PROCEDURY BUDOWLANE

Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych wymagają zgłoszenia
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa (art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):

Zgłoszenia wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na Zgłoszenia wymaga również:

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:

Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (art. 31 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
Właściwy organ (starosta lub wojewoda) może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.