów i zespołów urbanistycznych. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje inwestorowi, wykonawcy lub projektantowi procesu modernizacji. W Konkursie nie nagradza się nowych obiektów. Nagrody przyznawane są tym inwestorom, projektantom i wykonawcom robót budowlanych, którzy działają na rzecz ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, modernizującym i przebudowującym budynki, budowle i obiekty technologiczne dla uzyskania efektów użytkowych.

21 sierpnia br. Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego spotkało się w swojej siedzibie w Warszawie z delegacją Państwowej Inspekcji Architektoniczno- Budowlanej Ukrainy - urzędu centralnego zajmującego się sprawami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego u naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Gośćmi GINB byli: Anatolii Grygor, Pierwszy Zastępca Prezesa Państwowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Ukrainy, Inna Wergela, Naczelnik Wydziału Prawodawstwa Państwowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Ukrainy, Sergii Blashchuk, Naczelnik Państwowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Obwodu Winnitskiego, Andrii Lyzogub, Naczelnik Państwowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Obwodu Kijowskiego, Vasylyna Makoviychuk, Naczelnik Państwowej Inspekcji Architektoniczno - Budowlanej Obwodu Czerniwitskiego. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy departamentów Urzędu oraz Ryszard Kowalski - Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych.
Głównym celem spotkania było zainicjowanie obustronnej współpracy, szczególnie w kontekście przyszłych działań dotyczących nadzoru nad budownictwem związanym z EURO 2012. Tematem rozmów była wymiana doświadczeń, przede wszystkim w kwestiach organizacji służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w obu krajach. W trakcie spotkania obie strony zaprezentowały obecny model funkcjonowania administracji budowlanej w Polsce i na Ukrainie oraz jej strukturę i działania.
Przedstawiciele ukraińskich władz budowlanych, przebywający w Polsce w dniach 19-22 sierpnia br., odbyli ponadto szereg spotkań, m.in. z Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, Olgierdem Dziekońskim - Wiceministrem Infrastruktury, Kierownictwem Instytutu Techniki Budowlanej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jak również z przedsiębiorcami budowlanymi - producentami wyrobów budowlanych i przedstawicielami firm wykonawczych. Spotkania te miały na celu przede wszystkim zapoznanie przedstawicieli ukraińskiej administracji budowlanej z funkcjonowaniem i działalnością polskich instytucji, samorządów zawodowych, jednostek badawczych oraz firm działających w obszarze budownictwa.
Ponadto delegacja ukraińska spotkała się z Jaromirem Grabowskim - Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Jackiem Szerem - Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Podczas tych wizyt, których głównym celem było zaprezentowanie organizacji i funkcjonowania nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego, goście z Ukrainy mieli również okazję zwiedzić interesujące obiekty budowlane, m.in. Terminal 2 na warszawskim Okęciu oraz Manufakturę w Łodzi - unikalną, największą w Europie rekonstrukcję zabytku.

Na stronach: Wyroby budowlane oraz Opracowania, analizy, w dziale: Działalność została opublikowana Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2007 r.

„Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie procedury związanej z nielegalną zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.”.

31 lipca br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska byli gośćmi Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Podczas spotkania omawiano problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego na Mazowszu.
Rozmowa odbyła się w trakcie regionalnego spotkania konsultacyjnego poświęconego dyskusji nad projektem ustawy Ministra Infrastruktury o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw, zorganizowanego wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

30 lipca br. w Szczecinie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski spotkał się z Wojewodą Zachodniopomorskim Marcinem Zydorowiczem i Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Ryszardem Kabatem. Tematem rozmów była kondycja i funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W dniu 23 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych - organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. Podczas spotkania omawiano projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ponadto dyskutowano na temat informacji NIK o wynikach kontroli wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Jerzy Baryłka - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego oraz Stanisław Zieleniewski - radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostali członkami, utworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajowej Grupy Konsultacyjnej. Jej zadaniem będzie przygotowywanie stanowisk delegacji polskiej na posiedzenia Grupy Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które ma zastąpić dyrektywę 89/106/EWG dotyczącą wyrobów budowlanych. Pierwsze spotkanie Krajowej Grupy Konsultacyjnej odbyło się w dniu 13 lipca br.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" z dnia 1 lipca 2008 r. została opublikowana uchwała Nr 133 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej (M. P. Nr 49, poz. 435). Zgodnie z § 2 uchwały, szczegółowy podział procentowy na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej, jest określony w załączniku do uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. dnia 1 lipca 2008 r.

W dniach 24-25 czerwca br. w Olsztynie Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego Warmii i Mazur zorganizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Leopolda Ażgina. Przedstawicielka Urzędu omówiła zmiany w przepisach dotyczące obiektów wielkopowierzchniowych, wyniki kontroli w tym obszarze oraz wybrane zagadnienia dotyczące procedur administracyjnych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

25 czerwca br. w Warszawie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Zbigniew Radomski wziął udział w Konferencji nt. "Inwestycje w Polsce w latach 2008-2012 a potencjał wykonawczy krajowych firm budowlano-montażowych - możliwości i zagrożenia", zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

24 czerwca br. w Warszawie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Jerzy Baryłka uczestniczył w Konferencji nt. "Doświadczenia z programu - Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - PO RZL 205-2008", zorganizowanej przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki oraz Fundację Rozwoju Dzieci. Przedstawiciel Urzędu omówił przepisy prawne regulujące kwestie wykorzystania istniejących obiektów budowlanych na potrzeby edukacji przedszkolnej.

20 czerwca br. w Warszawie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński był gościem VII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczyła również Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

18 czerwca br. Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa została wybrana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na stanowisko Sekretarza Generalnego PZITB.

W dniach 18-20 czerwca br. w Ustce Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Anna Molenda brała udział w naradzie szkoleniowej dla pracowników nadzoru budowlanego województwa pomorskiego zorganizowanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krystynę Weiler. Przedstawicielka Urzędu omówiła zagadnienia związane z orzecznictwem nadzoru budowlanego, w tym stosowanie przepisów ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.

19 czerwca br. w Bielsku-Białej Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski uczestniczył w VIII FORUM DROGOWNICTWA, zorganizowanym przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa - Odział Śląsk, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Katowicach oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Konferencja poświęcona była planom inwestycji drogowych w regionie śląskim w perspektywie organizacji EURO 2012. Wystąpienie przedstawiciela Kierownictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pt. "Zagadnienia proceduralne przy inwestycjach drogowych" spotkało się z żywym zainteresowaniem uczestników Forum.

19 czerwca br. w Zielonej Górze Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban wziął udział w Konferencji "KONSTRUKCJE ZESPOLONE", zorganizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Andrzej Urban zaprezentował uczestnikom konferencji priorytety w działalności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska oraz Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Joanna Wojciechowska uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z województwa mazowieckiego, które odbyły się w dniach 16-17 czerwca br. w Łochowie. Szkolenie, zorganizowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jaromira Grabowskiego, poświęcone było zagadnieniom związanym z nadzorem nad obiektami budowlanymi grupy podwyższonego ryzyka oraz użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Iwona Świderska omówiła problematykę kontroli organów nadzoru budowlanego oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, w szczególności w kontekście zagadnień dotyczących nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowymi.
Joanna Wojciechowska przedstawiła zadania organów nadzoru budowlanego dotyczące wyrobów zawierających azbest oraz omówiła zasady sporządzania przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego szczegółowych sprawozdań z przeprowadzanych analiz.

16 czerwca br. w Starych Tokarach k/Konina Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Zastępca GINB Paweł Ziemski spotkali się z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem i Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Jerzym Witczakiem. Tematem rozmów była kondycja i funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie województwa wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w przeddzień konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej województwa wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, jako gość specjalny Konferencji, dokonał jej uroczystego otwarcia. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński zaprezentował uczestnikom spotkania informację nt. projektowanych zmian ustawy - Prawo budowlane oraz struktur nadzoru budowlanego.

W dniach 12-13 czerwca br. w Józefowie k/Warszawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński uczestniczył w XI Konferencji Bariery w inwestowaniu budowlanym zorganizowanej przez Izbę Projektowania Budowlanego oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński wygłosił podczas Konferencji referat nt. kontroli w procesie inwestycyjnym.

14 czerwca br. w Warszawie Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban brał udział w V Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów.

