Informacja nt. CRUB


  Centralne rejestry dotyczą osób, które uzyskały uprawnienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy budowlanego bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

  Rejestry nie dotyczą natomiast osób, które uzyskały uprawnienia budowlane lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego, lub zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na mocy przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1995 r., czyli przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy Prawo budowlane. Osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź tytuł rzeczoznawcy budowlanego przed wspomnianą powyżej datą, mogą wykonywać zawód na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia oraz na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osób takich nie wpisuje się do centralnych rejestrów.

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do:

  oraz, zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

  Decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane wydawane są od czasu nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.). W związku z tym, obowiązek legitymowania się wyżej wymienionym dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu.

  Z wnioskiem o wydanie duplikatu można się również zwrócić w sytuacji zagubienia lub bądź zniszczenia decyzji GINB o wpisie do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

  Osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane i zostały wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane przed dniem wejścia w życie wspomnianej powyżej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, nie otrzymywały decyzji GINB o wpisie do rejestru. Dlatego aby móc potwierdzić fakt zarejestrowania mogą, na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia.

  Poprzez stronę internetową GUNB możliwy jest dostęp on-line do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Należy jednak podkreślić,
  że udostępniona lista obejmuje tylko te osoby, które wyraziły zgodę na publikację swoich danych
  na stronie internetowej GUNB.

  Jednocześnie informujemy, żeosoby posiadające uprawnienia budowlane oraz rzeczoznawcy budowlani, którzy figurują w centralnych rejestrach i są zainteresowani zamieszczeniem swoich danych na stronie internetowej Urzędu, proszeni są o przesyłanie wypełnionych i podpisanych OŚWIADCZEŃ na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
  ul. Krucza 38/42,
  00-926 Warszawa.

  OŚWIADCZENIA do pobrania:

  Więcej informacji nt. centralnych rejestrów można uzyskać pod nr tel. (22) 661-81-97, 661-94-18