ADMINISTRACJA BUDOWLANA SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO

ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
WOJEWODA
NADZÓR BUDOWLANY
WINB
punktor
punktor
obowiązki
uprawnienia
punktor
punktor
punktor
obowiązki
uprawnienia
kontakty

 

 • Administrację w zakresie budownictwa na szczeblu wojewódzkim wykonują:

  • w obszarze administracji architektoniczno - budowlanej - wojewoda,
  • w obszarze nadzoru budowlanego - wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

  Administracja architektoniczno - budowlana
  Obejmuje ona swym zakresem funkcje administracyjno - prawne, związane przede wszystkim z wydawaniem pozwoleń na budowę.
  Obowiązki
  Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:

   1. usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
   2. hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
   3. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
   4. usytuowanych na obszarze kolejowym,
   5. lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
   6. usytuowanych na terenach zamkniętych (art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego)


  Ponadto wojewoda, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:

   • prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przekazywać Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w formie elektronicznej, na bieżąco, wprowadzone do rejestru dane,
   • dokonać kontroli rejestrów, w przypadku nie przekazania przez starostę uwierzytelnionych kopii wspomnianych rejestrów, prowadzonych przez starostwo,
   • przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
    1. kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
    2. kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
    3. kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust. 1 pkt 2);
   • uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniać wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami (art. 82b ust. 1 pkt 3).


  Uprawnienia
  Realizując swoje obowiązki, wojewoda ma prawo:

   • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
    1. związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
    2. świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym;
   • nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia lub dostarczenia dokumentów niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia przeprowadzenia tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

  Nadzór budowlany
  Wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.
  Obowiązki
  Właściwość funkcjonalna wynikająca z Prawa budowlanego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ukształtowana została analogicznie do kompetencji wojewody. WINB jest więc organem:

    • wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
    • pierwszej instancji w sprawach dotyczących tej samej kategorii obiektów i robót budowlanych, co wojewoda


  Ponadto, zgodnie z treścią ustawy o wyrobach budowlanych, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest:

    • organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym,
    • organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
    • organem I instancji w sprawach wyrobów budowlanych.


  Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych do obowiązków WINB należy:

    • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych,
    • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji (w sprawach dot. wyrobów budowlanych),
    • udział w kontrolach prowadzonych przez GINB - na jego wezwanie,
    • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych,
    • bezzwłoczne przekazywanie do GINB informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach (dla organów celnych),
    • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,
    • współpraca z GINB w zakresie sporządzania rocznego planu kontroli, a także przesyłania do GINB sprawozdań z wykonania planu.


  Uprawnienia
  Realizując swoje obowiązki wynikające z Prawa budowlanego WINB ma prawo:

    • wstępu:
     1. do obiektu budowlanego,
     2. na teren:
      • budowy,
      • zakładu pracy.
    • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji i udostępnienia dokumentów:
     1. związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
     2. świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
    • nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia lub dostarczenia dokumentów niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia przeprowadzania tych ocen lub ekspertyz albo dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.


  Na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych WINB ma prawo:

    • orzec w drodze decyzji (na wniosek producenta) o uznaniu danego wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany,
    • wstępu, jako organ kontrolujący za okazaniem legitymacji służbowej, na teren jednostki kontrolowanej, poruszania się po tym terenie oraz znajdujących się tam obiektach i pomieszczeniach oraz pełnienia czynności kontrolnych określonych w odpowiednich przepisach ustawy.