KONTAKT

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Natomiast na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.

Korespondencję do Urzędu prosimy kierować:

pocztą, na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

faksem, pod nr:
  (22) 661-81-42

za pośrednictwem:
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (z urzędowym poświadczeniem odbioru)

Poczty elektronicznej (bez poświadczenia odbioru)

Korespondencję można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 12P, parter) w godz. 815-1615.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość wnoszenia ich w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu, w pokoju 13P (parter), we wtorki-piątki w godz. 815-1615 oraz w poniedziałki w godz. 815-1800 (po godz. 1600 bez możliwości wnoszenia podań i przeglądania akt).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

 • korzystanie z poczty elektronicznej, którą można kierować na adres Kancelarii Ogólnej kancelaria@gunb.gov.pl lub na adresy poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt,
 • przesyłanie faksów do Kancelarii Ogólnej nr (22) 661-81-42 lub na numery faksów poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt.


 • Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

  W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

   

  Kierownictwo

  Kierownictwotelefonfax
  Jacek Szer
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
  (22) 661-80-09 (22) 661-93-85
  Norbert Książek
  p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  (22) 661-80-41 (22) 661-83-68
  Anna Januszewska
  Dyrektor Generalny Urzędu
  (22) 661-94-53 (22) 661-90-95

  Departamenty

  Departamenty* telefon fax e-mail
  Departament Prawny (22) 661-82-81 (22) 629-52-58 dpr@gunb.gov.pl
  Departament Orzecznictwa
  Administracji Architektoniczno-Budowlanej
  (22) 661-83-93 (22) 661-92-16 doa@gunb.gov.pl
  Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego (22) 661-83-60 (22) 661-94-65 don@gunb.gov.pl

  Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej

  (22) 661-83-61

  (22) 629-30-89

  dik@gunb.gov.pl

  Departament Skarg i Wniosków

  (22) 661-94-63

  (22) 661-92-19

  dsw@gunb.gov.pl

  Departament Wyrobów Budowlanych

  (22) 661-80-68

  (22) 661-91-95

  dwb@gunb.gov.pl

  Biuro Organizacyjne

  (22) 661-83-15

  (22) 629-49-01

  bor@gunb.gov.pl

  Biuro Administracyjno-Finansowe

  (22) 661-94-68

  (22) 629-65-76

  baf@gunb.gov.pl

  * Zadania poszczególnych departamentów określone są w regulaminie organizacyjnym GUNB.  Kontakt dla Mediów

  Dziennikarzy prosimy o kontakt z Renatą Ochman-Berg, Radcą GINB - Rzecznikiem Prasowym tel: (22) 661-94-49 fax. (22) 629-49-01, 603-757-691 e-mail: r.ochman@gunb.gov.pl