W dniach 11-13 czerwca br. w Jachrance k/Warszawy odbyły się warsztaty nt. działalności kontrolnej organów nadzoru budowlanego na tle ustawy - Prawo budowlane. W warsztatach organizowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wzięli udział pracownicy odpowiedzialni za sprawy kontroli z wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska przedstawiła ogólne zagadnienia dotyczące kontroli, w tym jej systemu i rodzajów, natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Anna Smolnik omówiła proces kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję zapoznać się z tematem "Postępowanie kontrolne prowadzone bezpośrednio w siedzibie jednostki kontrolowanej i akta kontroli" zaprezentowanym przez Doradcę Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Ryszarda Szyca.
Szkolenie miało na celu zaktualizowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, jak również wypracowanie pożądanej linii postępowania w sprawach kontrolnych, czemu służyła także dyskusja nt. realizacji ustawowego obowiązku współdziałania, kierunków działań kontrolnych w przyszłości oraz udostępniania wyników kontroli.

11 czerwca br. w Opolu odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Zastępcy GINB Pawła Ziemskiego oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krystiana Walkowiaka z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, podczas którego omawiano problemy dotyczące nadzoru budowlanego na Opolszczyźnie.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca złożyli również wizytę w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu, gdzie spotkali się z pracownikami WINB.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska byli gośćmi honorowymi XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który odbył się w Krakowie w dniach 5-7 czerwca br. Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, uczestnicząca w Zjeździe jako delegat, została wybrana do Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

6 czerwca br. Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Joanna Wojciechowska została wybrana do Komisji Legislacyjnej Rady Programowej "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Rada, powołana przez Ministra Gospodarki, ma na celu usprawnienie realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Przedstawiciel Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Ryszard Janczura wziął udział w szkoleniu dla pracowników nadzoru budowlanego województwa dolnośląskiego, zorganizowanym w dniach 4-6 czerwca br. w Karczowiskach przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Piotra Zdybka.
Tematem szkolenia były między innymi zagadnienia dotyczące kontroli obiektów podwyższonego ryzyka i realizacji zadań nadzoru budowlanego w tym zakresie. Ryszard Janczura omówił problematykę kontroli organów nadzoru budowlanego oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, w szczególności w kontekście zagadnień dotyczących nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowymi.

9 czerwca br. w Warszawie Anna Macińska - Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego uczestniczyła w Konferencji pt. "Wdrażanie Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie certyfikacji energetycznej budynków" zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawicielka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wystąpiła z referatem na temat wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE oraz obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

10 czerwca br. w Łodzi spotkało się ponad stu producentów, sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych oraz pracowników nadzoru budowlanego z województw: łódzkiego i mazowieckiego, aby dyskutować na temat propozycji zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.
Była to piąta, ostatnia z cyklu konferencji regionalnych pt. "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych", organizowanych przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego we współpracy ze Związkiem Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. Współorganizatorem odbywającej się w Łodzi konferencji był również gospodarz tego terenu - Wojewoda Łódzki.
Łódzka, podsumowująca konferencja odbyła się z udziałem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Zastępcy GINB Pawła Ziemskiego, Prezesa Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszarda Kowalskiego, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marka Kapronia oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera. Gośćmi Konferencji byli również przedstawiciele władz Politechniki Łódzkiej: Rektor - Profesor Stanisław Bielecki, Prorektor - Profesor Ireneusz Zbyciński oraz Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Nowakowski.
Spotkanie miało na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych, omówienie zagadnień związanych z obowiązującym prawem w tym obszarze oraz - co najistotniejsze - szerokie konsultacje przedstawicieli uczestników rynku, stowarzyszeń związanych z branżą wyrobów budowlanych i innych zainteresowanych organizacji ze stroną rządową w sprawie nowych rozwiązań i proponowanych zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród w Konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa "Budowa Roku 2007", która odbyła się 2 czerwca br. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Konkurs zorganizowany został przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej wyróżniających się realizacji dokonanych w polskim budownictwie w 2007 r.

4 czerwca br. przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Jerzy Baryłka - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, Andrzej Krzywiec - naczelnik Wydziału Kontroli w Departamencie Wyrobów Budowlanych oraz Adam Demecki - główny specjalista w Departamencie Wyrobów Budowlanych uczestniczyli w szkoleniu na temat: "Promieniotwórczość w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem promieniotwórczości surowców do produkcji wyrobów budowlanych oraz gotowych wyrobów budowlanych" zorganizowanym przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Nadarzynie-Ruściu koło Warszawy. Jerzy Baryłka wygłosił referat pt. "System nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce".

3 czerwca br. we Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych" organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przy współudziale Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa. Było to przedostatnie - po krakowskim, białostockim i bydgoskim - spotkanie z cyklu konferencji regionalnych mających na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych, omówienie problemów funkcjonowania w Polsce ustaw regulujących ten obszar oraz konsultacje z przedstawicielami rynku wyrobów budowlanych: producentami i sprzedawcami w sprawie nowych rozwiązań prawnych i proponowanych zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

Otwarcia wrocławskiej konferencji dokonał Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński przedstawił zebranym sposób funkcjonowania w kraju kontroli rynku wyrobów budowlanych oraz - w zastępstwie nieobecnego współorganizatora konferencji Wiceministra Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - zaprezentował propozycje zmian w ustawie o wyrobach budowlanych. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać wystąpienia Przewodniczącego Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszarda Kowalskiego, który jako przedstawiciel producentów materiałów budowlanych oraz Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych, podjął próbę dokonania całościowej diagnozy sytuacji na rynku wyrobów budowlanych, która miałaby stać się podstawą zmian ustawowych. Ponadto Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń zreferował temat dotyczący oceny zgodności i dokumentów odniesienia, a Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Piotr Zdybek omówił kontrole rynku wyrobów budowlanych w województwie dolnośląskim.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że wyroby budowlane powinny być bezpieczne, a przepisy prawne, w jeszcze większej mierze niż dotychczas, powinny chronić konsumentów.
"Ustawa o wyrobach budowlanych nie jest ustawą dla producentów, ani dla sprzedawców, nie jest to również ustawa dla organizacji budowlanych i nadzoru budowlanego. Najważniejszymi odbiorcami tej ustawy są konsumenci, rozumiani jako odbiorcy dóbr wytworzonych przez przemysł materiałów budowlanych, czyli inwestorzy, deweloperzy, a w końcowym efekcie my wszyscy, bo każdy z nas mieszka, pracuje i odpoczywa w obiektach budowlanych, które są wykonane z wyrobów budowlanych. Czyli to, co wchodzi na rynek, jako wyrób budowlany trafia tak naprawdę w ostateczności do nas wszystkich. I nowelizowana właśnie ustawa ma nam - jako końcowym konsumentom - zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa i zaufania do tego, z czego jest wykonany obiekt budowlany. Ta ustawa ma na celu zapewnienie, aby wyrób wprowadzony do obrotu spełniał wymagania zadeklarowane przez producenta i narzucone w odpowiednim dokumencie odniesienia, aby w rezultacie zapewniał, że obiekt budowlany, w którym jest zastosowany będzie spełniał wymagania podstawowe, czyli przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, jak również oszczędności energii" - powiedział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński podczas obrad konferencji.

3 czerwca br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Zastępcy GINB Pawła Ziemskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Piotra Zdybka z Wojewodą Dolnośląskim Rafałem Jurkowlańcem, podczas którego omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego w regionie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca złożyli również wizytę w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, gdzie spotkali się z pracownikami WINB.

2 czerwca br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Małgorzata Mazur byli gośćmi Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka i Wicewojewody Adama Matusiewicza. Podczas spotkania omówiono problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego na Śląsku.

„Po czterech latach stosowania w Polsce ustawy o wyrobach budowlanych można pokusić się o pewnego rodzaju podsumowanie - ustawa spełniła swoje podstawowe zadania i założone cele, polski rynek wyrobów budowlanych stał się uporządkowany, znak CE i znak budowlany są rozpoznawalne wśród konsumentów i traktowane jako swoisty wyróżnik pomocny w wyborze wyrobów budowlanych na rynku. Dlatego dzisiaj - po stwierdzeniu, że rynek zna już formalne wymagania dotyczące wyrobów i w przeważającej mierze się do nich stosuje - chcemy pójść krok dalej i usprawnić działalność kontrolną, tak aby jeszcze skuteczniej chronić konsumentów. Trzeba bowiem podkreślić, że głównym celem ustawy jest ochrona konsumenta, rozumiana jako umożliwienie mu nabycia wyrobu dokładnie takiego, jaki rzeczywiście chce kupić i jakiego potrzebuje, czyli mającego wszystkie deklarowane właściwości techniczne i użytkowe oraz ochrona rzetelnego przedsiębiorcy, produkującego takie wyroby.„ - powiedział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński podczas trzeciej (po krakowskiej i białostockiej) z cyklu konferencji regionalnych "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych" zorganizowanej 27 maja br. w Bydgoszczy przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy współpracy ze Związkiem Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W Bydgoszczy spotkało się ponad 130 przedsiębiorców działających w branży wyrobów budowlanych oraz przedstawicieli organizacji budowlanych i pracowników nadzoru budowlanego z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, aby dokonać oceny rynku wyrobów budowlanych, omówić problemy związane z obowiązującym prawem w tym obszarze i - co najistotniejsze - dyskutować na temat rządowych założeń zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

„Obecnie obowiązująca ustawa nie posiada wystarczających instrumentów prawnych dla nadzoru budowlanego do sprawnego działania, czyli szybkiego reagowania na sygnały o nieprawidłowościach. Nadzór budowlany obecnie skupia się na sprawdzaniu, czy wszystkie dokumenty dotyczące wyrobu są prawidłowe. I choć uważamy, że podczas kontroli nadal powinna być sprawdzana strona formalna, zauważamy również potrzebę głębszego wejścia w rzeczywiste właściwości wyrobów, sprawdzenia czy deklarowane cechy są spełniane przez producenta - czemu służą badania wyrobów. A wyrób powinien być badany w momencie, gdy jest oferowany do sprzedaży, gdy ma trafić do konsumenta. Potrzebna jest więc instytucja „zakupu kontrolowanego„, tzn. nabywania w uzasadnionych przypadkach próbek wyrobów wprost u sprzedawców i sprawdzania czy wyrób posiada wymagane parametry„ - tak Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił jedną z istotniejszych postulowanych zmian do ustawy. Mówił również o potrzebie uproszczenia i przyspieszenia procedur kontrolnych i administracyjnych, aby nadzór budowlany mógł skuteczniej wychwytywać przypadki nieuczciwych zachowań producentów i w rezultacie eliminować z rynku wyroby niespełniające wymagań.

27 maja br. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Zastępcy GINB Pawła Ziemskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Stefana Markowskiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim, podczas którego omawiano sprawy dotyczące nadzoru budowlanego w województwie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca złożyli również wizytę w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, gdzie spotkali się z pracownikami WINB.

26 maja br. w Gdańsku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystyna Weiler i Zastępca Pomorskiego WINB Grzegorz Stosik spotkali się Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim. Tematem rozmów było funkcjonowanie nadzoru budowlanego na Pomorzu oraz jego specyficzne problemy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca podczas pobytu w Gdańsku odwiedzili również siedzibę Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdzie spotkali się z pracownikami WINB.

21 maja br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Leopold Ażgin byli gośćmi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Wicewojewody Jana Maścianicy. Podczas spotkania omówiono problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego na Warmii i Mazurach.

Kierownictwo GUNB spotkało się również z pracownikami WINB oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego z terenu województwa - uczestnikami narady szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Przedstawiciele Kierownictwa Urzędu wzięli również udział w części merytorycznej spotkania, odpowiadając na pytania dotyczące stosowania przepisów prawa budowlanego oraz funkcjonowania nadzoru budowlanego.

„Obecnie obowiązująca ustawa o wyrobach budowlanych przez ponad 4 lata nie była nowelizowana i jest to pewnego rodzaju ewenement w polskim systemie prawnym. I taki był nasz zamiar, aby nie spieszyć się ze zmianami, obserwować jak ustawa będzie funkcjonować, następnie wyciągnąć wnioski i na ich podstawie zaproponować pewne modyfikacje. Dokonaliśmy również zmiany w samym podejściu do stanowienia prawa. Najpierw chcemy odbyć konsultacje społeczne z podmiotami najbardziej zainteresowanymi rozwiązaniami ustawowymi w tym obszarze - z rzetelnymi przedsiębiorcami - i dopiero na kanwie tych konsultacji i wspólnych dyskusji nowelizować ustawę„ - powiedział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński podczas konferencji "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych" odbywającej się 20 maja br. w Białymstoku.

Konferencja zorganizowana przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy współpracy ze Związkiem Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz Wojewodą Podlaskim była drugim z cyklu spotkań mających na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych oraz szerokie konsultacje przedstawicieli uczestników rynku, czyli producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych oraz stowarzyszeń związanych z branżą wyrobów budowlanych i innych zainteresowanych organizacji ze stroną rządową w sprawie proponowanych zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

Białostocka konferencja odbyła się z udziałem Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno, Prezesa Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszarda Kowalskiego, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marka Kapronia, Kierownictwa GUNB oraz przedstawicieli nadzoru budowlanego z województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

20 maja br. w Białymstoku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jakub Grzegorczyk spotkali się z Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno. Podczas spotkania omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego na terenie województwa podlaskiego. Szefowie Urzędu odwiedzili również siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, gdzie spotkali się z Kierownictwem i pracownikami Podlaskiego WINB.

W dniach 15-16 maja br. w Wieliczce Jerzy Baryłka - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego uczestniczył w Międzynarodowym Seminarium z okazji 5-lecia Stowarzyszenia Systemów Ociepleń oraz 30-lecia Systemów Ociepleń. Przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego podczas seminarium wygłosił referat pt. "System nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem systemów ociepleń".

13 maja br. w Warszawie przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Jerzy Baryłka - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego oraz Rafał Wąchocki - specjalista w Departamencie Prawno-Organizacyjnym uczestniczyli w warsztatach dyskusyjnych na temat: "Jak opracować świadectwo energetyczne, aby służyło oszczędzaniu energii", poświęconych sposobom wdrożenia wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, zorganizowanych przez Instytut Techniki Budowlanej i Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa.

W dniach 8 - 9 maja br. w Warszawie obyła się narada szkoleniowa organizowana przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pt. Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących robót i obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych. Wzięła w niej udział kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, zaproszeni goście oraz przedstawiciele departamentu.
Podczas narady szczegółowo przedstawiono wyniki działań wojewódzkich organów nadzoru budowlanego w zakresie realizacji spraw dotyczących robót i obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych w 2007 roku oraz w latach wcześniejszych, a także omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustaw - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na działania organów mające na celu zapewnienie przez zarządców obiektów budowlanych bezpieczeństwa ich użytkowania.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowe usługi dla klientów Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu uaktywniony został dostęp on-line do:

1) Systemu Zarządzania Dokumentami (SZD), w zakresie:
a) składania skarg i wniosków z wykorzystaniem formularzy elektronicznych i technologii podpisu elektronicznego (szczegółowe informacje w zakładce "Działalność", pod hasłem "Skargi i wnioski"),
b) pozyskiwania informacji o stanie realizacji sprawy będącej przedmiotem odwołania, skargi lub wniosku (szczegółowe informacje w zakładce "Informacje", pod hasłem "Komunikaty".

2) Bazy osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rzeczoznawców budowlanych (szczegółowe dane w zakładce "Informacje", pod hasłem "Komunikaty").

Dostęp on-line zrealizowano z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej, w ramach projektu "e - Nadzór Budowlany" (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5: "Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line").

Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska uczestniczyła w naradzie szkoleniowej dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z województwa lubuskiego, zorganizowanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Blankę Leszczyńską w dniach 15-16 maja br. w Świebodzinie.
Przedstawicielka Urzędu omówiła wyniki kontroli sprawdzających, uchybienia w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów związanych z działalnością organów nadzoru budowlanego oraz problematykę kontroli organów nadzoru budowlanego i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w kontekście zagadnień dotyczących nadzoru nad obiektami wielkopowierzchniowymi.

W dniach 10-13 maja 2008 r. Anna Macińska - Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego oraz Iwona Tokarska - Naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Wyrobów Budowlanych, wzięły udział, w zorganizowanej przez Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC), Międzynarodowej Konferencji w Rydze. Tematem spotkania były min. systemy nadzoru budowlanego w Europie, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz wpływ zmian klimatycznych na obiekty budowlane. Uczestnikami spotkania były uznane organizacje europejskie promujące interesy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele administracji rządowej z krajów członkowskich UE aktywnie zajmujący się legalizacją związaną z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w obszarze budowlanym.

12 maja br. w Starachowicach Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Urszula Markowska spotkali się Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą. Tematem rozmów była kondycja i funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie Kielecczyzny.
Spotkanie odbyło się podczas narady szkoleniowej organizowanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej województwa świętokrzyskiego. Przedstawiciele Kierownictwa Urzędu wzięli również udział w części merytorycznej spotkania - prowadzili dyskusję i udzielali wyjaśnień na temat stosowania przepisów ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego.

12 maja br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Urszula Sieteska byli gośćmi Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej. Podczas spotkania omówiono problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego na Lubelszczyźnie. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca odwiedzili również siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, gdzie spotkali się z Kierownictwem i pracownikami WINB.

