SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można składać:

 • pisemnie, na adres:

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza elektronicznego, na adres:

 • Skargi.Wnioski@gunb.gov.pl,
  -- Formularz elektroniczny skargi lub wniosku -- Warunkiem skorzystania z formularza elektronicznego jest podpisanie wypełnionego formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem zaufanego profilu .
 • za pomocą faxu, pod nr
  (22) 661-81-42,
 • ustnie do protokołu.
 • Obywatele są przyjmowani w siedzibie Urzędu w pokoju nr 13P(parter) (tel. 0-22 661 92 15) codziennie w godzinach pracy Urzędu - 815-1615 oraz w poniedziałki w godz. 815-1800.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności:
  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

  Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:
  • Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. Skargi i wnioski (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ centralny rozpatruje skargi na działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego. Skargi, których rozpatrzenie nie należy do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie są załatwiane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, tylko przekazywane do organów właściwych merytorycznie.
Rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli, oraz przyjmowaniem obywateli zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

W roku 2010 załatwiono 2277 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1746 załatwiono we własnym zakresie, 456 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 75 pozostaje w toku załatwiania.

W 2011 r. załatwiono 2375 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1749 załatwiono we własnym zakresie, 532 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 94 pozostało w toku załatwiania.

W 2012 r. zarejestrowano 2091 skarg i wniosków, z tego: 1477 załatwiono we własnym zakresie, 529 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 85 pozostało w toku załatwiania.

W 2013 r. zarejestrowano 2036 skarg i wniosków, z tego: 1366 załatwiono we własnym zakresie, 597 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 73 pozostało w toku załatwiania.

W 2014 r. zarejestrowano 2119 skarg i wniosków, z tego: 1466 załatwiono we własnym zakresie, 632 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 21 pozostało w toku załatwiania.

Lata poprzednie