UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, informacje o:
 • zamierzeniach Urzędu,
 • projektowanych aktach normatywnych,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach Urzędu,
 • organach i osobach sprawujących w Urzędzie funkcje i ich kompetencjach,
 • majątku, którym dysponuje Urząd,
 • zasadach funkcjonowania Urzędu, w tym:
  • trybie jego działania,
  • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • danych publicznych, w tym:
  • treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających),
  • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
Udostępnianiu nie podlegają:
 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na:
 • prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego informacje publiczne są udostępniane:

 • poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 • pisemnie na indywidualny wniosek pisemny,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Zadania i obowiązki w zakresie udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy wykonują wszystkie departamenty i biura, każdy w zakresie swojej właściwości określonej w regulaminie organizacyjnym GUNB.

Za udostępnianie informacji publicznej z zakresu działania departamentów i biur odpowiedzialni są dyrektorzy. Adresy e-mailowe, numery telefonów i faksów do poszczególnych departamentów znajdują się na stronie: Kontakt