9 maja br. Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski był gościem, odbywających się w Bielsku-Białej, XXXIII TARGÓW BUDOWNICTWA TWÓJ DOM 2008, organizowanych przez Biuro Promocji i Wystaw ASTRA. Ta obecnie największa na Śląsku budowlana impreza wystawiennicza odbywała się pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Bielskie Targi były okazją do prezentacji różnorodnej oferty dla planujących budowę lub remont własnego domu. Podczas imprezy swoją ofertę zaprezentowali producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych i instalacyjnych, chemii budowlanej, materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz. Część wystawiennicza uzupełniona była o program spotkań, konferencji i seminariów.
"Wyroby budowlane, czyli to co Państwo prezentujecie podczas Targów jest objęte specjalnym patronatem i kontrolą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Chcę podkreślić, że promowanie najlepszych wyrobów jest działaniem na rzecz rzetelnych przedsiębiorców i sprzedawców oraz nas wszystkich - konsumentów. Dlatego tak ważne są imprezy, gdzie możecie Państwo zaprezentować swoją ofertę, jednocześnie krzewiąc wiedzę na temat oferowanych produktów, tak aby inwestorzy mogli właściwie wybrać i w rezultacie budować bezpieczne, wygodne i funkcjonalne domy" - powiedział Paweł Ziemski podczas uroczystości wręczania nagród dla wystawców prezentujących na Targach swoje wyroby.
Nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na Bielskich Targach zdobyła Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW JOPEK W BYTOMIU za grupę wyrobów pn. KOMPLETNA CERAMIKA BUDOWLANA NA TWÓJ DOM.

8 maja br. w Sulejowie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Zastępca GINB Paweł Ziemski wzięli udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacka Szera dla powiatowych służb nadzoru budowlanego regionu łódzkiego. Gościem specjalnym spotkania była Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki. Przedmiotem rozmów Kierownictwa GUNB i WINB z Panią Wojewodą były problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego w województwie łódzkim.
Zastępca GINB Paweł Ziemski uczestniczył w części merytorycznej warsztatów - prowadził dyskusję i udzielał wyjaśnień w zakresie ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów związanych z działalnością nadzoru budowlanego i procesem inwestycyjnym.

W dniach 9-10 kwietnia 2008 r. Pan Grzegorz Jakubowski oraz Pan Aleksander Motyka wzięli udział, w zorganizowanym w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, specjalistycznym szkoleniu dla pracowników nadzoru budowlanego pt. "Azbest i materiały oraz wyroby zawierające azbest - bezpieczeństwo i higiena pracy".
Szkolenie odbyło się w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski" oraz prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki projektu Transition Facility 2005/017-488.01.07 "Wzmocnienie wprowadzania w życie prawodastwa Unii Europejskiej odnoszącego się do azbestu i materiałów zawierających azbest". Organizatorem szkolenia był Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. W szkoleniu wzięło udział 50 przedstawicieli organów nadzoru budowlanego.

Na stronie: Komunikaty, w dziale: Informacje został opublikowany Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, dotyczący obowiązku przeprowadzania kontroli w terminie do 31 maja br.

25 kwietnia br. Zbigniew Radomski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych dokonał otwarcia VIII Tyskich Targów Budownictwa, odbywających się pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Adam Demecki - główny specjalista w Departamencie Wyrobów Budowlanych wygłosił referat pt. "Wprowadzenie do obrotu i znakowania wyrobów budowlanych".

28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się Konferencja z okazji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy", poświęcona problematyce ochrony zdrowia w procesie pracy w sektorze budowlanym, zorganizowana przez Związek Zawodowy "Budowlani" pod patronatem Marszałka Sejmu RP. Andrzej Urban - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego omówił podczas tego spotkania problemy dotyczące bezpieczeństwa obiektów budowlanych w użytkowaniu.

25 kwietnia br. w Lublinie Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Małgorzata Mackiewicz - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym", zorganizowanej przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

23 kwietnia br. Dariusz Ratajczak - Radca GINB uczestniczył w Konferencji Technicznej odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń SECUREX 2008 w Poznaniu, gdzie wygłosił referat pt. "Stan prawny stosowania urządzeń przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy".

Iwona Świderska - Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej wzięła udział w warsztatach szkoleniowych dla pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego województwa zachodniopomorskiego organizowanych w dniach 10-12 kwietnia br. w Ognicy przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim. Przedstawicielka Urzędu omówiła wyniki kontroli sprawdzających oraz najczęściej występujące uchybienia w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów związanych z działalnością organów nadzoru budowlanego.

22 kwietnia br. Jerzy Baryłka Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego uczestniczył w X Konferencji Naukowo-Technicznej PROBLEMY RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO, zorganizowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Miedzeszynie k/Warszawy. Przedstawiciel Urzędu wygłosił referat pt. "Współpraca rzeczoznawców z nadzorem budowlanym".

23 kwietnia br. w seminarium poświęconym bezpieczeństwu eksploatacji kominów i instalacji spalinowych, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kominy Polskie podczas odbywających się w Poznaniu Targów Instalacje, wzięli udział przedstawiciele Urzędu:
  • Jerzy Baryłka Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, który wygłosił referat pt. "Wymagania prawa dotyczące stosowania wyrobów budowlanych do konstruowania kominów w świetle przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych",
  • Jerzy Grzybowski Radca GINB, który wygłosił referat pt. "Zasady Bezpieczeństwa w projektowaniu i utrzymaniu kominów świetle przepisów ustawy - Prawo budowlane".
  • W dniach 21-23 kwietnia br. w Gronowie k/Łagowa Lubuskiego odbyła się Ogólnopolska Narada organizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Wzięło w niej udział ponad 80 uczestników - kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich, Kierownictwo GUNB, dyrektorzy departamentów i pracownicy Urzędu właściwi merytorycznie w sprawach, którym poświęcone było spotkanie.
    Gośćmi narady byli: Helena Hatka - Wojewoda Lubuski oraz Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który zaprezentował kierunki zmian w Prawie budowlanym.
    Narada, prowadzona w formie szkoleniowo-seminaryjnej, poświęcona była głównie stosowaniu przepisów ustawy - Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz funkcjonowaniu terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Szczegółowo omówiono metodykę prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków, sprawy dotyczące kontroli działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, zagadnienia związane z wykonywaniem zadań nadzoru na terenach zamkniętych oraz sprawy dotyczące wartościowania stanowisk pracy.
    Uczestnicy narady, oprócz możliwości wysłuchania wystąpień oraz wymiany doświadczeń i opinii na forum dyskusyjnym w części merytorycznej spotkania, mieli również okazję skorzystać z bogatego i bardzo interesującego programu dodatkowego i zwiedzić jeden z najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce - założony w 1230 roku pocysterski klasztor w Gościkowie-Paradyżu oraz fortyfikacje znajdujące się na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego znanego też jako Umocniony Front Łuku Odry Warty.

    Na stronie Informacje, w części: Interpretacje prawne zostało zamieszczone następujące wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego: W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy nadzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.

    "Chciałbym podziękować organizatorom i wszystkim uczestnikom, w tym wystawcom prezentującym na Targach swoje wyroby, ponieważ im więcej wiedzy o wyrobach budowlanych zostanie przekazanej potencjalnym inwestorom, tym mniej będzie ingerencji inspektorów nadzoru budowlanego w proces budowlany. Natomiast wiedza konsumentów przekłada się również na jakość naszego budownictwa" - powiedział Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas uroczystości otwarcia Targów Budowlanych Murator EXPO Budowa Remont Dom, 18 kwietnia br. na warszawskim Torwarze.

    Dziesiąta, jubileuszowa, edycja Targów objęta była patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ta największa na Mazowszu impreza targowa, służy nie tylko prezentacji różnorodnej oferty dla planujących budowę lub remont własnego domu, ale jest również doskonałą okazją do uczestnictwa w programie edukacyjnym i poradniczym. Bogaty program wydarzeń towarzyszących - spotkań, prelekcji, konferencji, warsztatów jest skierowany, zarówno do profesjonalistów z branży budowlanej, jak i indywidualnych inwestorów. Z myślą o indywidualnych inwestorach zostało zorganizowane Targowe Centrum Bezpłatnych Porad, gdzie konsultacji udzielają wykwalifikowani specjaliści: architekci, inżynierowie i prawnicy.

    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowe usługi dla klientów Urzędu.
    Na stronie internetowej Urzędu uaktywniony został dostęp on-line do Systemu Zarządzania Dokumentami (SZD),  umożliwiający:

    1. składanie skarg i wniosków z wykorzystaniem formularzy elektronicznych i technologii podpisu elektronicznego (szczegółowe informacje w zakładce "Działalność", pod hasłem "Skargi i wnioski"),
    2. pozyskiwanie informacji o stanie realizacji sprawy będącej przedmiotem odwołania, skargi lub wniosku (szczegółowe informacje w zakładce "Informacje", pod hasłem "Komunikaty").

