PROCEDURY BUDOWLANE

Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (art. 31 Prawa budowlanego).

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur: