INFORMACJA NA TEMAT PROWADZENIA CENTRALNYCH REJESTRÓW OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ UKARANYCH Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W BUDOWNICTWIE

  Podstawa prawna prowadzenia rejestrów
  Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzone są przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Sposób prowadzenia rejestrów, dokumenty dołączane do wniosku o wpis oraz wzory rejestrów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  Kogo dotyczy wpis
  W związku z tym, że centralne rejestry powstały na podstawie przepisów aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane, to zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, dotyczą wyłącznie tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie tej ustawy. Rejestry nie obejmują uprawnień nadanych przed datą wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. oraz kar nałożonych przed tą datą.

  Dokonywanie wpisów
  Wpisy dokonywane są na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz ostatecznych decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przekazanych przez właściwy organ do GINB wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu oraz wypełnionym formularzem osobowym (w przypadku centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane) bądź formularzem osobowym i kary (w przypadku centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) zgodnie z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. Wpisy do rejestrów nie są prowadzone na wniosek osoby zainteresowanej (czyli posiadającej uprawnienia budowlane albo ukaranej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie), jak również na wniosek osoby trzeciej. Wpisy do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dokonywane są drodze decyzji GINB, natomiast wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest czynnością materialno-techniczną.

  Decyzje o wpisie
  Do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – decyzje GINB o wpisie do rejestru wydawane są od czasu nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Przed nowelizacją, wpisy do rejestru miały charakter czynności materialno-technicznej. W związku z tym, obowiązek legitymowania się ww. dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu.
  Do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych – wpisy od początku prowadzenia rejestru (czyli od 1 stycznia 1995 r.) do 9 sierpnia 2014 r. włącznie, a więc do zaprzestania prowadzenia rejestru w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane wprowadzoną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, dokonywane były w drodze decyzji GINB. W związku z tym każdy rzeczoznawca, który w ww. okresie został wpisany do centralnego rejestru GINB, powinien posiadać decyzję o wpisie.

  Wydawanie duplikatów decyzji o wpisie
  W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 Kpa.
  Jak uzyskać duplikat

  W ten sam sposób rzeczoznawca budowlany może wystąpić o uzyskanie duplikatu decyzji o wpisie do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Należy jednak podkreślić, że od dnia wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą izbę samorządu zawodowego - podstawą do wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego jest wpis na tę listę.

  Wydawanie zaświadczeń o wpisie
  Każda osoba, która figuruje w rejestrze, może również wystąpić na podstawie art. 217 Kpa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru. W szczególności dotyczy to osób, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie wspomnianej powyżej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane i w konsekwencji tego, nie legitymujących się decyzją GINB o wpisie do rejestru.
  Jak uzyskać zaświadczenie

  Udostępnianie danych osobowych z centralnych rejestrów
  I. Udostępnianie danych na pisemny wniosek

  Na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane, dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz z centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają udostępnianiu. Dane są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem tych danych, złożony w formie pisemnej. Wniosek nie ma określonego wzoru, powinien jednak spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kpa (czyli zawierać imię i nazwisko osoby występującej, adres do korespondencji - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz podpis odręczny. W przypadku wnoszenia wniosku w formie elektronicznej powinien on być opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.
  Należy podkreślić, że udostępnienie danych na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy zawiera jednak pewne ograniczenia. Przepis umożliwia GUNB udostępnianie informacji tylko o tych osobach z centralnych rejestrów, które zostały wpisane do nich po wejściu w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane wprowadzającej ten przepis - czyli od 13 grudnia 2008 r. Udostępnianie danych osób wpisanych do centralnych rejestrów przed 13 grudnia 2008 r. jest możliwe jedynie na ich wniosek.

  Zakres danych udostępnianych przez GUNB w ten sposób obejmuje:
  • imiona i nazwisko,
  • numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych,
  • informację o przynależności do okręgowej izby samorządu zawodowego (o ile jest w posiadaniu GUNB),

  ponadto:

  • w przypadku osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: informacje o nałożonej karze tj. datę i miejsce wydania decyzji, wskazanie organu wydającego decyzję, funkcje uczestnika, datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu, rodzaj kary, datę upływu kary, status kary.

  W odniesieniu do rzeczoznawców budowlanych udostępnieniu podlegają ww. dane oraz zakres rzeczoznawstwa wyłącznie z tego okresu, gdy GINB prowadził centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych. Informacje udostępniane są na podstawie danych archiwalnych.

  II. Publikowanie danych na stronie internetowej GUNB

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na stronie internetowej GUNB publikowane są w formie listy dane (imię, nazwisko, adres, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych, pozycja rejestru, zakres i specjalność uprawnień budowlanych oraz nr telefonu i adres e-mail - o ile zostały podane) z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Lista nie obejmuje wszystkich osób figurujących w centralnym rejestrze, lecz wyłącznie te osoby, które wyraziły zgodę na opublikowanie swoich danych, poprzez przesłanie do GUNB stosownego oświadczenia.

  Osoby posiadające uprawnienia budowlane, które figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane i są zainteresowane zamieszczeniem swoich danych na stronie internetowej GUNB, proszone są o przesyłanie wypełnionych i podpisanych OŚWIADCZEŃ na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

  WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE PRZEZ OSOBY, KTÓRYCH NIE DOTYCZY WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  W konsekwencji tego, że centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., osoby te pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane oraz - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

   

  Więcej informacji na temat centralnych rejestrów można uzyskać pod nr telefonów:
  (22) 661-81-97, 661-94-18