    Dostęp on-line zrealizowano z udziałem  środków finansowych Unii Europejskiej, w ramach projektu "e - Nadzór Budowlany" (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5: "Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line").

    8 kwietnia br. w Krakowie Jerzy Grzybowski - radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w Konferencji pt.: "Modernizacje dźwigów - aspekty techniczne i prawne: BEZPIECZEŃSTWO EKIP W CZASIE INSTALACJI I KONSERWACJI DŹWIGÓW". Była to druga z cyklu konferencji, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów. Przedstawiciel GUNB podczas Konferencji wygłosił referat pt.: "Praktyczne aspekty realizacji Prawa budowlanego w zakresie BHP na budowach w trakcie procesu budowlanego".

    11 kwietnia br. Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Urszula Markowska - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego byli gośćmi, organizowanych przez TARGI KIELCE, XV Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM - jednej z największych tej branży imprezie targowej w południowo-wschodniej Polsce.

    8 kwietnia br. w Krakowie Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w VII Zjeździe Sprawozdawczym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

    3 kwietnia br. Dariusz Ratajczak, radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas konferencji zorganizowanej na Międzynarodowych Targach Ochrony Przeciwpożarowej FIRETECH 2008 w Kijowie, wygłosił referat pt. "Dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym dotyczących obiektów sportowych i infrastruktury związanej z EURO 2012".

    8 kwietnia br. w Krakowie spotkało się prawie dwustu producentów, sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych oraz pracowników nadzoru budowlanego z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, aby dyskutować na temat przestawionych przez przedstawicieli rządu propozycji zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.
    Była to pierwsza z cyklu konferencji regionalnych "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych", organizowanych przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie miało na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych oraz omówienie problemów związanych z obowiązującym prawem w tym obszarze.
    Krakowska konferencja odbyła się z udziałem Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, Prezesa Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszarda Kowalskiego, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Marka Kapronia, przedstawicieli Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Kierownictwa GUNB.
    Minister Olgierd Dziekoński podczas konferencji zapowiedział nowelizację ustawy o wyrobach budowlanych. Ministerstwo Infrastruktury planuje zawrzeć w niej możliwość zakupu kontrolowanego oraz przyspieszenie procesu wycofywania wyrobów budowlanych z obrotu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

    8 kwietnia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Żbik byli gośćmi Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera. Podczas spotkania omówiono problemy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego w Małopolsce. Kierownictwo Urzędu spotkało się również z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

    7 kwietnia br. w Rzeszowie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB Paweł Ziemski oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Witek spotkali się Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą. Tematem rozmów było funkcjonowanie nadzoru budowlanego na terenie Podkarpacia. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Zastępca odwiedzili również siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, gdzie spotkał się z Kierownictwem i pracownikami WINB oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego z terenu województwa.

    1 kwietnia br. Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury uczestniczył w posiedzeniu Kierownictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Na spotkaniu zaprezentował plany legislacyjne resortu w dziale: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

    Jerzy Grzybowski - Radca GINB wziął udział w Konferencji pt.: "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie", która odbyła się w dniu 18 marca 2008 r. w Warszawie. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały rezultaty i doświadczenia wynikające z realizacji ogólnopolskiego projektu UE "BHP w budownictwie", a także wyniki analizy stanu bezpieczeństwa w budownictwie. W spotkaniu uczestniczyło 160 osób z całego kraju, wśród nich przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, izb branżowych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i innych instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w budownictwie. Przedstawiciel GUNB podczas Konferencji wygłosił referat pt.: "Omówienie procesu budowlanego w świetle ustawy - Prawo budowlane ze szczególnym uwzględnieniem planu BIOZ i katastrof budowlanych w latach 1995 - 2007".

    W dniach 13 - 15 marca 2008 r. odbyło się doroczne międzynarodowe seminarium Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ZAKOPANE WIOSNA 2008", poświęcone w głównej mierze przygotowaniom do EURO 2012. Dariusz Ratajczak - Radca GINB wygłosił referat pt.: "Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu budynków wielkokubaturowych".

    14 marca br. Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Paweł Ziemski - Zastępca GINB wzięli udział w uroczystości podsumowania XXI Edycji Certyfikatu Dewelopera, która odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Certyfikat Dewelopera przyznawany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa to prestiżowe świadectwo, które potwierdza wysoką jakość oferowanych usług, wiarygodność i rzetelność firm deweloperskich prowadzących działalność na rynku krajowym.

    Certyfikaty Dewelopera wręczali: Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Janusz Zaleski - Wiceprezes PZPB, Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Witold Werner - Przewodniczący Kapituły Certyfikatu Dewelopera.

    W seminarium "Wdrożenie normy zharmonizowanej PN-EN 14411:2007. Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie", zorganizowanym 6 marca br. przez Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele Urzędu:
  • Anna Wilczewska - Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych, która wygłosiła referat pt. "Postępowania kontrolne i administracyjne prowadzone przez organy wyspecjalizowane nadzoru budowlanego w zakresie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu",
  • Jerzy Baryłka, Radca GINB, który wygłosił referat pt. "Nadzór krajowego rynku wyrobów budowlanych. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym i europejskim",
  • Marek Piwowarczyk, Radca GINB, który wygłosił referat pt. "Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych".
  • W dniu 10 marca br. odbyła się konferencja prasowa Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta Dziwińskiego, podczas której zostały omówione wyniki RUCHU BUDOWLANEGO W 2007 R.,

    Informacja prasowa do pobrania

    Na stronach: Statystyka Budowlana oraz Opracowania, analizy, w dziale: Działalność został opublikowany Ruch budowlany w 2007 r. - opracowanie zawierające dane statystyczne, tj. ilości pozwoleń na budowę, obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania, nakazów rozbiórki oraz wszczętych postępowań egzekucyjnych.

    Dariusz Ratajczak - Radca GINB uczestniczył w posiedzeniu Specjalistycznego Komitetu Technicznego do Spraw Usług w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej działającego przy Polskim Centrum Akredytacji, które odbyło się w dniu 28 lutego br. Przedstawiciel GUNB został wybrany Wiceprzewodniczącym Komitetu. Na posiedzeniu przyjęto programy dobrowolnej certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego oraz w zakresie dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Przyjęto także poprawki do programów dobrowolnej ceryfikacji usług w zakresie:
      - sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej,
      - stałych urządzeń gaśniczych i hydrantów,
      - wentylacji pożarowej,
      - odporności ogniowej i reakcji na ogień,
      - przegród przeciwpożarowych,
      - gaśnic.

    Jerzy Grzybowski - Radca GINB wziął udział w Konferencji pt.: "Modernizacje dźwigów -aspekty techniczne i prawne: BEZPIECZEŃSTWO EKIP W CZASIE INSTALACJI I KONSERWACJI DŹWIGÓW", która odbyła się w dniu 29 lutego 2008 r. w Warszawie. Była to pierwsza z cyklu konferencji, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów. Patronat nad całym cyklem spotkań objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciel GUNB podczas Konferencji wygłosił referat pt.: "Praktyczne aspekty realizacji Prawa budowlanego w zakresie BHP na budowach w trakcie procesu budowlanego".

    KONFERENCJA
    "RZETELNI PRZEDSIĘBIORCY NA RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH"
    Kraków, 08.04.2008r.

    Serdecznie zapraszamy producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych przedstawicieli organizacji budowlanych oraz pracowników nadzoru budowlanego z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego do udziału w Konferencji Regionalnej pt. "RZETELNI PRZEDSIĘBIORCY NA RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH". Konferencja organizowana jest przez Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    Będzie to pierwsza z cyklu, planowanych na najbliższe miesiące, Konferencji Regionalnych, mających na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych, omówienie problemów funkcjonowania w Polsce aktów prawnych regulujących te kwestie oraz, co najistotniejsze, szerokie konsultacje przedstawicieli uczestników rynku, stowarzyszeń związanych z branżą wyrobów budowlanych i innych zainteresowanych organizacji ze stroną rządową w sprawie nowych rozwiązań i proponowanych zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

    Konferencja odbędzie się 8 kwietnia br. w Krakowie w Centrum Biurowym "Lubicz", ul. Lubicz 23. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 1100. Wstęp na Konferencję jest bezpłatny. Rejestracja uczestników odbędzie się na podstawie kart zgłoszeniowych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną bądź faxem do dnia 28 marca br., do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

    Telefony: (012) 410-73-00, 411-71-07
    Fax.: (012) 411-12-46
    E-mail: info@krakow.winb.gov.pl

     

    GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
    (...)
    ROBERT DZIWIŃSKI

    Program Konferencji - plik do pobrania
    Karta zgłoszeniowa - plik do pobrania

    21 lutego br. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uczestniczył w największej imprezie targowej branży budowlanej regionu łódzkiego - Targach Budowlanych INTERBUD.

