ORZECZNICTWO

 • Podstawa prawna


 • Art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:
  "Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (...)",


 • Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:
  "Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:
  • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".
 • Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania orzecznicze
 • Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej (DOA) realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Departament Orzecznictwa Nadzoru (DON) realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Departament Skarg i Wniosków (DSW) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz w zakresie orzecznictwa administracyjnego dotyczącego kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Archiwum /ORZECZNICTWO/