OBSŁUGA PRAWNA

Obsługę prawną i legislacyjną GUNB zapewnia Departament Prawny (zmiana nazwy Departamentu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GUNB z dn. 25 stycznia 2016 r.). Do jego zadań należy między innymi:

  • udział w przygotowywaniu aktów prawnych oraz ich opracowywanie pod względem legislacyjnym,
  • udzielanie wyjaśnień przepisów prawnych z zakresu działania Urzędu.

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych rozporządzeń wydanych na jej podstawie, a także ustawy o wyrobach budowlanych, można uzyskać w GUNB odpowiednie wyjaśnienia. GUNB nie dokonuje interpretacji rozporządzeń regulujących warunki techniczne dla poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych. Wątpliwości w tym zakresie należy kierować do właściwych ministrów.

Wyjaśnienia przepisów prawa dokonane w Urzędzie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawierają jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.

Interpretacje prawne

Pytania i odpowiedzi dotyczące wyrobów budowlanych

Archiwum /OBSŁUGA PRAWNA/