KONTROLE

 

 • Podstawa prawna

 • Art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:
  "Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego".

 • Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:
  "Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego".

 • Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:
  "Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:
  • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".
 • Zakres działalności kontrolnej

 • Kontroli sprawowanej przez GUNB podlegają:
  • organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • obiekty i roboty budowlane,
  • wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

 • Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania kontrolne
 • Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej (DIK) realizuje zadania w zakresie kontroli oraz inspekcji obiektów i robót budowlanych oraz kontroli działalności terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Departament Wyrobów Budowlanych (DWB) realizuje zadania w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, w tym przeprowadza kontrole wyrobów budowlanych.
 • Archiwum /KONTROLE/