    "Po blisko czterech latach funkcjonowania ustawy o wyrobach budowlanych osiągnęliśmy wiele ważnych celów. Polski rynek wyrobów budowlanych stał się uporządkowany, coraz rzadziej spotykamy się z wyrobami nieoznakowanymi. Nasz rynek jest otwarty dla Unii Europejskiej, a znak CE oraz nasz krajowy znak B stał się rozpoznawalny wśród rodzimych konsumentów" - powiedział Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w pierwszym dniu XVII Międzynarodowych Targów BUDMA 2008, podczas konferencji "Perspektywy i uwarunkowania rozwoju przemysłu materiałów budowlanych". Na konferencji, zorganizowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa, swoje wystąpienia zaprezentowali również: Wiceministrowie Infrastruktury - Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa i Olgierd Dziekoński, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Marek Niechciał, Poseł na Sejm RP - Andrzej Adamczyk oraz prowadzący Konferencję, Przewodniczący Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa - Ryszard Kowalski.

    Robert Dziwiński wygłosił ponadto referat pt. "Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych, a nadzór nad wykonywaniem obiektów budowlanych", podczas seminarium "Dyrektywa budowlana, normy zharmonizowane i co dalej?", którego organizatorem był Instytut Techniki Budowlanej.

    W odbywających się od 22 do 25 stycznia br. w Poznaniu Targach Budma 2008 i BUMASZ 2008 wzięła udział rekordowa w tym roku liczba 1600 wystawców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje branżowe oraz uroczystości targowe.
    Kierownictwo i przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w bardzo wielu spotkaniach tematycznych, m.in. w organizowanych w ramach Dni Inżyniera Budownictwa konferencjach: "Podstawy technicznego ładu budowlanego" oraz "Inwestycje drogowe w ramach programów: Infrastruktura i środowisko 2007-2013", w Targowych Spotkaniach z Architekturą oraz Dniu Urbanisty, jak również w konferencjach poświęconym świadectwom energetycznym i bezpieczeństwu pracy w budownictwie.

    "Dla nadzoru budowlanego sprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych są priorytetem i mamy nadzieję - również za Państwa pośrednictwem - dotrzeć z nimi do jak największej części społeczeństwa" - powiedział do dziennikarzy Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas briefingu, który odbył się w siedzibie GUNB 18 stycznia br. Tematem spotkania były wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce oraz zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów budowlanych.

    Informacja prasowa do pobrania.

    Iwona Świderska, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego w województwie łódzkim. Szkolenie odbyło się 14 grudnia 2007 r. w auli Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas spotkania przedstawicielka GUNB omówiła problematykę kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: w zakresie stosowania Kpa, Prawa budowlanego w poszczególnych obszarach działalności, przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych przepisów związanych z działalnością nadzoru budowlanego.

    Anna Macińska - Dyrektor Departamentu Prawno - Organizacyjnego GUNB wzięła udział w Konferencji 12. WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI "Aglomeracja warszawska - dzielnice, gminy i miasta", która odbyła się w dniach 5-6 grudnia br. w Warszawie. Przedstawicielka GUNB omówiła zagadnienia dotyczące ustawy - Prawo budowlane - nowe procedury, przyśpieszenie decyzji administracyjnych i procesu inwestycyjnego.

    Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, we współpracy z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w dniach 3-5 grudnia br. w Słoku k. Bełchatowa, zorganizował warsztaty nt. orzecznictwa administracyjnego w obszarze ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów orzeczniczych poświęcone było procedurom administracyjnym wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego i stosowaniu Prawa budowlanego. Wzięło w nim udział 140 uczestników. Dyskusję prowadzili: Eugeniusz Mzyk - sędzia NSA, Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Paweł Ziemski - Zastępca GINB oraz dyrektorzy departamentów orzeczniczych GUNB. Uczestnicy warsztatów, oprócz możliwości wymiany doświadczeń i opinii na forum dyskusyjnym w części merytorycznej spotkania, mieli również okazję zwiedzić Kopalnię i Elektrownię Bełchatów.

    Jerzy Baryłka - Radca GINB wziął udział w dyskusji redakcyjnej na temat odśnieżania dachów i problemów z tym związanych. Dyskusja, zorganizowana z inicjatywy miesięcznika ADMINISTRATOR przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości w porozumieniu z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, odbyła się 30 listopada br. w Warszawie.

    Małgorzata Mackiewicz, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego uczestniczyła w XXVI naradzie z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego województwa Lubelskiego oraz pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Narada odbyła się w dniach 24-25 października br. w miejscowości Huta Zadybska pow. Rycki. Przedstawicielka GUNB omówiła praktyczne zastosowanie ustaw: Prawo budowlane i Kpa oraz zwróciła szczególną uwagę na ujednolicenie linii orzeczniczej w prowadzonych przez organy administracji postępowaniach administracyjnych.

    Na stronie: Informacje, w dziale: Komunikaty został zamieszczony komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego: W sprawie przesyłania akt do sądu.

    Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w XIV edycji konkursu "PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ", zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 28 listopada br. w Warszawie. Przeprowadzany od wielu lat konkurs ma na celu promocję najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także motywowania pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.

    W dniu 29 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych - organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. Podczas spotkania omówiono projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Przedstawiono także plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na 2008 rok.

    Dariusz Ratajczak - radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w konferencji szkoleniowej dotyczącej wentylacji pożarowej, zorganizowanej w dniu 26 listopada br. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Przedstawiciel Urzędu wygłosił referat pt. "AKTUALNY I PRZEWIDYWANY STAN PRAWNY W ZAKRESIE WENTYLACJI POŻAROWEJ", w którym odniósł się do zmian w przepisach oraz Polskich Normach dotyczących wentylacji pożarowej.

    W dniu 22 listopada br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się forum dyskusyjne, będące I etapem projektu realizowanego dzięki wsparciu Komisji Europejskiej mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa placów zabaw. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku, właścicieli i zarządców oraz dystrybutorów i importerów urządzeń montowanych na polskich placach zabaw, poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw i dokonano analizy przepisów prawnych, mających wpływ na jego zapewnienie. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali: Andrzej Urban - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kazimiera Ochnio - ekspert nadzoru budowlanego w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej oraz Andrzej Krzywiec - ekspert nadzoru budowlanego w Departamencie Wyrobów Budowlanych. Andrzej Urban omówił kontrole przeprowadzone w 2006 roku przez organy terenowe nadzoru budowlanego, w zakresie utrzymywania placów zabaw przez właścicieli i zarządców w odpowiednim stanie technicznym.

    Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w szkoleniu Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa pomorskiego oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, zorganizowanym w dniach 8-9 listopada br. w miejscowości Gniew.

    W dniach 8 - 9 listopada br. w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyło się VIII Ogólnopolskie Seminarium pt.: "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych" zorganizowane przez Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych GUNB oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas spotkania dokonano wymiany poglądów i doświadczeń wynikających ze sprawowania funkcji zawodowych i naukowych w procesie utrzymania obiektów budowlanych dotyczących obiektów i robót budowlanych na terenach zamkniętych. Jego uczestnicy pogłębili wiedzę w zakresie nowych uregulowań prawnych mających w szczególności wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych.
    W seminarium udział wzięli przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, wyższych uczelni technicznych, zarządców obiektów, inwestorów oraz osoby zainteresowane ww. problematyką.

    Jerzy Baryłka - Radca GINB uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum pt.: "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort", które odbyło się w dniach 24-27 października 2007 r. w Kazimierzu Dolnym. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej oraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Sympozjum dotyczyło następujących zagadnień:
  • Oddziaływania środowiskowe na budowle (oddziaływanie wiatru, obciążenie śniegiem, obciążenie oblodzeniem, oddziaływanie temperatury pochodzenia klimatycznego i technologicznego, oddziaływanie wynikające z pól cieplno-wilgotnościowych, itp.).
  • Interakcje: budowla-wiatr, budowla-podłoże.
  • Kombinacje oddziaływań środowiskowych.
  • Analiza statyczna i dynamiczna budowli (budynki wysokie, chłodnie kominowe, kominy, maszty, mosty, kładki dla pieszych) przy oddziaływaniach środowiskowych.
  • Siłownie wiatrowe i zagadnienia energetyki wiatrowej.
  • Wpływy wiatru na ludzi w budynkach i w otoczeniu budynków lub budowli.
  • Wpływy akustyczne na ludzi.
  • Wpływy wysokiej temperatury na materiały i konstrukcje.
  • Sposoby zmniejszania nadmiernych wpływów środowiskowych na budowle i ludzi (głównie wpływów aerodynamicznych i akustycznych).
  • Zmiany własności mechanicznych i fizycznych materiałów i konstrukcji budowlanych wywołane wpływami atmosferycznymi.
  • Zagadnienia normalizacji wpływów środowiskowych na budowle i ludzi.
  • Nowe techniki pomiarowe wpływów środowiskowych na budowle i ludzi.
  • Jerzy Baryłka - Radca GINB i Marek Piwowarczyk - Doradca GINB uczestniczyli w szkoleniu zarządców obiektów służby zdrowia zorganizowanym przez Departament Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 listopada 2007 r. w Warszawie. Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego omówili obowiązki zarządców w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz ostatnie zmiany w przepisach prawa budowlanego.

    Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w OPOLSKIEJ KONFERENCJI BUDOWLANEJ zorganizowanej 24-26 października br. w Jarnołtówku przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciel Urzędu omówił kierunki prac legislacyjnych w obszarze prawa budowlanego oraz stosowanie przepisów ustawy - Prawo budowlane na tle wyników kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ponadto, podczas Konferencji poruszano zagadnienia związane z procesem planowania i zagospodarowania przestrzennego, jego prawidłowością i wpływem na kształtowanie przestrzeni i gospodarki gmin. Omówiono stosowanie przepisów prawa budowlanego w związku z uprawnieniami budowlanymi oraz aktualne wymagania użytkowania obiektów budowlanych i związane z nimi procedury postępowania.

    W dniu 25 października br. odbyło się posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych - organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. Głównym tematem spotkania było omówienie, postulowanych przez członków Rady oraz Kierownictwo Urzędu, zmian w ustawie o wyrobach budowlanych. Istota tych zmian ma polegać na wprowadzeniu prawa do zakupu kontrolowanego dokonywanego przez organy nadzoru budowlanego, a także traktowanie wyników badań wykonywanych przez jednostki upoważnione, jako dowodów w postępowaniu. Ta zmiana zniosłaby konieczność powtarzania badań tego samego wyrobu (tego samego producenta) na zlecenie organów nadzoru budowlanego.

    Ponadto dyskutowano na temat propozycji do rocznego i wieloletniego planu kontroli rynku wyrobów budowlanych. Podstawowa zmiana w planie kontroli, w porównaniu z latami ubiegłymi, polegać będzie na skierowaniu kontroli do sprzedawców, a dopiero w jej efekcie, ewentualnym kontrolowaniu producenta. Takie rozwiązanie podniesie efektywność kontroli i pozwoli na skuteczniejsze eliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niezgodnych z wymaganiami technicznymi.

    W trakcie posiedzenia, w którym uczestniczył Mirosław Barszcz - Minister Budownictwa, Rada Wyrobów Budowlanych sformułowała opinię o konieczności kontynuowania zainicjowanego w 2006 r. badania wyrobów budowlanych wystawianych na targach BUDMA 2008. Istotą tego badania jest sprawdzenie dokumentacji upoważniającej do oznakowania wyrobów znakiem B lub CE. Wnioski z tego badania zostaną wykorzystane w kontrolach wyrobów budowlanych w roku 2008. Postulat ten został zaakceptowany przez Ministra Budownictwa i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    Kolejne posiedzenie Rady, podczas którego zostanie zaopiniowany projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych i niektórych innych ustaw, odbędzie się 29 listopada br.

    W dniach 18-19 października br. w Serocku k/Warszawy odbyła się Ogólnopolska Narada Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o charakterze szkoleniowo - seminaryjnym. Uczestnikami spotkania była kadra kierownicza wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich, Kierownictwo, dyrektorzy departamentów i pracownicy GUNB właściwi merytorycznie w sprawach, którym poświęcone było szkolenie.

    Podczas narady referaty wygłosili zaproszeni goście: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa, Marek Kaproń - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej i Ryszard Kowalski - Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych.

    Narada poświęcona była głównie stosowaniu przepisów ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych oraz funkcjonowaniu terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ponadto omówiono tematy dotyczące spraw budżetowych nadzoru budowlanego oraz działań nadzoru budowlanego w dziedzinie wyrobów budowlanych. Zostały również zaprezentowane przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego wyniki kontroli wyrobów ze styropianu. Poruszono problemy kontroli na terenach zamkniętych, przedstawiono ocenę funkcjonowania organów nadzoru budowlanego dokonaną przez NIK. Podczas narady zaprezentowany został program "e-nadzór budowlany", który ma za zadanie usprawnić działanie organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej.

    Na stronie: Komunikaty, w dziale: Informacje został opublikowany Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, dotyczący obowiązku przeprowadzania kontroli okresowej co najmniej 2 razy w ciągu roku - przed i po sezonie zimowym.

    Artur Kozłowski, Dyrektor Departamentu Inspekcji Budowlanej GUNB wziął udział w Konferencji Naukowo - Technicznej zatytułowanej "Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli", która odbyła się w dniach 11-12 października br. w Ustroniu - Jaszowcu. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Katowicach, a honorowy patronat nad nią objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
    Podczas czterech sesji Konferencji przedstawiono dwadzieścia referatów dotyczących m.in.: pomiarów geodezyjnych w analizie przyczyn katastrofy hali MTK w Chorzowie, ustalenia przyczyn błędów występujących podczas wznoszenia obiektów budowlanych, monitoringu geodezyjnego elementów konstrukcyjnych istniejących obiektów budowlanych, systemów i metod pomiarów geodezyjnych w budownictwie i ich wykorzystania w praktyce, geodezyjnej obsługi inwestycji, kształtowania geometrii obiektu budowlanego w standardach ISO oraz standardów z zakresu geodezji inżynieryjnej.

    W dniu 12 października br. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w uroczystych obchodach XV-lecia Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Podczas Gali Jubileuszowej dokonano wręczenia statuetek i dyplomów zdobywcom tytułu „Pracodawca Roku 2006 w Budownictwie” oraz wręczenia Certyfikatów Dewelopera.

    W dniu 9 października br. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wziął udział w konferencji szkoleniowej dotyczącej interpretacji przepisów ustawy - Prawo budowlane, zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku. Uczestnikami konferencji byli pracownicy służb architektoniczno – budowlanych i nadzoru budowlanego, kierownicy budów, projektanci oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu województwa podlaskiego.

    Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w uroczystych obchodach „Dnia Budowlanych 2007”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Zawodowy „Budowlani” w dniu 5 października 2007 r., a honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Budownictwa. W uroczystości udział wzięli pracodawcy, związkowcy, spółdzielcy, naukowcy, politycy i działacze społeczni związani z budownictwem.

  • Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostały zamieszczone stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania, W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych, W sprawie postępowań prowadzonych w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
  • Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego w sprawie legalizacji samowoli budowlanych bez konieczności wnoszenia opłat legalizacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665)
  • Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało opublikowanych 8 nowych wyjaśnień przepisów Prawa budowlanego.

    Na stronie: Komunikaty, w dziale: Informacje został zamieszczony Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do organów administracji architektoniczno - budowlanej w sprawie terminowości przekazywania uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i uwierzytelnionych kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę do organów wyższego stopnia.

    Życzenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z okazji "dnia budowlanych"

    Zgodnie z tradycją, środowiska związane z budownictwem uroczyście obchodzą we wrześniu „Dzień Budowlanych”. Z tej okazji 21 września br. w Rynii odbyło się spotkanie kadry kierowniczej i pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz zaproszonych gości: Mirosława Barszcza - Ministra Budownictwa, Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa, Andrzeja Dobruckiego - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 1995 - 1998, Jerzego Putkiewicza - Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 1995 - 2004. Przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa z okazji święta Budowlanych złożyli zebranym serdeczne życzenia zdrowia i sukcesów, również w życiu prywatnym oraz wytrwałości w pracy na rzecz polskiego budownictwa. Podczas spotkania Minister Budownictwa wręczył odznaki honorowe „Za Zasługi dla Budownictwa” 12 pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz 3 pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

    Paweł Ziemski, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Iwona Świderska, Dyrektor Departamentu Kontroli Administracji Terenowej uczestniczyli w WARSZTATACH NADZORU BUDOWLANEGO zorganizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa mazowieckiego. Warsztaty odbyły się dniach 17-18 września br. w Jachrance k/Warszawy. Paweł Ziemski wystąpił jako moderator dyskusji nt. stosowania i interpretacji Prawa budowlanego, Iwona Świderska omówiła problemy funkcjonowania organów nadzoru budowlanego w poszczególnych obszarach ich działalności. Ponadto, podczas spotkania poruszano zagadnienia związane z orzecznictwem administracyjnym, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, uprawnieniami budowlanymi oraz stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wzajemną współpracą obu służb.

    Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO - EKOMILITARIS 2007, odbywającej się w dniach 10-14 września 2007 r. w Zakopanem. Konferencja, nad którą honorowy patronat objął Minister Budownictwa, została zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Politechnikę Białostocką oraz Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas Konferencji referaty wygłosili przedstawiciele Urzędu: Jerzy Krawczyk, Dyrektor Departamentu ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych; Jerzy Baryłka, Radca GINB; Grzegorz Urbanowicz, Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych; Waldemar Cichorski, główny specjalista w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych.

    Z dniem 12 września 2007r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał na stanowisko rzecznika prasowego GINB Ilonę Szymańską (dane teleadresowe dostępne na stronie KONTAKT).

    W dniu 3 września 2007r. Paweł Ziemski został powołany przez Ministra Budownictwa na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    W dniu 31 sierpnia 2007r. Robert Dziwiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

    Na stronach: Statystyka Budowlana oraz Opracowania, analizy, w dziale Działalność został opublikowany Ruch budowlany w I półroczu 2007 r. - opracowanie zawierające dane statystyczne, tj. ilość pozwoleń na budowę wydanych w I półroczu 2007 roku, obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania, nakazów rozbiórki oraz wszczętych postępowań egzekucyjnych.

    25 czerwca 2007 roku zostało podpisane Stanowisko wspólne GINB i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego: W sprawie zakresu kompetencji organów nadzoru budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w procesie oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, jakimi sa sieci gazowe.
    Stanowisko zostało opublikowane na stronie: Interpretacje prawne, w dziale Informacje.

    Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostało zamieszczone stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ustalania przymiotu strony.

    Na stronie: Projekty współfinansowane ze środków UE, w dziale : Działalność została zamieszczona informacja o realizowanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekcie "e-Nadzór Budowlany".

    Na stronach Wyroby budowlane oraz Opracowania, analizy, w dziale Działalność została zamieszczona Informacja na temat kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2006r. - zawierająca dane nt. kontroli wyrobów budowlanych wykonanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz informacje o stwierdzonych w ich wyniku nieprawidłowościach.

    Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje została zamieszczona nowa interpretacja: W sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

    Na stronach: Statystyka budowlana oraz Opracowania, analizy, w dziale: Działalność zostało opublikowane opracowanie Katastrofy budowlane w 2006 r.

    Na stronie: Interpretacje prawne, w dziale: Informacje zostały opublikowane nowe interpretacje: W sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowych oraz W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu.

    Na stronie Interpretacje prawne, w dziale: Informacje została zamieszczona interpretacja: W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.

    Na stronach: Statystyka Budowlana oraz Opracowania, analizy, w dziale Działalność został opublikowany Ruch budowlany w 2006 r. - opracowanie zawierające dane statystyczne, tj. ilość pozwoleń na budowę wydanych w 2006 roku, obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania, nakazów rozbiórki oraz wszczętych postępowań egzekucyjnych.

    EGZAMIN DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU KADROWEGO

    W dniach od 8 do 30 marca 2007 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przyjmuje zgłoszenia do egzaminu do państwowego zasobu kadrowego.

    Egzamin do państwowego zasobu kadrowego sprawdza wiedzę, umiejętności, predyspozycje kierownicze i znajomość języka obcego. Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokich stanowiskach państwowych.

    Egzamin ma formę pisemną i składa się z czterech części:
    • sprawdzianu wiedzy,
    • sprawdzianu umiejętności,
    • sprawdzianu znajomości języka obcego,
    • sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.
    Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.) do egzaminu może przystąpić osoba, która:
    • ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
    • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony,
    • korzysta z pełni praw publicznych,
    • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
    • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

    Dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.ksap.gov.pl/pzk, kontakt: pzk@ksap.gov.pl

    W dniach 13-14 grudnia br. w Jachrance k/Warszawy odbyły się warsztaty nt. orzecznictwa administracyjnego. W warsztatach organizowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udział wzięli pracownicy odpowiedzialni za sprawy orzecznicze z zakresu Prawa budowlanego z wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz urzędów wojewódzkich. Szkolenia, prowadzone przez kadrę kierowniczą GUNB oraz Eugeniusza Mzyka - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, miały na celu zaktualizowanie wiedzy, wymianę doświadczeń i wypracowanie pożądanej linii orzecznictwa administracyjnego.

    W dniu 30 listopada 2006 r. Marek Naglewski - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego spotkał się z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego. Podczas spotkania omówił nową organizację nadzoru budowlanego według rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego przedstawili informacje nt. działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym 2006/2007. Danuta Kossobudzka, Rzecznik Prasowy GINB, zaapelowała do zebranych o aktywny kontakt z lokalnymi mediami w kwestii przygotowań do zbliżającej się zimy i rozpowszechnienia komunikatu GINB "Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych". Przedyskutowano również funkcjonowanie nadzoru budowlanego w zakresie ustawy o wyrobach budowlanych.

    W dniu 27 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Panem Tomaszem Taczewskim - Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów i Panem prof. Zbigniewem Grabowskim - Prezesem Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa. Spotkanie poświęcone było sprawie przekazywania drogą elektroniczną danych do Centralnych Rejestrów Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, Rzeczoznawców Budowlanych i Ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W trakcie spotkania poruszono także kwestie dalszej współpracy między izbami samorządu zawodowego a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

    W dniach 16-17 listopada br. odbyło się VII ogólnopolskie seminarium nt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych". Seminarium zorganizowali Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Wojskowa Akademia Techniczna. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, wyższych uczelni technicznych, zarządców obiektów budowlanych i inwestorów. Podczas obrad zaprezentowano 37 referatów ułatwiających poznanie sposobów i metod rozwiązywania problemów technicznych oraz pogłębienie wiedzy w zakresie nowych uregulowań prawnych w procesie utrzymania obiektów i robót budowlanych na terenach zamkniętych (program seminarium).

    Na stronie Komunikaty została zamieszczona informacja pt. "Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - działania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych" oraz "Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych". Informacja i komunikat dotyczą obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz działań nadzoru budowlanego zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym 2006/2007.

    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizował 4 września br. w Warszawie konferencję na temat: "Funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu". Więcej informacji znajduje się na stronie Komunikaty .

    Na stronie Opracowania, analizy zastał opublikowany "Wyciąg ze sprawozdania z działalności komisji powołanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej w dniu 28.01.2006 r pawilonu wystawienniczego przy ul. Bytkowskiej 1 na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach".

    Na stronie Opracowania, analizy zastała zamieszczona "Analiza wyników kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych" oraz przepisy dotyczące dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych (w formie wyciągu z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania).

    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w dniach 11-13 października br. w Białowieży, zorganizował naradę poświęconą stosowaniu przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich oraz wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. Honorowymi gośćmi spotkania byli: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa oraz Jan Dobrzyński - Wojewoda Podlaski.

    Robert Dziwiński - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestniczył w XVII Konferencji BUDOWA I UTRZYMANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, która odbyła się w dniach 9-11 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Podczas konferencji przedstawiciel Kierownictwa Urzędu wygłosił referat nt. uwarunkowań prawnych działalności inwestycyjno-budowlanej. Nad Konferencją Spalską, zorganizowaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Warszawski, Komitet Mieszkalnictwa PZITB oraz Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, patronat objął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: "Warunki i bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa gospodarki zasobami mieszkaniowymi do 2013 r.".

    Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek władz samorządowych Miasta Szczecina, objął honorowy patronat nad międzynarodowym konkursem architektonicznym na opracowanie koncepcji nowego gmachu Filharmonii im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

    W dniu 4 lipca br. w Warszawie, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Andrzej Urban i Paweł Ziemski oraz przedstawiciele wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego uczestniczyli w Konferencji pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych, współpraca dozoru technicznego, inspekcji pracy i nadzoru budowlanego. Konferencja została organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach obchodów Jubileuszu 95-lecia polskiego dozoru technicznego. Podczas Konferencji wyrażono intencję pogłębienia współpracy pomiędzy dozorem technicznym a nadzorem budowlanym.

    W dniu 30 czerwca br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Marek Naglewski uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa "BUDOWA ROKU 2005". Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jest współorganizatorem tego Konkursu.

    Prezes Rady Ministrów - Kazimierz Marcinkiewicz powołał, z dniem 23 czerwca 2006 roku, Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa zatrudniona była w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od początku jego istnienia, tj. od 11 lat, na stanowisku dyrektora departamentu, ostatnio: Dyrektora Departamentu Inspekcji Budowlanej.

    Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Marek Naglewski objął patronat nad I Międzynarodową Konferencja Naukową pt. "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych". która odbędzie się w listopadzie br. w Poznaniu. Organizatorami Konferencji są: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu przy współudziale firmy Schomburg Polska.