STATYSTYKA BUDOWLANA

Ruch Budowlany

punktorRuch budowlany w I półroczu 2017 roku
punktorRuch budowlany w 2016 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2016 roku
punktorRuch budowlany w 2015 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2015 roku
punktorRuch budowlany w 2014 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2014 roku
punktorRuch budowlany w 2013 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2013 roku
punktorRuch budowlany w 2012 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2012 roku
punktorRuch budowlany w 2011 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2011 roku
punktorRuch budowlany w 2010 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2010 roku
punktorRuch budowlany w 2009 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2009 roku
punktorRuch budowlany w 2008 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2008 roku
punktorRuch budowlany w 2007 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2007 roku
punktorRuch budowlany w 2006 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2006 roku
punktorRuch budowlany w 2005 roku
punktorRuch budowlany w I półroczu 2005 roku
punktorRuch budowlany w 2004 roku
 

Katastrofy budowlane

punktorKatastrofy budowlane 2016
punktorKatastrofy budowlane 2015
punktorKatastrofy budowlane 2014
punktorKatastrofy budowlane 2013
punktorKatastrofy budowlane 2012
punktorKatastrofy budowlane 2011
punktorKatastrofy budowlane 2010
punktorKatastrofy budowlane 2009
punktorKatastrofy budowlane 2008
punktorKatastrofy budowlane 2007
punktorKatastrofy budowlane 2006
punktorKatastrofy budowlane 2005
punktorKatastrofy budowlane 2004