SKARGI I WNIOSKI

Obywatele mogą składać skargi i wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

    Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności: Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

    Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ centralny rozpatruje skargi na działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego. Skargi, których rozpatrzenie nie należy do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie są załatwiane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, tylko przekazywane do organów właściwych merytorycznie.
Rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli, oraz przyjmowaniem obywateli zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

W roku 2010 załatwiono 2277 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1746 załatwiono we własnym zakresie, 456 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 75 pozostaje w toku załatwiania.

W 2011 r. załatwiono 2375 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1749 załatwiono we własnym zakresie, 532 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 94 pozostało w toku załatwiania.

W 2012 r. zarejestrowano 2091 skarg i wniosków, z tego: 1477 załatwiono we własnym zakresie, 529 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 85 pozostało w toku załatwiania.

W 2013 r. zarejestrowano 2036 skarg i wniosków, z tego: 1366 załatwiono we własnym zakresie, 597 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 73 pozostało w toku załatwiania.

Lata poprzednie