SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można składać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w pokoju nr 13P (parter) (tel. 22 661 92 15), we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 815 -1615 oraz w poniedziałki w godz. 815-1800
 • za pomocą faksu, pod nr 22 661-81-42
 • za pośrednictwem platformy

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego są pozostawiane bez rozpoznania (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności:
  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

  Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:
  • Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. Skargi i wnioski (tekst jednolity Dz.U. z 2016, Nr 0, poz. 23)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ centralny rozpatruje skargi na działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego.
Skargi, których rozpatrzenie nie należy do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są niezwłocznie przekazywane do organów właściwych merytorycznie. Skarżący jest zawiadamiany o przekazaniu skargi.
Rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz przyjmowaniem obywateli w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

Archiwum /SKARGI I WNIOSKI/