INFORMACJA NA TEMAT PROWADZENIA CENTRALNYCH REJESTRÓW OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE, RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH ORAZ UKARANYCH Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W BUDOWNICTWIE


  Podstawa prawna prowadzenia rejestrów
  Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzone są przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 88a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
  Sposób prowadzenia rejestrów, dokumenty dołączane do wniosku o wpis oraz wzory rejestrów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz.136).

  Kogo dotyczy wpis
  W związku z tym, że centralne rejestry powstały na podstawie przepisów aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane, to zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, dotyczą wyłącznie tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane, tytuł rzeczoznawcy budowlanego bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie tej ustawy. Rejestr nie obejmuje uprawnień nadanych przed datą wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r.

  Dokonywanie wpisów
  Wpisy dokonywane są na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, tytułu rzeczoznawcy budowlanego, ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej
  w budownictwie wydanych przez właściwy organ i przekazanych przez ten organ do GINB wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu (§ 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz § 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Oznacza to, że wpisy do rejestrów nie są prowadzone na wniosek osoby zainteresowanej, ani osoby trzeciej.

  Wpisy do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych dokonywane są drodze decyzji GINB, natomiast wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest czynnością materialno-techniczną.

  Decyzje o wpisie
  W przypadku centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, decyzje GINB
  o wpisie do rejestru wydawane są od czasu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.). Przed nowelizacją, wpisy do rejestru miały charakter czynności materialno-technicznej. W związku z tym, obowiązek legitymowania się ww. dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu.
  W przypadku centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, wpisy od początku prowadzenia rejestru (czyli od wejścia w życie aktualnie obowiązującego Prawa budowlanego) dokonywane były w drodze decyzji GINB. W związku z tym każdy rzeczoznawca, który figuruje w rejestrze, powinien posiadać decyzję o wpisie.

  Wydawanie duplikatów decyzji o wpisie
  W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych, można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Jak uzyskać duplikat

  Wydawanie zaświadczeń o wpisie
  Każda osoba, która figuruje w rejestrze może również wystąpić na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru.W szczególności dotyczy to osób, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie wspomnianej powyżej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane i w konsekwencji tego nie legitymują się decyzją GINB o wpisie.
  Jak uzyskać zaświadczenie

  Udostępnianie danych osobowych z centralnych rejestrów
  I. Udostępnianie danych na pisemny wniosek
  Na podstawie art. 88a ust. 5 Prawa budowlanego dane z centralnych rejestrów (w tym także z centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie), podlegają udostępnianiu na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem tych danych, złożony w formie pisemnej. Wniosek nie ma określonego wzoru, powinien jednak spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kpa (czyli zawierać imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, podpis odręczny lub w przypadku wnoszenia w formie elektronicznej – bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

  Należy podkreślić, że udostępnienie danych na podstawie art. 88a ust. 5 Prawa budowlanego, zawiera jednak pewne ograniczenia. Przepis umożliwia bowiem GUNB udostępnianie informacji tylko o tych osobach z centralnych rejestrów, które zostały wpisane po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego wprowadzającej ten przepis – czyli od dnia 13 grudnia 2008 r. Udostępnianie danych osób wpisanych do centralnych rejestrów przed 13 grudnia 2008 r. jest możliwe jedynie na ich wniosek.
  Zakres danych udostępnianych przez GUNB w ten sposób obejmuje:

  • imiona i nazwisko,
  • numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych,
  • informację o przynależności do okręgowej izby samorządu zawodowego (o ile jest w posiadaniu GUNB),

  ponadto:

  • w przypadku rzeczoznawców budowlanych – zakres rzeczoznawstwa,
  • w przypadku osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: informacje o nałożonej karze tj. datę i miejsce wydania decyzji, wskazanie organu wydającego decyzję, funkcje uczestnika, datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu, rodzaj kary, datę upływu kary, status kary.

  II. Publikowanie danych na stronie internetowej GUNB
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na stronie internetowej GUNB w postaci listy publikowane są dane (imię, nazwisko, adres, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych/rzeczoznawstwa, pozycja rejestru, zakres i specjalność uprawnień budowlanych/rzeczoznawstwa oraz nr telefonu i adres e-mail – o ile zostały podane) z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Lista obejmuje wyłącznie te osoby, które wyraziły zgodę na opublikowanie danych w tej formie, poprzez przesłanie do GUNB stosownego oświadczenia. Dlatego udostępniony wykaz nie obejmuje wszystkich osób, które figurują w centralnych rejestrach GINB.

  Osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego, które figurują w centralnych rejestrach i są zainteresowane zamieszczeniem swoich danych na stronie internetowej GUNB, proszone są o przesyłanie wypełnionych i podpisanych OŚWIADCZEŃ na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

  OŚWIADCZENIA do pobrania:

  WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE PRZEZ OSOBY, KTÓRYCH NIE DOTYCZY WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE BĄDŹ DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

  W konsekwencji tego, że centralne rejestry nie dotyczą osób, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź tytuł rzeczoznawcy budowlanego przed 1 stycznia 1995 r., osoby te pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane bądź tytuł rzeczoznawcy budowlanego oraz – zgodnie
  z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

   

  Więcej informacji na temat centralnych rejestrów można uzyskać pod nr telefonów:
  (22) 661-81-97, 661-94-18